نمونه سوال های امتحانی

مقطع موردنظر را انتخاب کنید

Collapse چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی)چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی)
Expand چهارم رياضيچهارم رياضي
Expand چهارم تجربيچهارم تجربي
Expand چهارم انسانيچهارم انساني
Expand هنرهنر
Expand منحصرا زبانمنحصرا زبان
Collapse دبيرستاندبيرستان
Expand سوم رياضيسوم رياضي
Expand سوم تجربيسوم تجربي
Expand سوم انسانىسوم انسانى
Expand دوم رياضيدوم رياضي
Expand دوم تجربيدوم تجربي
Expand دوم انسانيدوم انساني
Expand اول دبيرستاناول دبيرستان
Collapse متوسطه 1متوسطه 1
Expand هشتمهشتم
Expand هفتمهفتم
Collapse دبستاندبستان
Expand ششم دبستانششم دبستان
Expand پنجم دبستانپنجم دبستان
Expand چهارم دبستانچهارم دبستان
Expand سوم دبستانسوم دبستان
Expand دوم دبستاندوم دبستان
Collapse سوم هنرستانسوم هنرستان
Expand الكترونيك سومالكترونيك سوم
Expand صنايع فلزي سومصنايع فلزي سوم
Expand الكتروتكنيك سومالكتروتكنيك سوم
Expand تاسيسات سومتاسيسات سوم
Expand كامپيوتر سومكامپيوتر سوم
Expand نقشه برداري سومنقشه برداري سوم
Expand ساختمان سومساختمان سوم
Expand صنايع شيميايي سومصنايع شيميايي سوم
Expand معماري سوممعماري سوم
Expand صنايع غذايي سومصنايع غذايي سوم
Expand ساخت و توليد سومساخت و توليد سوم
Expand کودکياري سومکودکياري سوم
Expand مكانيك خودرو سوممكانيك خودرو سوم
Expand مديريت خانواده سوممديريت خانواده سوم
Expand نقشه كشي عمومي سومنقشه كشي عمومي سوم
Expand تربيت بدني سومتربيت بدني سوم
Expand گرافيك سومگرافيك سوم
Expand ساير رشته هاى سومساير رشته هاى سوم
Expand حسابداري سومحسابداري سوم
Expand امور اداري سومامور اداري سوم
Expand طراحي و دوخت سومطراحي و دوخت سوم
Expand ماشين‌هاي الکتريکي سومماشين‌هاي الکتريکي سوم
Expand نقاشي سومنقاشي سوم
Expand متالورژي سوممتالورژي سوم
Expand صنايع چوب و کاغذ سومصنايع چوب و کاغذ سوم
Expand امور زراعي و باغي سومامور زراعي و باغي سوم
Collapse دوم هنرستاندوم هنرستان
Expand الكترونيك دومالكترونيك دوم
Expand الكتروتكنيك دومالكتروتكنيك دوم
Expand ساختمان دومساختمان دوم
Expand معماري دوممعماري دوم
Expand ساخت و توليد دومساخت و توليد دوم
Expand مكانيك خودرو دوممكانيك خودرو دوم
Expand گرافيك دومگرافيك دوم
Expand حسابداري دومحسابداري دوم
Expand طراحي و دوخت دومطراحي و دوخت دوم
Expand نقاشي دومنقاشي دوم
Expand نقشه كشي عمومي دومنقشه كشي عمومي دوم
Expand ساير رشته هاى دومساير رشته هاى دوم
Expand تاسيسات دومتاسيسات دوم
Expand نقشه‌بردارى دومنقشه‌بردارى دوم
Expand صنايع شيميايى دومصنايع شيميايى دوم
تعداد بازدید :

نمونه سوال های امتحانی و امتحانات نهایی


برای مشاهده نمونه سوالات امتحانی ویژه آمادگی امتحانات نیم سال اول و پاسخ امتحان نهایی سالهای گذشته ، از منوی سمت راست مقطع خود را انتخاب کنید
تاریخامتحانتعداد دانلود
7 بهمن 1393سوال امتحانی املا ششم دبستان-شهررضا بهمن 93
( ششم دبستان )
16822
4 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دوم دبستان-کاشان بهمن 93
( دوم دبستان )
27003
3 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دبستان حضرت معصومه (س) فاریاب دی ماه 93
( چهارم دبستان )
17196
3 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دوم دبستان مدرسه بنت الهدی صدر میبد بهمن 93
( دوم دبستان )
19525
3 بهمن 1393سوال امتحان علوم دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن ماه 93
( دوم دبستان )
11261
3 بهمن 1393سوال امتحان فارسی دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن 93
( دوم دبستان )
12636
3 بهمن 1393سوال امتحان فارسی دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن ماه 93
( دوم دبستان )
255847
1 بهمن 1393سوال امتحانی عربی اول دبیرستان -مشهد بهمن 93
( اول دبيرستان )
3205
30 دی 1393سوال امتحان ریاضی ششم -مهاباد دی ماه 93
( ششم دبستان )
23813
28 دی 1393امتحان راض مدرسه ابراهم فخار اراگ-93
( چهارم دبستان )
4783
28 دی 1393سوال امتحان مطالعات اجتماعی ششم مدرسه شهید سیلانی دی 93
( ششم دبستان )
8365
27 دی 1393امتحان شیمی2 مدرسه شهیدمصطفی میمه ایلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
7615
27 دی 1393سوال امتحانی علوم قلم 2 کرج Eششم دی ماه 93
( ششم دبستان )
8740
26 دی 1393سوال امتحان ریاضی ششم ابتدایی شاهد پسران آمل دی ماه 93
( ششم دبستان )
15385
25 دی 1393سوال امتحان ریاضی هشتم دبیرستان غیر دولتی همت دی ماه 93
( هشتم )
9554
23 دی 1393سوال امتحان فارسی کلاس سوم دبستان سرای دانش سعادت آباد - دی ماه 93
( سوم دبستان )
14410
22 دی 1393سوال امتحان قرآن چهارم دبستان قائم آل محمدعشایری سیرجان-دی93
( چهارم دبستان )
3341
21 دی 1393زیست شناسی (1) دی ماه 93- نمونه دولتی فارابی بوکان
( دوم تجربي )
5239
21 دی 1393 امتحان فیزیک 1 مرند دی ماه 93
( اول دبيرستان )
7544
21 دی 1393امتحان علوم هشتم دی ماه 93 دبیرستان غیر دولتی بحرالعلوم قم
( هشتم )
3425
21 دی 1393امتحان جغرافیا دبستان شهید عباسی ماکو - دی ماه93
( پنجم دبستان )
42555
21 دی 1393سوال امتحان هدیه های آسمانی سرای دانش سعادت آباد دی ماه 93
( سوم دبستان )
7422
20 دی 1393امتحان فارسی هشتم شهید خدادادی سنگان خواف
( هشتم )
3352
20 دی 1393سوال امتحانی ریاضی 1 مدرسه شاهد مطهری نقده دی ماه 93
( اول دبيرستان )
5999
20 دی 1393امتحان ریاضی هشتم مدرسه شهید انوری
( هشتم )
3427
20 دی 1393ریاضی پنجم دبستان قائم آل محمدعشایری سیرجان دی93
( پنجم دبستان )
11601
20 دی 1393امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم تجربي )
3515
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم تجربي )
6094
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم تجربي )
3378
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم تجربي )
5641
20 دی 1393امتحان علوم زیستی دی ماه 93 - دبیرستان رستگاران
( اول دبيرستان )
7278
20 دی 1393زیست سوم تجربی دبیرستان هوشمند ساری
( سوم تجربي )
8016
20 دی 1393امتحان شیمی 1 دی ماه 93 تیزهوشان ناحیه 2 تبریز
( اول دبيرستان )
5265
20 دی 1393عربی 3ریاضی و تجربی دی 93 -ثریا افتادگان-شیراز
( سوم رياضي,سوم تجربي )
5766
20 دی 1393امتحان عربی 1 دبیرستان نمونه دولتی علامه اقبال لاهوری شیراز
( اول دبيرستان )
8427
20 دی 1393امتحان هندسه دی ماه93 دبیرستان تیزهوشان شاکر اردکان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3422
20 دی 1393امتحان فیزیک 1 مدرسه نمونه دولتی سوره شهرستان آبیک
( اول دبيرستان )
3647
20 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي )
3296
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
5842
20 دی 1393امتحان زبان فارسی1 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموز
( اول دبيرستان )
5725
20 دی 1393امتحان زبان فارسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
6391
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
7337
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
8549
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
11975
20 دی 1393امتحان پیام های آسمانی هشتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هشتم )
4378
20 دی 1393امتحان پیام های آسمانی هفتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هفتم )
6433
20 دی 1393هدیه های آسمان سوم دبستان قائم آل محمد سیرجان-دی93
( سوم دبستان )
12600
19 دی 1393علوم چهارم دبستان قائم ال محمدعشایری سیرجان-دی93
( چهارم دبستان )
7893
19 دی 1393نمونه سوال آمار و مدل سازی دبیرستان شهیدان عبدالهی
( سوم تجربي,دوم رياضي,دوم انساني )
7150
18 دی 1393امتحان ریاضی هشتم مدرسه مجلسی اصفهان – دی ماه 93
( هشتم )
4781
18 دی 1393امتحان آمار و مدل سازی مدرسه استعداد های ناب صالحین آبادان - دیماه 93
( دوم رياضي )
65695
18 دی 1393مطالعات اجتماعی4دبستان قائم آل محمد-دی ماه 93
( چهارم دبستان )
14025
17 دی 1393امتحان ادبیات فارسی1دبیرستان نواب صفوی-دی ماه93
( اول دبيرستان )
5556
17 دی 1393امتحان ادبیات 1 فریدونکنار - دی ماه 93
( اول دبيرستان )
8785
17 دی 1393امتحان ریاضی دبستان ایرانکوه پیربکران اصفهان-دی ماه 93
( پنجم دبستان )
4166
17 دی 1393امتحان زبان فاطمه زهرا اران و بیدگل-دی ماه 93
( هشتم )
3354
17 دی 1393شیمی دوم نمونه صدرا آشخانه دی 93
( دوم تجربي )
3058
17 دی 1393شیمی اول دبیرستان دی 93
( اول دبيرستان )
4500
17 دی 1393ازمون شیمی 3 دی ماه 93 فرزانگان بهشهر
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3673
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي )
5451
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3620
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
5447
17 دی 1393امتحان عربی (ب)+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
5575
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
36172
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4317
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
6276
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3154
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
6515
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3524
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
5085
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
8070
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
8851
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
5431
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي,سوم تجربي )
4335
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي,سوم تجربي )
5532
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
7890
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
12495
17 دی 1393سوال ریاضی یک پایانی دی ماه سالتحصیلی 94-93
( اول دبيرستان )
5208
17 دی 1393فیزیک اول دبیرستان دی ماه 93 -شهیدبهشتی گهرو
( اول دبيرستان )
6999
17 دی 1393امتحان فیزیک 1 دبیرستان حامی بوکان – دی ماه 93
( اول دبيرستان )
8312
17 دی 1393امتحان جغرافی پنجم-دی ماه 93
( پنجم دبستان )
7334
17 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم انساني )
4604
17 دی 1393امتحان قرآن هفتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هفتم )
3193
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی هشتم مدرسه فرهنگ رمشک.دی ماه 93
( هشتم )
8118
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
4431
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
9202
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
3492
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
5109
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
11068
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
5645
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
5946
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4643
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم رياضي,سوم تجربي )
4392
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
4305
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
5393
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
4974
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3217
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
6987
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
6427
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
6050
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید