کانون فرهنگی آموزش - قلم چی

دوربین شما - عکس های مرتبط

X
فیلم های 3 دقیقه ای
استقلال اقتصادی ، رشد و توسعه از اقتصاد کنکور

استقلال اقتصادی ، رشد و توسعه از اقتصاد کنکور

دروس اختصاصی دوم دبیرستان اقتصاد دوم انسانی توليد توليد و بازار جمع بندی کنکور
بودجه ، نرخ مالیاتی از اقتصاد کنکور

بودجه ، نرخ مالیاتی از اقتصاد کنکور

دروس اختصاصی دوم دبیرستان اقتصاد دوم انسانی مفاهيم و معيارهاي توسعه توسعه‌ي اقتصادي جمع بندی کنکور
حل نمونه تست های کنکور از اقتصاد چهارم دبیرستان ( قسمت اول )

حل نمونه تست های کنکور از اقتصاد چهارم دبیرستان ( قسمت اول )

دروس اختصاصی دوم دبیرستان اقتصاد دوم انسانی بانك نهادها و بازارهاي مالي جمع بندی کنکور
حل نمونه تست های کنکور از اقتصاد چهارم دبیرستان ( قسمت دوم )

حل نمونه تست های کنکور از اقتصاد چهارم دبیرستان ( قسمت دوم )

دروس اختصاصی دوم دبیرستان اقتصاد دوم انسانی بانك نهادها و بازارهاي مالي جمع بندی کنکور
جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

دروس عمومی چهارم دبیرستان انگليسي عمومی پیش دانشگاهی گرامر - ربط دهنده هاي هدف و منظور expressing purpose: so that,to, in order to, so as to درس ششم - Space exploration جمع بندی کنکور
نکات مفهومی علم اقتصاد ازاقتصاد کنکور

نکات مفهومی علم اقتصاد ازاقتصاد کنکور

دروس اختصاصی دوم دبیرستان اقتصاد دوم انسانی اقتصاد چيست؟ مقدمات جمع بندی کنکور
انواع نورون ها از زیست کنکور

انواع نورون ها از زیست کنکور

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی ساختار و كار نورون‌ها فصل دوم - دستگاه عصبي اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
عملکرد انواع هورمون ها از زیست کنکور

عملکرد انواع هورمون ها از زیست کنکور

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی غده هاي درون ريز اصلي بدن فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
تمییز از عربی کنکور

تمییز از عربی کنکور

دروس عمومی سوم دبیرستان عربي 3 عمومی قواعد - تمييز درس پنجم - طلائع النّور عمومی کنکوری ,نیم سال اول
منادا از عربی کنکور

منادا از عربی کنکور

دروس عمومی سوم دبیرستان عربي 3 عمومی قواعد - منادا درس هفتم - عليکم بالقرآن عمومی کنکوری ,نیم سال دوم
فنون ترجمه از عربی کنکور

فنون ترجمه از عربی کنکور

دروس عمومی سوم دبیرستان عربي 3 عمومی ترجمه و مفهوم ترکیبی عمومی کنکوری ,نیم سال دوم
اعراب ظاهری و فردی از عربی کنکور

اعراب ظاهری و فردی از عربی کنکور

دروس عمومی دوم دبیرستان عربي 2 قواعد - اعراب فرعي (1) درس دوم - في خدمة البؤساء تابستان 93 ,عمومی کنکوری
اعراب تقدیری و محلی از عربی کنکور

اعراب تقدیری و محلی از عربی کنکور

دروس عمومی دوم دبیرستان عربي 2 قواعد - اعراب فرعي (1) درس دوم - في خدمة البؤساء تابستان 93 ,عمومی کنکوری
اضافه و صفت از عربی کنکور

اضافه و صفت از عربی کنکور

دروس عمومی دوم دبیرستان عربي 2 قواعد - موصوف و صفت درس پنجم - الظـّبي و القمر تابستان 93 ,عمومی کنکوری
اعراب فعل مضارع از عربی کنکور

اعراب فعل مضارع از عربی کنکور

دروس عمومی دوم دبیرستان عربي 2 قواعد - اعراب فعل مضارع (1)/رفع و نصب درس ششم - حقوق النّاس تابستان 93 ,عمومی کنکوری
منشور از فیزیک کنکور

منشور از فیزیک کنکور

اول دبيرستان فیزیک ۱ و آزمایشگاه منشور فصل پنجم - شکست نور اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
عدسی همگرا از فیزیک کنکور

عدسی همگرا از فیزیک کنکور

اول دبيرستان فیزیک ۱ و آزمایشگاه عدسی مقعر (پرتوها و تشکیل تصویر) فصل پنجم - شکست نور اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
توان عدسی از فیزیک کنکور

توان عدسی از فیزیک کنکور

اول دبيرستان فیزیک ۱ و آزمایشگاه معادله عدسی ها و توان آنها فصل پنجم - شکست نور اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
نیروی اصطکاک از فیزیک کنکور

نیروی اصطکاک از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی كاربرد قوانين نيوتون فصل دوم - ديناميك اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
معادله درجه دو از ریاضی کنکور

معادله درجه دو از ریاضی کنکور

سوم رياضي حسابان معادلات فصل اول - عبارات جبری و معادلات و نامعادلات اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
معادله درجه دو از ریاضی کنکور

معادله درجه دو از ریاضی کنکور

سوم رياضي حسابان معادلات فصل اول - عبارات جبری و معادلات و نامعادلات اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
وارون توابع از ریاضی کنکور

وارون توابع از ریاضی کنکور

سوم رياضي حسابان توابع یک به یک و تابع معکوس فصل دوم - تابع اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
لگاریتم از ریاضی کنکور

لگاریتم از ریاضی کنکور

دروس اختصاصی دوم دبیرستان رياضي ۲ ریاضی فیزیک و تجربی لگاریتم و تابع لگاریتمی توابع نمايي و لگاريتمي اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
رفع ابهام از ریاضی کنکور

رفع ابهام از ریاضی کنکور

چهارم رياضي حساب ديفرانسيل و انتگرال حد در بی نهایت حد و پیوستگی اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
الکتریسیته جاری 2 از فیزیک کنکور

الکتریسیته جاری 2 از فیزیک کنکور

اول دبيرستان فیزیک ۱ و آزمایشگاه توان الکتریکی و انرژی مصرفی فصل سوم - الکتريسيته اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
مغناطیس از فیزیک کنکور

مغناطیس از فیزیک کنکور

سوم رياضي فیزیک 3 و آزمایشگاه(ریاضی) مغناطیس و قطب های مغناطیسی میدان مغنـاطيـسی و نیروهای مغناطیسی اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
القای الکترومغناطیس از فیزیک کنکور

القای الکترومغناطیس از فیزیک کنکور

سوم رياضي فیزیک 3 و آزمایشگاه(ریاضی) قانون القاي الكترومغناطيسي فارادي الـقـاي الـكتـرومغنـاطيـسـي اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
حرکت شناسی از فیزیک کنکور

حرکت شناسی از فیزیک کنکور

دروس اختصاصی دوم دبیرستان فیزیک ۲ و آزمایشگاه بردار مکان و بردار جابه جايي حرکت شناسي اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
بردار از فیزیک کنکور

بردار از فیزیک کنکور

دروس اختصاصی دوم دبیرستان فیزیک ۲ و آزمایشگاه برايند بردارها اندازه‌گيري و کمیت های فیزیکی اختصاصی چهارم ریاضی ,تابستان 93
آزمون سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در روزهای پنجم، ششم و هفتم تیرماه 93 با حضور بیش از یک میلیون داوطلب برگزار می شود. در این دوره از آزمون سهمیه هایی از جمله سهمیه مناطق، ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرگر، آﻣﻮزﮔﺎران و بهیاری برای داوطلبان در نظر گرفته شده است.
تمام سهمیه‌های کنکور سراسری 93
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر شکلی کنکور سراسری سال 94 در کشور خبر داد و گفت: زمان برگزاری آزمون سراسری به دلیل تقارن آن با ماه مبارک رمضان در روزهای 22،21 و 23 خرداد ماه سال 94 برگزار می‌شود.
تغییرات آزمون سراسری سال 94
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد آمار ثبت‌نام کنندگان در آزمون سراسری سال 94 گفت: تا ساعت 8 صبح امروز سه‌شنبه 21 بهمن‌ماه 100 هزار نفر برای ثبت‌نام در این آزمون اقدام نموده‌اند. حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت ثبت‌نام برای این آزمون در تاریخ 28 بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، به داوطلبان توصیه می‌شود پس از خواندن دفترچه راهنما که هم‌اکنون روی سایت قرار دارد به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کرده و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
آخرین آمار ثبت نام کنندگان کنکور 94
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام کنکور سراسری 94 روز سه‌شنبه 28 بهمن‌ماه به پایان می‌رسد.
28 بهمن 93 ؛ آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور 94
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت:امرور،سه شنبه 28 بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام در آزمون سراسری ٩٤است. حسین توکلی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا ، با اعلام این خبر تاکید کرد: به داوطلبانی که تا کنون برای ثبت نام در این ازمون اقدام نکرده اند توصیه میشود تا ساعت 24 امشب به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.orgمراجعه کرده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. وی در پایان درمورد آمار ثبت نام کنندگان اظهار کرد:تا ساعت 8 صبح امروز، 686 هزار و 116 داوطلب برای شرکت در این آزمون ثبت نام نموده اند.
اعلام آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون سراسری 94 تا ساعت 24 روز شنبه دوم اسفند خبر داد.
تمدید مهلت ثبت‌نام کنکور 94
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: براساس برنامه زمانی اعلام شده ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 94،از ساعت 18 روز یکشنبه 19 بهمن 93 از طریق شبکه ی اینترنتی سازمان سنجش آغاز و با مهلت تمدید شده، ساعت 24 روز شنبه دوم اسفندماه 93 پایان می پذیرد. حسین توکلی ، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مدت ثبت نام آزمون سراسری سال 94 پس از ساعت 24 روز شنبه دوم اسفندماه 93 تمدید نخواهد شد. وی هم چنین عنوان کرد : کلیه داوطلبان از جمله داوطلبان علاقمند به شرکت درگزینش رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ، که تا کنون جهت ثبت نام در آزمون سراسری 94 اقدام نکرده اند، ضرورت دارد تا در این مدت باقی مانده با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام در صورت واجد شرایط بودن حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه 2 اسفندماه نسبت به ثبت نام بر اساس دستورالعمل ها اقدام کنند. توکلی هم چنین افزود: همچنین مهلت ویرایش اطلاعات داوطلبان نیز تا ساعت 24 روز شنبه دوم اسفندماه 93 پایان می پذیرد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ضمن بیان اینکه تمام شرایط و ضوابط آزمون سراسری 94 همانند سال 93 است و تنها تاریخ برگزاری آزمون تغییر کرده است ، عنوان کرد : آزمون سراسری سال های گذشته در 3 روز برگزار می گردید اما آزمون سال 94 به دلیل فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در خرداد ماه و در روز های 21 و 22 برگزار خواهد شد. توکلی در پایان به تمامی داوطلبان توصیه کرد : داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال 94 هرچه سریع تر با مطالعه دفترچه راهنما، در صورت واجد شرایط بودن ابتدا جهت تکمیل فرم تقاضانامه پیش نویس ثبت نام اقدام و پس از کنترل های لازم از اطلاعات تکمیل شده و اطمینان از صحت آنان تا حداکثر ساعت 24 روز شنبه دوم اسفندماه 93 به سایت مراجعه و اطلاعات خود را جهت ثبت نام در آزمون سراسری ثبت کنند.
مهلت ثبت نام کنکور 94 تمدید نخواهد شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام در آزمون سراسری 94 ساعت 24 امشب به پایان می رسد.
 پایان مهلت ثبت نام کنکور 94
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: روزهای ۱۷ تا ۲۰ اسفندماه فرصت مجددی است که برای جاماندگان از ثبت نام کنکور سراسری ۹۴ درنظر گرفته شده است.
ارائه فرصت مجدد برای جاماندگان کنکور ۹۴/ آخرین آمار ثبت نام
دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۹۴ شنبه ۱۸ بهمن‌ماه منتشر می‌شود.
دفترچه راهنمای ثبت‌نام کنکور 94 شنبه 18 بهمن منتشر می‌شود
مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت پنج روزه ای را برای افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 گروه پزشکی نشده اند، اعلام کرد.
اعلام مهلت ثبت نام برای جاماندگان کنکور ارشد پزشکی
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز ثبت‌نام کنکور سراسری از فردا گفت: تنها تغییر مهم این آزمون زمان برگزاری آزمون سراسری است.
تغییر مهم در کنکور سراسری 94
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: تعداد داوطلبان این دوره آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما ظرفیت همانند سال گذشته خواهد بود.
رشد ۵۶ درصدی داوطلبان کنکور دکتری آزاد
بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال 1394برای‌ پذیرش دردوره‌های‌ روزانه‌ ، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ و همچنین متقاضیان تحصیل در آن دسته از کد رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در رشته‌های مذکور براساس آزمون صورت می‌پذیرد، می‌رساند که‌ ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ مذکور و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت‌نام از روز یکشنبه مورخ 19/11/93 (نوزدهم‌ بهمن ماه 1393) آغاز و در پایان‌ وقت‌ روز سه‌شنبه مورخ 28/11/1393 (بیست و هشتم بهمن ماه‌ 1393) پایان‌ می‌پذیرد، لذا داوطلبان‌ می‌توانند در مهلت‌ مقرر براساس توضیحات ذیل برای شرکت در آزمون سراسری سال 1394 اقدام نمایند.
اطلاعیه سازمان سنجش درباره ثبت نام ، شرایط و ضوابط کنکور 94
سوال و پاسخ کنکور خارج از کشور 93 رشته ریاضی را از اینجا دانلود کنید...
دانلود سوال و پاسخ کنکور خارج از کشور 93 - ریاضی
سوال و پاسخ کنکور خارج از کشور 93 رشته انسانی را اینجا دانلود کنید...
دانلود سوال و پاسخ کنکور خارج از کشور 93 - انسانی
نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان رشته‌‌های‌ مختلف تحصیلی نیمه‌‌متمرکز آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1393 اعلام شد و داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش از نتایج خود مطلع شوند.
نتایج پذیرش در رشته های نیمه متمرکز کنکور 93 اعلام شد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به برگزاری زودتر از موعد کنکور سراسری سال 94 اعلام نتایج این آزمون نیز زودتر از هر سال است.
زمان اعلام نتایج کنکور 94
رئیس سازمان سنجش گفت: قصد داریم برای کنکورهای دکترا و ارشد تغییراتی اعمال کنیم که می‌خواستیم این تغییرات در سال ۹۴باشد که متاسفانه بخاطر تغییروتحولات وزارت علوم اجرایی نشد.
کنکورهای ارشد و دکتری ۹۵ تغییر می کنند
تاریخ‌، محل‌ رفع نقص کارت و برگزاری‌ آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌ سال 94 و بیستمین دوره المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور اعلام شد.
آغاز توزیع کارت کنکور ارشد از 12 بهمن
ضوابط شرکت اتباع خارجی متقاضی در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 94 - 95 اعلام شد.
اتباع خارجی می توانند در کنکور ارشد پزشکی شرکت کنند
فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1394 توسط سازمان سنجش منتشر شد.
فهرست حذفیات منابع سؤالات کنکور 94
فلش کارت های کانون مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی می باشد.
"فلش کارت " های کانون برای تمام درس ها از دبستان تا کنکور
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 94 از تاریخ اول بهمن 93 آغاز می شود و تا 11 بهمن ماه ادامه دارد.
مهمترین تغییرات کنکور ارشد پزشکی اعلام شد
ثبت نام آزمون ورودی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور نوبت پانزدهم آغاز شده است و داوطلبان تا 28 دی ماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
جزئیات ثبت نام در کنکور ارشد فراگیر پیام نور
اخبار ویژه ی کنکور 94
اخبار کنکور 94 را اینجا بخوانید...
مهلت ثبت نام، ویرایش، تکمیل مدارک چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی تا امروز جمعه 26 دی ماه 93 تمدید شد.
 آخرین مهلت ثبت نام در کنکور دستیاری پزشکی
نتایج بیشتر