قدر هدایای زمینی را بدانیم از شیمی 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : ساسان اسماعیل پور