درس علوم و فنون ادبی 2 يازدهم بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث علوم و فنون ادبی 2 يازدهم

درس سوم - تشبیه، کارگاه تحلیل فصل

درس ششم - مجاز، کارگاه تحلیل فصل

پایه های آوایی همسان(2)

درس نهم - استعاره، کارگاه تحلیل فصل

درس دوازدهم - کنایه، کارگاه تحلیل فصل

تشبیه

پایه های آوایی همسان(1)

مجاز

پایه های آوایی همسان(2)

کنایه