صفحه شخصی کانونی ها - دریافت کارنامه - کارنامه آزمون

دانش آموزان کانونی می توانند وارد صفحه شخصی خود شوند و کارنامه آزمون خود را دریافت کنند

 1. صفحه شخصی کانونی ها - دریافت کارنامه - کارنامه آزمون

  صفحه شخصی کانونی ها - دریافت کارنامه - کارنامه آزمون


 2. ورود به صفحه شخصی اولیای کانونی

  ورود به صفحه شخصی اولیای کانونی


 3. صفحه شخصی همراهان کانون - غیر کانونی ها

  صفحه شخصی همراهان کانون - غیر کانونی ها


 4. صفحه شخصی پشتیبان ها و مدیران - قلم چی - لیست شهرها

  صفحه شخصی پشتیبان ها و مدیران - قلم چی - لیست شهرها


 5. صفحه شخصی در سایت کانون

  صفحه شخصی در سایت کانون


 6. صفحه شخصی شما در سایت کانون

  صفحه شخصی شما در سایت کانون


 7. کارنامه جدید چند تا از 10 تا در صفحه شخصی

  کارنامه جدید چند تا از 10 تا در صفحه شخصی


 8. برای ثبت نام صفحه شخصی مادرها و پدرها کلیک کنید

  برای ثبت نام صفحه شخصی مادرها و پدرها کلیک کنید


 9. آزمون 27 تیر : اطمینان از ایجاد صفحه شخصی شما در سال جدید

  آزمون 27 تیر : اطمینان از ایجاد صفحه شخصی شما در سال جدید


 10. کارنامه های آزمون 2 خرداد در اپ کانونی ها و صفحه شخصی

  کارنامه های آزمون 2 خرداد در اپ کانونی ها و صفحه شخصی


موضوعات پر جستجو