آرشیو فایل ها


دوم تجربی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 245
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 115
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

دوم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 118
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

سوم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 94
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

چهارم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 188
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

پنجم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 193
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

ششم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 797
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

هفتم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 226
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

هشتم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 245
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

نهم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 238
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

دوم انسانی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 124
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

سوم انسانى

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 159
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

سوم تجربی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 1078
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

سوم ریاضی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 545
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

منحصرا زبان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 321
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

هنر

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 142
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 447
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4001
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 1586
 • بروز رسانی : 1394/01/22
 • دانلود

تاسیسات دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 94
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

صنایع شیمیایى دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 61
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

ساختمان دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 100
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

نقشه‌بردارى دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 64
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

حسابداری دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 70
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

گرافیک دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 65
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

کامپیوتر دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 69
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

چهارم ریاضی

بودجه بندی درس ها در کنکور(چند سال اخیر)
 • تعداد دانلود : 178481
 • بروز رسانی : 1393/10/17
 • دانلود

الکتروتکنیک سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1474
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

معماری سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1645
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

گرافیک سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 904
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

کامپیوتر سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1866
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 167654
 • بروز رسانی : 1393/09/16
 • دانلود

الکتروتکنیک سوم هترستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4590
 • بروز رسانی : 1393/09/04
 • دانلود

الکترونیک سوم هترستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4594
 • بروز رسانی : 1393/09/04
 • دانلود

مقطع هفتم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 15559
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

مقطع هشتم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 11613
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 6872
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 46945
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 26361
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 16826
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 30751
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 13321
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

هنر

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 5541
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

منحصرا زبان

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 7088
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 76469
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 15903
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

مکانیک خودرو دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 1394
 • بروز رسانی : 1393/08/06
 • دانلود

دوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 62898
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 100771
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 508357
 • بروز رسانی : 1393/07/14
 • دانلود
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید