کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان
X
فیلم های 3 دقیقه ای
آرایش الکترونی عنصرها از شیمی کنکور

آرایش الکترونی عنصرها از شیمی کنکور

چهارم رياضي شیمی پایه فصل
conjunction ها از زبان کنکور

conjunction ها از زبان کنکور

چهارم انساني ,چهارم تجربي
قرابت معنایی از ادبیات کنکور

قرابت معنایی از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
مصدر و اسم مصدر از زبان انگلیسی کنکور

مصدر و اسم مصدر از زبان انگلیسی کنکور

چهارم انساني ,چهارم تجربي
زمان ها از زبان کنکور

زمان ها از زبان کنکور

اول دبيرستان ,دوم رياضي ا
حل 1 سوال ژنتیک کنکور

حل 1 سوال ژنتیک کنکور

سوم تجربي زیست سوم فصل هش
تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

سوم انسانى ,سوم تجربي ,سو
مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی

مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی

چهارم رياضي زبان و ادبيات
مشاوره فیزیک کنکور

مشاوره فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه ,ف
استعاره از ادبیات کنکور

استعاره از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
چرخه کرپس از زیست کنکور

چرخه کرپس از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور

مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
گرما از فیزیک کنکور

گرما از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه جـ
فوتوسنتز  از زیست کنکور (قسمت دوم )

فوتوسنتز از زیست کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي زیست پیش فصل
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
مهارت های درک مطلب  زبان کنکور(1)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(1)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه نو
میتوکندری از زیست کنکور

میتوکندری از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
فوتوسنتز  از زیست کنکور ( قسمت اول )

فوتوسنتز از زیست کنکور ( قسمت اول )

چهارم تجربي زیست پیش فصل
روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
گیلیکولیس از زیست کنکور

گیلیکولیس از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
آینه های کروی از فیزیک کنکور

آینه های کروی از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه نو
فشار لوله U شکل از فیزیک کنکور

فشار لوله U شکل از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
مهارت های درک مطلب  زبان کنکور(2)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(2)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
مهارت های درک مطلب  زبان کنکور(3)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(3)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
مهارت های درک مطلب  زبان کنکور(4)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(4)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
مشاوره راهبردی درک مطلب زبان کنکور

مشاوره راهبردی درک مطلب زبان کنکور

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت دوم )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت دوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
نیمه عمر از فیزیک کنکور

نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
کنکور امسال تاثیر منفی داره؟

کنکور امسال تاثیر منفی داره؟

ایستگاه جمع بندی کنکور
تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
اندازه گیری از هنرستان و کنکور هنر

اندازه گیری از هنرستان و کنکور هنر

ساخت و توليد سوم ,نقشه كش
تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت سوم )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت سوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
جمع بندی زبان کنکور-قسمت اول

جمع بندی زبان کنکور-قسمت اول

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
منصرف و غیر منصرف از نکات عربی کنکور

منصرف و غیر منصرف از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
معلوم و مجهول از نکات عربی کنکور

معلوم و مجهول از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
مشاوره  زبان فارسی جمع بندی کنکور

مشاوره زبان فارسی جمع بندی کنکور

چهارم رياضي زبان و ادبيات
شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
لای نفی جنس از نکات عربی کنکور

لای نفی جنس از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت دوم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت دوم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
نیمه عمر از فیزیک کنکور

نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
رشد و زوال از ریاضی تجربی کنکور

رشد و زوال از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
ماتریس از ریاضی تجربی کنکور

ماتریس از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ما
تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
اعراب فرعی از نکات عربی کنکور

اعراب فرعی از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت پنجم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت پنجم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت نهم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت نهم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت سوم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت سوم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت  چهارم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت چهارم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
انواع من و ما از نکات عربی کنکور

انواع من و ما از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
دنباله از ریاضی تجربی کنکور

دنباله از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
اعراب تقدیری از نکات عربی کنکور

اعراب تقدیری از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
مفعول فیه از نکات عربی کنکور

مفعول فیه از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت هشتم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت هشتم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت هفتم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت هفتم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
هذلولی از ریاضی تجربی کنکور

هذلولی از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
X
جستجو کنید
7 کنکور - آب - آرام بخش - آرامش - آزمايش - آموزش فتوشاپ - آلرژي - آلزايمر - صنایع فلزی - آزمون هاي برنامه اي - تولید علم - آنتي ويروس - آهن - آيپد - آيفون - اپل - خورشید - اختراع - جشنواره خوارزمی - اراده - ارگانيک - ارگونوميک - اشتها - اعتماد به نفس - تاریخچه - المپياد - المپيک - ام اس - امتحان نهايي - امتحانات - انتخاب رشته - فراشناخت - دانشگاه آزاد - انيميشن - ايستگاه جبراني - ايسوس - اينترنت - بازي هاي رايانه اي - آفت ها - برنامه راهبردي - ويتامين - برنامه ي تابستان - بنياد قلم چي - بهداشت رواني - بورسيه قلم چي - بي خوابي - روحيه - پوست - پياده روي - پيش خواني - پيشرفت تحصيلي - پيشرفت درسي - تبلت - تحليل آزمون - تخم مرغ - تصميم گيري - تعادل در مطالعه - تغذيه مناسب - تمرکز - تنفس - تيزهوشان - تکنيک ضربدر منفي - جام جهاني - جدول جمع بندي هدف گذاري - افزايش انرژي - جعبه لايتنر - برق - پاورپوينت - چاي - چربي - چشم - دستگاه تنفس - حافظه - حساسيت - حيطه هاي شناختي بلوم - خشم - خطاي ديد - خلاصه نويسي - خلاقيت - خواب - خودآموزي - خودباوري - آموزش نقاشی - خيرين مدرسه ساز - کتاب آبي - دام دار - انيشتين - دانشگاه سراسري - دانلود نرم افزار - دماسنج - درد - دفتر برنامه ريزي - دندان - دنياي حيوانات - دوران طلايي نوروز - دوره انتقالي - وسایل بهداشتی - آتش فشان - رتبه بندي دانشگاه ها - رتبه هاي برتر کنکور 92 - رژيم غذايي - رژيم لاغري - چاقي - روش مطالعه - رونالدو - آثار باستانی - زنگ برنامه ريزي - اصفهان - سخت کوش - سردرد - سرطان - سرگرمي - سرماخوردگي - سلامتي - سيب - سيستم ايمني - شام - شگفتي - شير - شکلات - کار گروهی - طبيعت - طول عمر - عادت - کارشناسي ارشد - عدم غيبت - عزت نفس - بلورشناسي - میکروب - نقاط قوت پايدار - عکس - انگيزه - فراموشي - فرصت برابر - فسيل - فشارخون - فضانورد - فلش کارت - قلب - محیط زیست - گرافن - تلفن هوشمند - گروه خوني - گوارش - پاسخ به دانش آموزان - لاغري - لپ تاپ - ليگ اروپا - ليگ برتر - مار - ماه رمضان - ماهي - مجله آزمون - مديريت استرس - دانش‌آموز - مديريت ذهن - مديريت زمان - مريخ - مريخ نورد کنجکاوي - مديريت تفکر - مسموميت - مسواک - مسي - معما - مغز - مغناطيس - منابع مطالعاتي - منظومه شمسي - جشن نخبگان - مو - موبايل - موتور جستجو - موز - موزه - موفقيت - ميگرن - ميوه - مکانيک - نان - نانو - باكتري - نشستن صحيح - نقاشي - نقاشي کودکان - جام حذفي ايران - نقش اوليا - نمونه دولتي - نوبل - نور - نيم سال اول - نيم سال دوم - هدف گذاري - نقشه - هنرستان - هوش - هوش هيجاني - واکسن - ورزش هوازي - وسواس - برنامه ريزي - ويندوز - يادداشت برداري - يادگيري - کنکور انسانی - کارنامه - کاهش وزن - کبد - دام آموزشي - کتاب تابستان - کتاب جمع بندي - کتاب خود آموزي - سبزيجات - مهارت هاي اجتماعي - کتاب نوروز - کلسيم - کليه - توپ طلاي جهان - کم خوني - کمر درد - کنکور - کنکور ارشد - کنکور دکتري - کنکور هنر - کوانتوم - دستاوردهای ایرانیان - کاظم قلم چی - گينس - انتخاب منابع مطالعاتی - کنکور 92 - فناوري - اولیای رتبه های برتر - خرما - استرس - بازی آنلاین - قهوه - دوقلو - والدين - روانشناسي - بيماري - كودك - انار - گريه - رايانه - ایران - کنکور 93 - بيگ بنگ - اپليکيشن اندرويد - رياضي - ابررايانه - راديوتلسكوپ - ستارگان - نجوم - ايستگاه فضايي - کهکشان راه شیری - ماه - پوسیدگی دندان - گالکسي - تيم ملي ايران - جام ملت‌هاي آسيا - پرسپوليس - استقلال - انسان های اولیه - پیام نور - كتاب درسي - كنكور - كارشناسي ارشد - پايگاه استنادي علوم جهان اسلام - گياهان - رباتیک - كمردرد - مسابقه عکاسي - ورزش - فوتبال اروپا - بارسلونا - رئال مادريد - زيتون - انرژی - عسل - بدن انسان - سازه های ماکارونی - دریا - جنگل - هوا - تيم منتخب فوتبال - چاپ سه‌بعدي - استان ها - جانوران وحشی - ديابت - سلول های بنیادی - آنتي بيوتيک - خزندگان - ساعت - کتاب سوال هاي پرتکرار - کتاب زرد - سودوکو - پرندگان - صدا - ساقه - صبحانه - عصبانيت - ضرب - چند تا از 10 تا - دومینو - کاغذ - گردش خون - رشد انسان - مسجد - رنگین کمان - ایدز - شيميدان - الکتریسیته - دستگاه گوارش - بازیافت - سلول - واليبال - برگ - دهان - سالمندان - آب و هوا - فیلم - خودنگاري آزمون - لیزر - آناتومی - جانوران اهلی - سوخت - سياهچاله - کشاورزی - عجيب - دانلود کتاب - رنگ - ژول ورن - جمع بندی کنکور 93 - کنکور 93 - کلکسيون روش مطالعه - جمع بندي کنکور - بادسنج - جاذبه زمین - کوه - جامد - جانوران - آهن ربا - چشایی - لامسه - مایع - زانو - لاک پشت - فصل ها - قورباغه - کرم ابریشم - ابن سینا - یونیسف - باد نما - اشکال هندسی - حشرات - خانواده - مهره داران - هسته اي - دانشمندان - دي ان اي - مدارس سراي دانش - مطالعه - مديريت خود - خوش بيني - عدسی - ادراک - 49 تکنیک تدریس - ژنتیک - ریزسنج - گرافن - عمق كانوني - تجهیز کتابخانه ها - عينک - جشن رتبه های یک رقمی هنرستان - كتاب كار - كوانتوم - ناسا - مکانیک خودرو - فیلم آموزشی - سازمان سنجش - لژيونر ايراني - پوكي استخوان - آلودگي هوا - بوزون هيگز - نرم افزار - ساختمان - ادويه - تخمین رتبه - مايكروسافت - ستاره دنباله‌دار - سوال های پربحث - مورچه - دوربين شما -
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کنکور سراسری سال ۹۴، خردادماه برگزار می‌شود گفت: ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۴ از روز یکشنبه ۱۹ بهمن آغاز می‌شود.
تاریخ : دوشنبه 31 شهريور 1393
اعلام زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری ۹۴/ ثبت‌نام در بهمن‌ماه
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر زمان ثبت نام برای کنکور سراسری سال 94 و زمان برگزاری آزمون خبر داد و گفت: با توجه به اینکه هر سال دو بار نسبت به ثبت نام اقدام می کردیم در راستای بهتر شدن سیستم ثبت نام و تنظیم یک زمان مشخص، ثبت نام برای کنکور 94 در اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفندماه 93 انجام می گیرد.
تاریخ : يکشنبه 30 شهريور 1393
تغییر زمان ثبت نام کنکور 94 / برگزاری کنکور پیش از ماه رمضان
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ضمن اشاره به اینکه این استان در قبولی کنکور سراسری رتبه دوم کشوری را به دست آورده است، گفت: 215 نفر موفق به کسب رتبه زیر دو هزار شدند.
تاریخ : شنبه 29 شهريور 1393
استان سمنان رتبه دوم کشوری در قبولی کنکور سراسری را بدست آورد
کارشناس آموزش دانشگاه پیام‌نور از ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی در این دانشگاه خبر داد.
تاریخ : شنبه 29 شهريور 1393
امکان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور فاقد پیش‌دانشگاهی درپیام نور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به آغاز آموزش پزشکی مدرن از دارالفنون گفت: با احتساب این تاریخ، پزشکی مدرن در ایران سابقه 160 ساله دارد.
تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393
آمار برترین های کنکور در دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانش آموزان ودانشجویان مشمولی که در خرداد و تیرماه فارغ التحصیل شده اند تا پایان شهریور سال بعد مهلت معرفی دارند که با این پیش بینی ، این افراد می توانند دو نوبت در آزمون سراسری دانشگاه ها شرکت نمایند.
تاریخ : يکشنبه 6 مهر 1393
مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد و تیر، می‌توانند دو بار کنکور دهند
در تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 93 رشته‌ی علوم تجربی طبق معمول همیشه سؤالات به 4 گروه تقسیم‌بندی شده است.
تاریخ : دوشنبه 31 شهريور 1393
تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 93 (رشته‌ی تجربی)
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعیه سازمان سنجش درباره اعلام ظرفیت پذیرش در کد رشته محل‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی بر اساس نتیجه آزمون ورودی دوره دکتری (PHD) نیمه متمرکز 93 از یکشنبه 20 مهرماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1393
آغاز تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 93 از 20 مهرماه
نتایج نهایی کنکور سراسری 93 توسط سازمان سنجش اعلام شد
تاریخ : دوشنبه 17 شهريور 1393
نتایج نهایی کنکور 93 اعلام شد: درچه رشته ای قبول شدید ؟
نتیجه پذیرفته‌شدگان دوره‌های با آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد امروز پنجشنبه اعلام می‌شود.
تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1393
نتایج دانشگاه آزاد در کنکور 93 امروز اعلام می‌شود
نتایج پذیرفته‌شدگان کارشناسی بدون آزمون و باآزمون دانشگاه آزاد دوشنبه و سه‌شنبه اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 16 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج دانشگاه آزاد در کنکور 93
رییس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: نتایج نهایی آزمون سراسری سال 93 فردا 8 صبح سه‌شنبه 18 شهریور از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام خواهد شد.
تاریخ : دوشنبه 17 شهريور 1393
نتایج کنکور 93 فردا اعلام می‌شود
مشاورعالی سازمان سنجش وآموزش کشور گفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های متمرکز سراسری 93، پایان این هفته از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 16 شهريور 1393
اعلام نتایج کنکور تا پایان هفته
پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 93 می توانند از روز شنبه 22 شهریورماه با مراجعه به مراکز قبولی خود در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کنند. کارنامه داوطلبان کنکور دهه اول مهرماه منتشر می شود.
تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1393
جزئیات ثبت نام و اصلاح کدرشته های کنکور 93
نتایج نهایی آزمون سراسری سال 93 از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.
تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1393
زمان ثبت‌نام قبولی‌های کنکور 93 در دانشگاهها
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش پزشکی گفت: نتایج نهایی کنکور سراسری 93 در نیمه دوم شهریورماه در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.
تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور 93 / درصد قبولی
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری نیمه دوم شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.
تاریخ : دوشنبه 10 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور ۹۳
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه هنوز ۷ درصد از داوطلبان آزمون سراسری برای مشاهده نتیجه خود به سایت سازمان مراجعه نکرده‌اند، گفت: پذیرفته‌شدگان از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه برای ثبت‌نام در دانشگاه‌ها فرصت دارند.
تاریخ : چهارشنبه 19 شهريور 1393
زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور 93 در دانشگاه‌ها
شرایط مرحله دوم آزمون سراسري سال 93 برای 8 کدرشته که در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها شرایط مصاحبه اعلام شده بود، منتشر شد. داوطلبان با آگاهی از هر یک از شرایط می توانند در مرحله دوم شامل مصاحبه و آزمون عملی شرکت کنند.
تاریخ : شنبه 22 شهريور 1393
شرایط مصاحبه برای 8 کدرشته کنکور 93 منتشر شد
گفت وگو ها، عکس ها ، اخبار و مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور ....
تاریخ : شنبه 1 شهريور 1393
گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...
اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون ‌سراسري ‌سال 1393 براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش تا ساعت 21 روز سه‌شنبه 28 مرداد در سايت سازمان سنجش منتشر می شود.
تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393
اسامی چندبرابر ظرفیت رشته های خاص کنکور سه شنبه اعلام می شود
قبولين‌ نهايي‌ كليه كدرشته‌هاي امتحاني آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 93 می توانند از روز شنبه تا دوشنبه اول تا سوم شهریورماه برای ثبت نام به دانشگاه های محل قبولی خود مراجعه کنند.
تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1393
اول تا سوم شهریور زمان ثبت نام پذیرفته شدگان‌ کنکور دکتری
نتایج اولیه رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور سراسری سال 93 منتشر شد و داوطلبان واجد شرایط می توانند با مراجعه به دانشگاه ها و مطالعه شرایط، در مصاحبه و سایر مراحل گزینش شرکت کنند.
تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1393
نتایج اولیه رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور 93 اعلام شد
کارنامه داوطلبان واجد شرايط گزينش کنکور دکتری سال 93 حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌هاي معرفي شده منتشر شد.
تاریخ : شنبه 1 شهريور 1393
کارنامه نهايي کنکور دکتری سال 93 منتشر شد
نتايج نهايي چهل و يكمين دوره آزمون پذيرش دستياري تخصصي پزشكي از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي منتشر شد.
تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393
نتایج کنکور دستياري پزشكي اعلام شد
رئیس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1393 روز يكشنبه 26 مردادماه از طريق ‌سايت سازمان سنجش اعلام می شود.
تاریخ : شنبه 25 مرداد 1393
اسامي پذيرفته شدگان کنکور دکتری 93 یکشنبه اعلام می شود
مشاورعالی سازمان سنجش با اشاره به پایان مهلت انتخاب رشته کنکوریها، از انتخاب رشته 624 هزار و 934 نفر در کنکور خبر داد و گفت: نتایج نهایی کنکور93 هفته دوم شهریورماه اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1393
نتایج نهایی کنکور 93 هفته دوم شهریور اعلام می‌شود
آزمون سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در روزهای پنجم، ششم و هفتم تیرماه 93 با حضور بیش از یک میلیون داوطلب برگزار می شود. در این دوره از آزمون سهمیه هایی از جمله سهمیه مناطق، ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرگر، آﻣﻮزﮔﺎران و بهیاری برای داوطلبان در نظر گرفته شده است.
تاریخ : جمعه 23 خرداد 1393
تمام سهمیه‌های کنکور سراسری 93
در این فیلم آموزش تصویری واژگان از درس چهارم زبان کنکور توضیح داده می شود
مدرس : احمد مرتاضي
آموزش تصویری واژگان درس چهارم زبان کنکور
در این فیلم مراحل کردن یک سوال ژنتیک توضیح داده می شود
مدرس : فرشته ایران نژاد
حل 1 سوال ژنتیک کنکور
نتایج بیشتر