همایش های جمع بندی کنکور
همایش محمد جواد محسنی - سه شنبه 15 خرداد 1397
بازدید : 7324
مدرس : محمد جواد محسنی
بازدید : 2953
مدرس : محمد جواد محسنی
همایش امیر زراندوز - یکشنبه 13 خرداد 1397
بازدید : 1716
مدرس : امیر زراندوز
بازدید : 870
مدرس : امیر زراندوز
همایش عباس اسدی - سه شنبه 8 خرداد 1397
بازدید : 1309
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 730
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 1348
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 2483
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 1773
مدرس : عباس اسدی
بازدید : 2091
مدرس : عباس اسدی
همایش عزیز الله علی اصغری - سه شنبه 8 خرداد 1397
بازدید : 1517
مدرس : عزیز الله علی اصغری
بازدید : 1777
مدرس : عزیز الله علی اصغری
همایش محسن توکلی - دوشنبه 18 دی 1396
بازدید : 791
مدرس : محسن توکلی
بازدید : 499
مدرس : محسن توکلی
بازدید : 421
مدرس : محسن توکلی
همایش حسین اسفینی - دوشنبه 11 دی 1396
بازدید : 4946
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 2575
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 1623
مدرس : حسین اسفینی
بازدید : 2493
مدرس : حسین اسفینی
همایش فرشاد مهر افشان - چهارشنبه 26 خرداد 1395
بازدید : 18110
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2577
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2088
مدرس : فرشاد مهر افشان
بازدید : 2156
مدرس : فرشاد مهر افشان