کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
نمونه سوال های امتحانی

مقطع موردنظر را انتخاب کنید

Collapse چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی)چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی)
Expand چهارم رياضيچهارم رياضي
Expand چهارم تجربيچهارم تجربي
Expand چهارم انسانيچهارم انساني
Expand هنرهنر
Expand منحصرا زبانمنحصرا زبان
Collapse دبيرستاندبيرستان
Expand سوم رياضيسوم رياضي
Expand سوم تجربيسوم تجربي
Expand سوم انسانىسوم انسانى
Expand دوم رياضيدوم رياضي
Expand دوم تجربيدوم تجربي
Expand دوم انسانيدوم انساني
Expand اول دبيرستاناول دبيرستان
Collapse متوسطه 1متوسطه 1
Expand هشتمهشتم
Expand هفتمهفتم
Collapse دبستاندبستان
Expand ششم دبستانششم دبستان
Expand پنجم دبستانپنجم دبستان
Expand چهارم دبستانچهارم دبستان
Expand سوم دبستانسوم دبستان
Expand دوم دبستاندوم دبستان
Collapse سوم هنرستانسوم هنرستان
Expand الكترونيك سومالكترونيك سوم
Expand صنايع فلزي سومصنايع فلزي سوم
Expand الكتروتكنيك سومالكتروتكنيك سوم
Expand تاسيسات سومتاسيسات سوم
Expand كامپيوتر سومكامپيوتر سوم
Expand نقشه برداري سومنقشه برداري سوم
Expand ساختمان سومساختمان سوم
Expand صنايع شيميايي سومصنايع شيميايي سوم
Expand معماري سوممعماري سوم
Expand صنايع غذايي سومصنايع غذايي سوم
Expand ساخت و توليد سومساخت و توليد سوم
Expand کودکياري سومکودکياري سوم
Expand مكانيك خودرو سوممكانيك خودرو سوم
Expand مديريت خانواده سوممديريت خانواده سوم
Expand نقشه كشي عمومي سومنقشه كشي عمومي سوم
Expand تربيت بدني سومتربيت بدني سوم
Expand گرافيك سومگرافيك سوم
Expand ساير رشته هاى سومساير رشته هاى سوم
Expand حسابداري سومحسابداري سوم
Expand امور اداري سومامور اداري سوم
Expand طراحي و دوخت سومطراحي و دوخت سوم
Expand متالورژي سوممتالورژي سوم
Expand صنايع چوب و کاغذ سومصنايع چوب و کاغذ سوم
Collapse دوم هنرستاندوم هنرستان
Expand الكترونيك دومالكترونيك دوم
Expand الكتروتكنيك دومالكتروتكنيك دوم
Expand ساختمان دومساختمان دوم
Expand معماري دوممعماري دوم
Expand ساخت و توليد دومساخت و توليد دوم
Expand مكانيك خودرو دوممكانيك خودرو دوم
Expand گرافيك دومگرافيك دوم
Expand حسابداري دومحسابداري دوم
Expand طراحي و دوخت دومطراحي و دوخت دوم
Expand نقاشي دومنقاشي دوم
Expand نقشه كشي عمومي دومنقشه كشي عمومي دوم
Expand ساير رشته هاى دومساير رشته هاى دوم
Expand تاسيسات دومتاسيسات دوم
Expand نقشه‌بردارى دومنقشه‌بردارى دوم
Expand صنايع شيميايى دومصنايع شيميايى دوم
تعداد بازدید :

نمونه سوال های امتحانی و امتحانات نهایی


برای مشاهده نمونه سوالات امتحانی ویژه آمادگی امتحانات نیم سال اول و پاسخ امتحان نهایی سالهای گذشته ، از منوی سمت راست مقطع خود را انتخاب کنید
تاریخامتحانتعداد دانلود
7 بهمن 1393سوال امتحانی املا ششم دبستان-شهررضا بهمن 93
( ششم دبستان )
6300
4 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دوم دبستان-کاشان بهمن 93
( دوم دبستان )
11417
3 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دبستان حضرت معصومه (س) فاریاب دی ماه 93
( چهارم دبستان )
6979
3 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دوم دبستان مدرسه بنت الهدی صدر میبد بهمن 93
( دوم دبستان )
8038
3 بهمن 1393سوال امتحان علوم دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن ماه 93
( دوم دبستان )
4907
3 بهمن 1393سوال امتحان فارسی دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن 93
( دوم دبستان )
5373
3 بهمن 1393سوال امتحان فارسی دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن ماه 93
( دوم دبستان )
8236
30 دی 1393سوال امتحان ریاضی ششم -مهاباد دی ماه 93
( ششم دبستان )
9492
27 دی 1393امتحان شیمی2 مدرسه شهیدمصطفی میمه ایلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4705
27 دی 1393سوال امتحانی علوم قلم 2 کرج Eششم دی ماه 93
( ششم دبستان )
3035
26 دی 1393سوال امتحان ریاضی ششم ابتدایی شاهد پسران آمل دی ماه 93
( ششم دبستان )
6092
23 دی 1393سوال امتحان فارسی کلاس سوم دبستان سرای دانش سعادت آباد - دی ماه 93
( سوم دبستان )
5532
21 دی 1393زیست شناسی (1) دی ماه 93- نمونه دولتی فارابی بوکان
( دوم تجربي )
3822
21 دی 1393 امتحان فیزیک 1 مرند دی ماه 93
( اول دبيرستان )
5050
20 دی 1393ریاضی پنجم دبستان قائم آل محمدعشایری سیرجان دی93
( پنجم دبستان )
7925
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم تجربي )
3066
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم تجربي )
3592
20 دی 1393امتحان علوم زیستی دی ماه 93 - دبیرستان رستگاران
( اول دبيرستان )
5561
20 دی 1393زیست سوم تجربی دبیرستان هوشمند ساری
( سوم تجربي )
5710
20 دی 1393عربی 3ریاضی و تجربی دی 93 -ثریا افتادگان-شیراز
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3595
20 دی 1393امتحان عربی 1 دبیرستان نمونه دولتی علامه اقبال لاهوری شیراز
( اول دبيرستان )
6008
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
4058
20 دی 1393امتحان زبان فارسی1 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموز
( اول دبيرستان )
4016
20 دی 1393امتحان زبان فارسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
4633
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
5316
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
6233
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
8819
20 دی 1393هدیه های آسمان سوم دبستان قائم آل محمد سیرجان-دی93
( سوم دبستان )
8879
19 دی 1393علوم چهارم دبستان قائم ال محمدعشایری سیرجان-دی93
( چهارم دبستان )
5293
19 دی 1393نمونه سوال آمار و مدل سازی دبیرستان شهیدان عبدالهی
( سوم تجربي,دوم رياضي,دوم انساني )
4306
18 دی 1393امتحان آمار و مدل سازی مدرسه استعداد های ناب صالحین آبادان - دیماه 93
( دوم رياضي )
64495
18 دی 1393مطالعات اجتماعی4دبستان قائم آل محمد-دی ماه 93
( چهارم دبستان )
10076
17 دی 1393امتحان ادبیات فارسی1دبیرستان نواب صفوی-دی ماه93
( اول دبيرستان )
3773
17 دی 1393امتحان ادبیات 1 فریدونکنار - دی ماه 93
( اول دبيرستان )
6547
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3775
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
4199
17 دی 1393امتحان عربی (ب)+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
4367
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
34622
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
4392
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
4668
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3649
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
6077
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
6858
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3898
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3701
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
5846
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
10195
17 دی 1393سوال ریاضی یک پایانی دی ماه سالتحصیلی 94-93
( اول دبيرستان )
3239
17 دی 1393فیزیک اول دبیرستان دی ماه 93 -شهیدبهشتی گهرو
( اول دبيرستان )
5316
17 دی 1393امتحان فیزیک 1 دبیرستان حامی بوکان – دی ماه 93
( اول دبيرستان )
6685
17 دی 1393امتحان جغرافی پنجم-دی ماه 93
( پنجم دبستان )
5028
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی هشتم مدرسه فرهنگ رمشک.دی ماه 93
( هشتم )
6015
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3032
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
7367
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
3314
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
9118
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
3839
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
3966
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3314
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
3638
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
3505
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
4700
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
4704
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
4166
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
4927
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
7270
16 دی 1393آزمون عملکردی علوم ششم - دی ماه 93
( ششم دبستان )
6218
16 دی 1393آزمون فارس هشتم مدرسه حمزه ازگله- دی ماه 93
( هشتم )
3661
15 دی 1393امتحان ادبیات اختصاصی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم انساني )
31213
15 دی 1393امتحان ادبیا اختصاصی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم انساني )
41165
15 دی 1393سوال امتحان ریاضی - دبستان شهید عباسی ماکو-دی ماه 93
( پنجم دبستان )
6568
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
7278
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
8389
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
12466
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
3902
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
3669
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
3822
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
4100
15 دی 1393امتحان زیست شناسی1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ اموزش
( اول دبيرستان )
5877
15 دی 1393امتحان شیمی1 محمودآباد دی ماه 93
( اول دبيرستان )
7938
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3528
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3709
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4025
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4543
15 دی 1393امتحان هندسه+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
6517
15 دی 1393امتحان هندسه 2 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي )
3437
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم تجربي )
3442
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم تجربي )
13324
15 دی 1393امتحان زمین شناسی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم تجربي )
4754
15 دی 1393امتحان زبان فارسی 1 مدرسه سعدی تبریز
( اول دبيرستان )
3705
15 دی 1393امتحان فارسی بنویسیم ششم نوبت اول - مدرسه شهید نازبردی گرکز آق قلا - دی ماه 93
( ششم دبستان )
3619
14 دی 1393سوال امتحانی نهایی ریاضی چهارم دبستان-کاشمر-دی ماه 93
( چهارم دبستان )
5215
14 دی 1393امتحان جغرافیا + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
8081
14 دی 1393امتحان آمار+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم تجربي )
3720
13 دی 1393امتحان ادبیات فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
3341
13 دی 1393سوال امتحان ریاضی ششم مدرسه شهید نازبردی گرکز آق قلا-دی ماه 93
( ششم دبستان )
3793
13 دی 1393امتحان ریاضی 1 دبیرستان احمدپور اوز
( اول دبيرستان )
3161
13 دی 1393امتحان ریاضی پنجم ابتدایی دبستان سلمان زنگیان
( پنجم دبستان )
23746
13 دی 1393امتحان ریاضی هشتم با پاسخ دی ماه 93
( هشتم )
6976
13 دی 1393امتحان ریاضی -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد راهنمایی رسالت
( هفتم )
5361
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید