کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان
آرشیو فایل ها


دوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 44111
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 14905
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 349426
 • بروز رسانی : 1393/07/14
 • دانلود

چهارم تجربی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 24729
 • بروز رسانی : 1393/07/14
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 193013
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 26790
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

هنر

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 9355
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

منحصرا زبان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 10898
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

دوم تجربی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 2132
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

دوم ریاضی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1209
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

سوم دبستان (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 599
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

دوم دبستان (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 373
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

مقطع هفتم(نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1214
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

چهارم تجربي - اختصاصی

بودجه بندی درس ها در کنکور(چند سال اخیر)
 • تعداد دانلود : 161564
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

مقطع هشتم (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1279
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

اول دبیرستان (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1995
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

دوم انسانی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 382
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

سوم انسانی(نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 718
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

سوم تجربی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 5306
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

سوم ریاضی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 3015
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

منحصرا زبان (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 722
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

چهارم ریاضی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 10480
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

الکتروتکنیک دوم هترستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 602
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

صنایع غذایی سوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 334
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

الکترونیک دوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 514
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

ساخت وتولید سوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 427
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

ساخت وتولید دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 287
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

الکترونیک سوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 1675
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

صنایع چوب وکاغذ سوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 464
 • بروز رسانی : 1393/07/08
 • دانلود

متالوژی سوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 559
 • بروز رسانی : 1393/07/07
 • دانلود

نقاشی دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 764
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

معماری سال دوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 946
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

طراحی ودوخت دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 414
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

مکانیک خودرو دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 377
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

نقشه برداری دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 296
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

تاسیسات دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 264
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

صنایع شیمیایی دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 198
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

حسابداری دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 589
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

نقشه کشی عمومی دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 292
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

ساختمان دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 413
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

کامپیوتر سال دوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 847
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

ساختمان سوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 2332
 • بروز رسانی : 1393/06/31
 • دانلود

دوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4655
 • بروز رسانی : 1393/06/29
 • دانلود

سوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 13530
 • بروز رسانی : 1393/06/29
 • دانلود

گرافیک دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 661
 • بروز رسانی : 1393/06/27
 • دانلود

سوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 84023
 • بروز رسانی : 1393/06/20
 • دانلود

سوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 114985
 • بروز رسانی : 1393/06/20
 • دانلود

ششم دبستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 20401
 • بروز رسانی : 1393/06/20
 • دانلود

اول دبیرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 25105
 • بروز رسانی : 1393/06/19
 • دانلود

دوم دبستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 3161
 • بروز رسانی : 1393/06/18
 • دانلود
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید