نمونه سوال های امتحانی

مقطع موردنظر را انتخاب کنید

Collapse چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی)چهارم دبیرستان(پیش دانشگاهی)
Expand چهارم رياضيچهارم رياضي
Expand چهارم تجربيچهارم تجربي
Expand چهارم انسانيچهارم انساني
Expand هنرهنر
Expand منحصرا زبانمنحصرا زبان
Collapse دبيرستاندبيرستان
Expand سوم رياضيسوم رياضي
Expand سوم تجربيسوم تجربي
Expand سوم انسانىسوم انسانى
Expand دوم رياضيدوم رياضي
Expand دوم تجربيدوم تجربي
Expand دوم انسانيدوم انساني
Expand اول دبيرستاناول دبيرستان
Collapse متوسطه 1متوسطه 1
Expand هشتمهشتم
Expand هفتمهفتم
Collapse دبستاندبستان
Expand ششم دبستانششم دبستان
Expand پنجم دبستانپنجم دبستان
Expand چهارم دبستانچهارم دبستان
Expand سوم دبستانسوم دبستان
Expand دوم دبستاندوم دبستان
Collapse سوم هنرستانسوم هنرستان
Expand الكترونيك سومالكترونيك سوم
Expand صنايع فلزي سومصنايع فلزي سوم
Expand الكتروتكنيك سومالكتروتكنيك سوم
Expand تاسيسات سومتاسيسات سوم
Expand كامپيوتر سومكامپيوتر سوم
Expand نقشه برداري سومنقشه برداري سوم
Expand ساختمان سومساختمان سوم
Expand صنايع شيميايي سومصنايع شيميايي سوم
Expand معماري سوممعماري سوم
Expand صنايع غذايي سومصنايع غذايي سوم
Expand ساخت و توليد سومساخت و توليد سوم
Expand کودکياري سومکودکياري سوم
Expand مكانيك خودرو سوممكانيك خودرو سوم
Expand مديريت خانواده سوممديريت خانواده سوم
Expand نقشه كشي عمومي سومنقشه كشي عمومي سوم
Expand تربيت بدني سومتربيت بدني سوم
Expand گرافيك سومگرافيك سوم
Expand ساير رشته هاى سومساير رشته هاى سوم
Expand حسابداري سومحسابداري سوم
Expand امور اداري سومامور اداري سوم
Expand طراحي و دوخت سومطراحي و دوخت سوم
Expand متالورژي سوممتالورژي سوم
Expand صنايع چوب و کاغذ سومصنايع چوب و کاغذ سوم
Collapse دوم هنرستاندوم هنرستان
Expand الكترونيك دومالكترونيك دوم
Expand الكتروتكنيك دومالكتروتكنيك دوم
Expand ساختمان دومساختمان دوم
Expand معماري دوممعماري دوم
Expand ساخت و توليد دومساخت و توليد دوم
Expand مكانيك خودرو دوممكانيك خودرو دوم
Expand گرافيك دومگرافيك دوم
Expand حسابداري دومحسابداري دوم
Expand طراحي و دوخت دومطراحي و دوخت دوم
Expand نقاشي دومنقاشي دوم
Expand نقشه كشي عمومي دومنقشه كشي عمومي دوم
Expand ساير رشته هاى دومساير رشته هاى دوم
Expand تاسيسات دومتاسيسات دوم
Expand نقشه‌بردارى دومنقشه‌بردارى دوم
Expand صنايع شيميايى دومصنايع شيميايى دوم
تعداد بازدید :

نمونه سوال های امتحانی و امتحانات نهایی


برای مشاهده نمونه سوالات امتحانی ویژه آمادگی امتحانات نیم سال اول و پاسخ امتحان نهایی سالهای گذشته ، از منوی سمت راست مقطع خود را انتخاب کنید
تاریخامتحانتعداد دانلود
7 بهمن 1393سوال امتحانی املا ششم دبستان-شهررضا بهمن 93
( ششم دبستان )
11989
4 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دوم دبستان-کاشان بهمن 93
( دوم دبستان )
19202
3 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دبستان حضرت معصومه (س) فاریاب دی ماه 93
( چهارم دبستان )
12664
3 بهمن 1393سوال امتحان ریاضی دوم دبستان مدرسه بنت الهدی صدر میبد بهمن 93
( دوم دبستان )
13836
3 بهمن 1393سوال امتحان علوم دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن ماه 93
( دوم دبستان )
8794
3 بهمن 1393سوال امتحان فارسی دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن 93
( دوم دبستان )
9491
3 بهمن 1393سوال امتحان فارسی دوم دبستان بنت الهدی صدر میبد بهمن ماه 93
( دوم دبستان )
14168
30 دی 1393سوال امتحان ریاضی ششم -مهاباد دی ماه 93
( ششم دبستان )
17379
28 دی 1393امتحان راض مدرسه ابراهم فخار اراگ-93
( چهارم دبستان )
3303
28 دی 1393سوال امتحان مطالعات اجتماعی ششم مدرسه شهید سیلانی دی 93
( ششم دبستان )
5711
27 دی 1393امتحان شیمی2 مدرسه شهیدمصطفی میمه ایلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
6582
27 دی 1393سوال امتحانی علوم قلم 2 کرج Eششم دی ماه 93
( ششم دبستان )
6271
26 دی 1393سوال امتحان ریاضی ششم ابتدایی شاهد پسران آمل دی ماه 93
( ششم دبستان )
11367
25 دی 1393سوال امتحان ریاضی هشتم دبیرستان غیر دولتی همت دی ماه 93
( هشتم )
4845
23 دی 1393سوال امتحان فارسی کلاس سوم دبستان سرای دانش سعادت آباد - دی ماه 93
( سوم دبستان )
10427
21 دی 1393زیست شناسی (1) دی ماه 93- نمونه دولتی فارابی بوکان
( دوم تجربي )
4878
21 دی 1393 امتحان فیزیک 1 مرند دی ماه 93
( اول دبيرستان )
6572
21 دی 1393امتحان جغرافیا دبستان شهید عباسی ماکو - دی ماه93
( پنجم دبستان )
34910
21 دی 1393سوال امتحان هدیه های آسمانی سرای دانش سعادت آباد دی ماه 93
( سوم دبستان )
5553
20 دی 1393سوال امتحانی ریاضی 1 مدرسه شاهد مطهری نقده دی ماه 93
( اول دبيرستان )
3473
20 دی 1393ریاضی پنجم دبستان قائم آل محمدعشایری سیرجان دی93
( پنجم دبستان )
10191
20 دی 1393امتحان ریاضی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم تجربي )
4974
20 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم تجربي )
4910
20 دی 1393امتحان علوم زیستی دی ماه 93 - دبیرستان رستگاران
( اول دبيرستان )
6734
20 دی 1393زیست سوم تجربی دبیرستان هوشمند ساری
( سوم تجربي )
7207
20 دی 1393امتحان شیمی 1 دی ماه 93 تیزهوشان ناحیه 2 تبریز
( اول دبيرستان )
4371
20 دی 1393عربی 3ریاضی و تجربی دی 93 -ثریا افتادگان-شیراز
( سوم رياضي,سوم تجربي )
5016
20 دی 1393امتحان عربی 1 دبیرستان نمونه دولتی علامه اقبال لاهوری شیراز
( اول دبيرستان )
7475
20 دی 1393امتحان هندسه دی ماه93 دبیرستان تیزهوشان شاکر اردکان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3040
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
5241
20 دی 1393امتحان زبان فارسی1 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموز
( اول دبيرستان )
5152
20 دی 1393امتحان زبان فارسی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
5796
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
6618
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
7703
20 دی 1393امتحان زبان فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
10578
20 دی 1393امتحان پیام های آسمانی هفتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93
( هفتم )
4493
20 دی 1393هدیه های آسمان سوم دبستان قائم آل محمد سیرجان-دی93
( سوم دبستان )
11124
19 دی 1393علوم چهارم دبستان قائم ال محمدعشایری سیرجان-دی93
( چهارم دبستان )
7061
19 دی 1393نمونه سوال آمار و مدل سازی دبیرستان شهیدان عبدالهی
( سوم تجربي,دوم رياضي,دوم انساني )
5951
18 دی 1393امتحان ریاضی هشتم مدرسه مجلسی اصفهان – دی ماه 93
( هشتم )
3703
18 دی 1393امتحان آمار و مدل سازی مدرسه استعداد های ناب صالحین آبادان - دیماه 93
( دوم رياضي )
65403
18 دی 1393مطالعات اجتماعی4دبستان قائم آل محمد-دی ماه 93
( چهارم دبستان )
12469
17 دی 1393امتحان ادبیات فارسی1دبیرستان نواب صفوی-دی ماه93
( اول دبيرستان )
5005
17 دی 1393امتحان ادبیات 1 فریدونکنار - دی ماه 93
( اول دبيرستان )
7941
17 دی 1393شیمی اول دبیرستان دی 93
( اول دبيرستان )
4051
17 دی 1393ازمون شیمی 3 دی ماه 93 فرزانگان بهشهر
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3035
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي )
4967
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3280
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
5152
17 دی 1393امتحان عربی (ب)+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
5276
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
35723
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3919
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
5645
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
5876
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3136
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4662
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
7321
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
8176
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4977
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3853
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي,سوم تجربي )
4991
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
7098
17 دی 1393امتحان عربی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
11546
17 دی 1393سوال ریاضی یک پایانی دی ماه سالتحصیلی 94-93
( اول دبيرستان )
4566
17 دی 1393فیزیک اول دبیرستان دی ماه 93 -شهیدبهشتی گهرو
( اول دبيرستان )
6514
17 دی 1393امتحان فیزیک 1 دبیرستان حامی بوکان – دی ماه 93
( اول دبيرستان )
7841
17 دی 1393امتحان جغرافی پنجم-دی ماه 93
( پنجم دبستان )
6620
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی هشتم مدرسه فرهنگ رمشک.دی ماه 93
( هشتم )
7216
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
4100
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
8592
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
3097
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
4524
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
10402
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
5056
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
5257
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4274
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3888
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
3796
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
4841
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
4556
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
6126
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
5869
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
5373
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
6316
16 دی 1393امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
9098
16 دی 1393امتحان فیزیک1 دبیرستان علی ابن موسی الرضا(ع)-دی ماه93
( اول دبيرستان )
4008
16 دی 1393آزمون عملکردی علوم ششم - دی ماه 93
( ششم دبستان )
7995
16 دی 1393آزمون فارس هشتم مدرسه حمزه ازگله- دی ماه 93
( هشتم )
4930
15 دی 1393امتحان ادبیات اختصاصی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم انساني )
32250
15 دی 1393امتحان ادبیا اختصاصی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم انساني )
42296
15 دی 1393سوال امتحان ریاضی - دبستان شهید عباسی ماکو-دی ماه 93
( پنجم دبستان )
11739
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
8404
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
9542
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
13700
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
4956
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
4707
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
4837
15 دی 1393امتحان زیست شناسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
5167
15 دی 1393امتحان زیست شناسی1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ اموزش
( اول دبيرستان )
7078
15 دی 1393امتحان شیمی1 محمودآباد دی ماه 93
( اول دبيرستان )
9124
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید
کلاس آنلاین - -شیمی - تعادل ( عوامل موثر بر تعادل )
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)