نتایج آزمون تیمز 2015- بخش چهارم- نتایج تیمز پیشرفته (ریاضیات)

نتایج آزمون تیمز پیشرفته‌ی تیمز در ریاضیات و فیزیک را بخوانید.

 1. نتایج آزمون تیمز 2015- بخش چهارم- نتایج تیمز پیشرفته (ریاضیات)

  نتایج آزمون تیمز 2015- بخش چهارم- نتایج تیمز پیشرفته (ریاضیات)


 2. نتایج آزمون تیمز 2015- بخش اول- مقدمه

  نتایج آزمون تیمز 2015- بخش اول- مقدمه


 3. نتایج آزمون تیمز 2015- بخش پنجم- نتایج تیمز پیشرفته (فیزیک)

  نتایج آزمون تیمز 2015- بخش پنجم- نتایج تیمز پیشرفته (فیزیک)


 4. برگزاری آزمون تیمز تغییر معناداری در آموزش ایجاد می کند

  برگزاری آزمون تیمز تغییر معناداری در آموزش ایجاد می کند


 5. نمایش "کاربرد ریاضی "فارسی وانگلیسی : براساس آزمون های تیمز

  نمایش "کاربرد ریاضی "فارسی وانگلیسی : براساس آزمون های تیمز


 6. برگزاری آزمون تیمز نومرسی (Numercy) برای اولین بار در ایران

  برگزاری آزمون تیمز نومرسی (Numercy) برای اولین بار در ایران


 7. ارزیابی سطح علمی دانش آموزان توسط ˝آزمون تیمز˝

  ارزیابی سطح علمی دانش آموزان توسط ˝آزمون تیمز˝


 8. سوالات متداول تیمز و پرلز ایران

  سوالات متداول تیمز و پرلز ایران


 9. رشد ایران در منطقه بر اساس نتایج آزمون های تیمز و پرلز

  رشد ایران در منطقه بر اساس نتایج آزمون های تیمز و پرلز


 10. نتایج آزمون تیمز 2015- بخش دوم-عملکرد ایران در ریاضیات

  نتایج آزمون تیمز 2015- بخش دوم-عملکرد ایران در ریاضیات


موضوعات پر جستجو