يزد

رتبه های برتر کنکور سال 96 شهر يزد

تغییر گروه آزمایشی :


2

کشوری

محمدکاظم فقیه خراسانی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران رتبه کشوری در رشته ریاضی :2
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :23
تعداد آزمون :9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8280
10

کشوری

سیدحسن موسوی بندرابادی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران رتبه کشوری در رشته ریاضی :10
رتبه در ايثارگر-25% رشته ریاضی :1
رتبه در ايثارگر-25% رشته زبان :2
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7778
6

کشوری

محمدامین مطهری نیا
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران رتبه کشوری در رشته ریاضی :6
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2
تعداد آزمون :92
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7869
5

کشوری

محسن نیکوئی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران رتبه کشوری در رشته تجربی :5
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3
تعداد آزمون :87
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8221
6

منطقه 2

فاطمه دهقانپور محمدآبادی
از يزد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :6
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :178
تعداد آزمون :8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7975
13

منطقه 2

سیدرضا میرجلیلی
از يزد

رشته قبولی:سينما-دانشگاه هنر تهران
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :13
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5896
15

منطقه 2

پریسا فلاح تفتی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :15
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7845
20

منطقه 2

رضا شریف یزدی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :20
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7741
24

منطقه 2

نغمه قلم سیاه
از يزد

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :24
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7525
29

منطقه 2

محمد بنیامین سعید جوان
از يزد

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :29
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7147
31

ايثارگر-5%

فرزاد اسلامی مهدی آبادی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شيراز
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :31
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6476
35

منطقه 2

فرشته فرقانی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :35
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :102
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7712
36

منطقه 2

ابوالفضل میرفخرالدینی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :36
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7509
39

منطقه 2

آفاق دشتی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :39
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7423
40

منطقه 2

محمد میمنی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :40
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7090
41

منطقه 2

سیدعلی محمد میردهقان بنادکی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :41
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :123
تعداد آزمون :82
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7843
51

منطقه 2

محمدصالح نی ساز
از يزد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :51
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7187
52

منطقه 2

علیرضا خداکرم تفتی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :52
تعداد آزمون :85
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7897
61

منطقه 2

مریم بهشتیان
از يزد

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :61
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7149
63

منطقه 2

مهناز برقی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :63
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7378
63

ايثارگر-5%

محمدابراهیم اکبرزاغی
از يزد

رشته قبولی:-
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :63
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6976
66

منطقه 2

محمد زارعیان
از يزد

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :66
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7272
78

منطقه 2

علیرضا شوری زاده
از يزد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :78
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7636
86

منطقه 2

محمد صالحی شادکامی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :86
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7847
87

ايثارگر-5%

زهرا صادقیان
از يزد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان يزد-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :87
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7083
87

ايثارگر-5%

امیرمحمد سرساز یزدی
از يزد

رشته قبولی:آموزش زبان انگليسي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته زبان :87
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6291
90

منطقه 2

امیرحسین مهدیان
از يزد

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :90
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6784
98

منطقه 2

احمد جعفری
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :98
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7018
99

منطقه 2

ابوذر صدیقی
از يزد

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :99
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6091
102

ايثارگر-5%

حمید رضا جعفری زاده مالمیری
از يزد

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي استان يزد-پرديس شهيد رجايي - شيراز
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :102
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6328
113

منطقه 2

محمد رفیع زاده نصرآبادی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :113
تعداد آزمون :97
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:7389
113

منطقه 2

فاطمه فخرآبادی
از يزد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :113
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6963
118

ايثارگر-5%

مائده پورطالبی همت آبادی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :118
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6550
130

منطقه 2

فریبا میرجلیلی
از يزد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان يزد-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :130
تعداد آزمون :7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7112
134

منطقه 2

سارا مدرس سبزواری
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :134
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7364
135

منطقه 2

زینب آخوندی خبری
از يزد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :135
تعداد آزمون :50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7592
137

ايثارگر-5%

سیدمحمد میرحسینی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :137
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6643
139

منطقه 2

سیده مریم موسوی
از يزد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان يزد-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :139
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7065
141

منطقه 2

امیرطاها شاطری محمدآبادی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :141
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7302
143

منطقه 3

امیر حسین زارع
از يزد

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :143
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6146
148

ايثارگر-5%

فاطمه پارساییان
از يزد

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :148
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6688
152

منطقه 2

سیدامیرفرشاد استقامت هنزائی
از يزد

رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :152
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :148
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7567
152

منطقه 2

سیما هویدا
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :152
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6809
160

منطقه 2

مهدی فلاح کذابی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :160
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6611
167

ايثارگر-5%

امین حاجی محمدرضائی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :167
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6439
170

ايثارگر-5%

ریحانه ایمانی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :170
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6160
171

منطقه 2

محمدفاضل رنجبر
از يزد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :171
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7543
177

منطقه 2

علیرضا توفیقی محمدی
از يزد

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :177
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6911
180

منطقه 2

محمدرضا نصیری
از يزد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :180
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7238
184

ايثارگر-5%

محمدشهاب زارع رشکوئیه
از يزد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته هنر :184
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:4984
185

منطقه 2

فرزانه سلطانی گردفرامرزی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :185
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7301
185

ايثارگر-5%

ملیحه اکبرپور علی آبادی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :185
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6731
185

ايثارگر-5%

محمدصادق کلامی یزدی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :185
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6084
185

منطقه 3

محمدرضا عبدالهیان بهابادی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور)
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :185
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5876
188

منطقه 2

زهرا مطهری
از يزد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان يزد-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :188
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6951
192

منطقه 2

مینا ردائی
از يزد

رشته قبولی:مديريت مالي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :192
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6856
205

منطقه 2

رامبد خسرویانی
از يزد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :205
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6936
213

منطقه 2

زهرا حیدرپور
از يزد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان يزد-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :213
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6268
221

منطقه 2

محمدمهدی شجاعی فر
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :221
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6519
223

منطقه 2

محمد طلابی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :223
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7246
225

منطقه 2

محمد شاکر
از يزد

رشته قبولی:مديريت مالي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :225
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6469
226

منطقه 2

عادله پوراکبری
از يزد

رشته قبولی:زبان و ادبيات انگليسي-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :226
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6761
226

ايثارگر-5%

فرناز رفیع زاده
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :226
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6728
227

منطقه 2

داود رحمانی منشادی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :227
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7194
227

منطقه 2

علی صادقی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :227
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6848
242

ايثارگر-5%

سیدعلیرضا مدرس حسنی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :242
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5951
253

منطقه 2

علی زادگی میرزایی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :253
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7314
253

منطقه 2

فریما برابری
از يزد

رشته قبولی:آموزش جغرافيا - بومي استان يزد-پرديس امير کبير - كرج
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :253
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6601
254

منطقه 2

مرضیه حسین بزرگ یزدی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :254
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :187
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7464
261

منطقه 2

مهدیه پورطالقانی
از يزد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان يزد-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :261
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6324
261

منطقه 2

عارفه پوراکبری
از يزد

رشته قبولی:آموزش زبان انگليسي - بومي استان يزد-پرديس رسالت - زاهدان
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :261
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6862
263

منطقه 2

مرجان مهرعلی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :263
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7090
265

منطقه 2

علی ردائی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :265
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6620
268

ايثارگر-5%

محمد حمیدی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :268
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6020
272

منطقه 2

فاطمه ابوالحسنی
از يزد

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :272
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6492
274

منطقه 2

رضا رضائیان
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :274
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6541
277

ايثارگر-5%

یاسین گل بیدی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كاشان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :277
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7175
281

منطقه 2

محمدحسین دهقان منشادی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :281
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6817
285

منطقه 2

محمدجواد زارع حسین آبادی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :285
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6560
314

منطقه 2

حمیده پاکزبان
از يزد

رشته قبولی:حسابداري-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :314
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6774
317

ايثارگر-5%

سارا بلوچی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :317
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5825
319

منطقه 2

علیرضا دهقان نیری
از يزد

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :319
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6936
319

ايثارگر-5%

رضا دهقان نیری
از يزد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :319
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6708
324

منطقه 2

محمد میرحسینی
از يزد

رشته قبولی:علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :324
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6348
327

منطقه 2

سیدشهاب الدین قوامی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :327
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6464
349

منطقه 2

حانیه رفیعی هامانه
از يزد

رشته قبولی:حسابداري-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :349
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6220
351

ايثارگر-5%

علی باقری بیداخویدی
از يزد

رشته قبولی:حسابداري-دانشگاه يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :351
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5640
364

ايثارگر-5%

محسن ابوشمسیا
از يزد

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :364
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6419
373

منطقه 2

شیوا ضیمران
از يزد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :373
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6627
379

ايثارگر-5%

محمدحسین رعیت پور
از يزد

رشته قبولی:مهندسي برق - بومي استان يزد-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :379
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5971
383

منطقه 2

فرزانه ابوطالبی بیوکی
از يزد

رشته قبولی:علوم سياسي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :383
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6097
385

ايثارگر-5%

محمد صادقی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :385
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6822
401

ايثارگر-5%

امیر محمد نظری ندوشن
از يزد

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :401
تعداد آزمون :77
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6300
403

منطقه 2

عسل نشاطی فرد
از يزد

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :403
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6580
404

ايثارگر-5%

محمدحسین ستار
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :404
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6788
411

ايثارگر-5%

وجیهه سلطانی گردفرامرزی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :411
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6516
412

منطقه 2

امیرعباس رهاوی عزآبادی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :412
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7080
414

منطقه 2

علیرضا فلاح تفتی
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :414
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7296
417

منطقه 2

مهدی جلالی
از يزد

رشته قبولی:علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :417
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6264
421

منطقه 2

شیرین نوروزیان یزدی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :421
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6799
422

ايثارگر-5%

امین ناصرزاده
از يزد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :422
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6054
456

ايثارگر-5%

افتخار مربی
از يزد

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :456
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6694
460

منطقه 2

آرمان امینیان ندوشن
از يزد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :460
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6386
461

منطقه 2

سمیرا آبیار
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :461
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6435
467

منطقه 2

سمانه شکاری
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :467
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7258
476

منطقه 2

زهرا وفاداری
از يزد

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :476
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6231
484

ايثارگر-5%

نادیا شیخ احمد صفاری
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه آيت اله حايري - ميبد
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :484
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5936
487

منطقه 2

علی فلاحتی
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :487
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6138
490

ايثارگر-5%

ملیکا فلاح مهرجردی
از يزد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :490
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6633
497

منطقه 2

آرش آرشید
از يزد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :497
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7166
502

منطقه 2

فاطمه جعفری
از يزد

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :502
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6329
502

منطقه 2

سید مهدی دهقانی سانیج
از يزد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :502
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6083
506

منطقه 2

نگار احمدی علی آباد
از يزد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :506
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6446
510

منطقه 2

ریحانه السادات میروکیلی
از يزد

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :510
تعداد آزمون :53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5799
516

ايثارگر-5%

پارسا زینیا
از يزد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :516
تعداد آزمون :51
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6372
518

ايثارگر-5%

محدثه حاجی مهدی ئی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه يزد
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :518
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5886
520

منطقه 2

الهه میرجلیلی
از يزد

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :520
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6641
540

منطقه 3

علی خلیلی برکوئی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :540
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5310
550

منطقه 2

زهراالسادات هاشمی
از يزد

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :550
تعداد آزمون :8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5954
557

منطقه 2

مهدی غفوری احمدآبادی
از يزد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :557
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6051صفحه 1 از 3 1 2 3 >
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24