میانگین و انحراف معیار دروس مختلف آزمون های کانون

.میانگین ، انحراف معیار و وضعیت پاسخگویی دانش آموزان (درست ، غلط و سفید ) هر درس در آزمون های کانون در ادامه مشاهده کنید . تاریخ آزمون ، مقطع و درس مورد نظر خود را انتخاب کنید. در این لیست درس های 10 سواله قرار داده شده است


نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی