آرشیو فایل ها


تاسیسات دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 26
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

صنایع شیمیایى دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 23
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

ساختمان دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 19
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

نقشه‌بردارى دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 22
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

حسابداری دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 27
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

گرافیک دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 24
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

کامپیوتر دوم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 22
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

دوم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 21
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

سوم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 17
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

چهارم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 18
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

پنجم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 24
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

ششم دبستان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 129
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

هفتم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 39
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

هشتم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 31
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

نهم

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 48
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

دوم انسانی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 31
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

سوم انسانى

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 48
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

سوم تجربی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 196
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

سوم ریاضی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 99
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

منحصرا زبان

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 62
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

هنر

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 25
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 85
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 628
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های تابستان 94 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 269
 • بروز رسانی : 1393/12/27
 • دانلود

چهارم ریاضی

بودجه بندی درس ها در کنکور(چند سال اخیر)
 • تعداد دانلود : 169909
 • بروز رسانی : 1393/10/17
 • دانلود

الکتروتکنیک سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1206
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

معماری سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1332
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

گرافیک سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 764
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

کامپیوتر سوم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 1502
 • بروز رسانی : 1393/10/11
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 152799
 • بروز رسانی : 1393/09/16
 • دانلود

الکتروتکنیک سوم هترستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4446
 • بروز رسانی : 1393/09/04
 • دانلود

الکترونیک سوم هترستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 4432
 • بروز رسانی : 1393/09/04
 • دانلود

مقطع هفتم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 14891
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

مقطع هشتم

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 10839
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 6502
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 44075
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

سوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 24935
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 16583
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 29032
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 12240
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

هنر

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 4987
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

منحصرا زبان

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 6525
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 68149
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های 93 (تفصیلی - کامل)
 • تعداد دانلود : 14279
 • بروز رسانی : 1393/08/19
 • دانلود

مکانیک خودرو دوم هنرستان

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 1365
 • بروز رسانی : 1393/08/06
 • دانلود

دوم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 61871
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

دوم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 100015
 • بروز رسانی : 1393/07/22
 • دانلود

چهارم تجربی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 496803
 • بروز رسانی : 1393/07/14
 • دانلود

چهارم ریاضی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 271821
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود

چهارم انسانی

برنامه آزمون های 93 (در یک نگاه)
 • تعداد دانلود : 47189
 • بروز رسانی : 1393/07/12
 • دانلود
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید