آرشیو فایل ها


چهارم تجربی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 12915
 • بروز رسانی : 1394/03/06
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4744
 • بروز رسانی : 1394/03/06
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 992
 • بروز رسانی : 1394/03/04
 • دانلود

دوم تجربی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 2373
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 872
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

دوم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 360
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

سوم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 375
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

چهارم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 552
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

پنجم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 755
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

ششم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 2120
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

هفتم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 912
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

هشتم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 905
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

نهم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 785
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

دوم انسانی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 341
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

سوم انسانى

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 457
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

سوم تجربی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4080
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

سوم ریاضی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 1826
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

منحصرا زبان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 605
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

هنر

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 349
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

تاسیسات دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 175
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

صنایع شیمیایى دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 101
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

ساختمان دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 203
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

نقشه‌بردارى دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 149
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

حسابداری دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 150
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

گرافیک دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 141
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

کامپیوتر دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 189
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

چهارم ریاضی

بودجه بندی درس ها در کنکور(چند سال اخیر)
 • تعداد دانلود : 190841
 • بروز رسانی : 1393/10/17
 • دانلود

الکتروتکنیک سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1885
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

معماری سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1971
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

گرافیک سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1087
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

کامپیوتر سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 2510
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 176359
 • بروز رسانی : 1393/09/16
 • دانلود

الکتروتکنیک سوم هترستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4798
 • بروز رسانی : 1393/09/04
 • دانلود

الکترونیک سوم هترستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4865
 • بروز رسانی : 1393/09/04
 • دانلود

مقطع هفتم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 19932
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

مقطع هشتم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 12864
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 7206
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 49794
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 27873
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 17062
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 33102
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 14592
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

هنر

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 5942
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

منحصرا زبان

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 7545
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 81618
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 16889
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

مکانیک خودرو دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 1447
 • بروز رسانی : 1393/08/06
 • دانلود

دوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 64085
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 101383
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 516763
 • بروز رسانی : 1393/07/14
 • دانلود
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید
کلاس آنلاین - فیزیک - همایش جمع بندی کنکور فیزیک
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)