کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان
آرشیو فایل ها


دوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 43239
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 14503
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 332235
 • بروز رسانی : 1393/07/14
 • دانلود

چهارم تجربی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 24235
 • بروز رسانی : 1393/07/14
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 188963
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 26372
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

هنر

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 9211
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

منحصرا زبان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 10750
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

دوم تجربی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 2036
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

دوم ریاضی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1149
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

سوم دبستان (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 570
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

دوم دبستان (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 347
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

مقطع هفتم(نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1157
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

چهارم تجربي - اختصاصی

بودجه بندی درس ها در کنکور(چند سال اخیر)
 • تعداد دانلود : 161056
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

مقطع هشتم (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1219
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

اول دبیرستان (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1848
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

دوم انسانی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 366
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

سوم انسانی(نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 696
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

سوم تجربی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 5086
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

سوم ریاضی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 2860
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

منحصرا زبان (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 684
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

چهارم ریاضی (نسخه اول-مهر93)

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 10225
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

الکتروتکنیک دوم هترستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 589
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

صنایع غذایی سوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 320
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

الکترونیک دوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 504
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

ساخت وتولید سوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 420
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

ساخت وتولید دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 280
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

الکترونیک سوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 1627
 • بروز رسانی : 1393/07/10
 • دانلود

صنایع چوب وکاغذ سوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 461
 • بروز رسانی : 1393/07/08
 • دانلود

متالوژی سوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 555
 • بروز رسانی : 1393/07/07
 • دانلود

نقاشی دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 760
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

معماری سال دوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 914
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

طراحی ودوخت دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 410
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

مکانیک خودرو دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 365
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

نقشه برداری دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 292
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

تاسیسات دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 260
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

صنایع شیمیایی دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 190
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

حسابداری دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 569
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

نقشه کشی عمومی دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 282
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

ساختمان دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 402
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

کامپیوتر سال دوم

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 829
 • بروز رسانی : 1393/07/05
 • دانلود

ساختمان سوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 2295
 • بروز رسانی : 1393/06/31
 • دانلود

دوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4573
 • بروز رسانی : 1393/06/29
 • دانلود

سوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 13227
 • بروز رسانی : 1393/06/29
 • دانلود

گرافیک دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 651
 • بروز رسانی : 1393/06/27
 • دانلود

سوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 82407
 • بروز رسانی : 1393/06/20
 • دانلود

سوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 114120
 • بروز رسانی : 1393/06/20
 • دانلود

ششم دبستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 19953
 • بروز رسانی : 1393/06/20
 • دانلود

اول دبیرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 24583
 • بروز رسانی : 1393/06/19
 • دانلود

دوم دبستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 3109
 • بروز رسانی : 1393/06/18
 • دانلود
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید