درس دین و زندگی 2 يازدهم بازگشت

مبحث
فیلم های سه دقیقه ای
فیلم های بلند
پاورپوینت
خلاصه درس
مدرسان

مباحث دین و زندگی 2 يازدهم

امامت، تداوم رسالت

مسئولیت های پیامبر

احیای ارزش های راستین

جان و جانشین پیامبر

مرجعیت و ولایت فقیه

جهاد در راستای ولایت ظاهری

ترکیب کتاب درسی

احیای ارزش های راستین

جان و جانشین پیامبر