کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان
X
فیلم های 3 دقیقه ای
conjunction ها از زبان کنکور

conjunction ها از زبان کنکور

چهارم انساني ,چهارم تجربي
قرابت معنایی از ادبیات کنکور

قرابت معنایی از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
مصدر و اسم مصدر از زبان انگلیسی کنکور

مصدر و اسم مصدر از زبان انگلیسی کنکور

چهارم انساني ,چهارم تجربي
زمان ها از زبان کنکور

زمان ها از زبان کنکور

اول دبيرستان ,دوم رياضي ا
حل 1 سوال ژنتیک کنکور

حل 1 سوال ژنتیک کنکور

سوم تجربي زیست سوم فصل هش
تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

سوم انسانى ,سوم تجربي ,سو
مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی

مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی

چهارم رياضي زبان و ادبيات
مشاوره فیزیک کنکور

مشاوره فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه ,ف
استعاره از ادبیات کنکور

استعاره از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
چرخه کرپس از زیست کنکور

چرخه کرپس از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور

مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
گرما از فیزیک کنکور

گرما از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه جـ
فوتوسنتز از زیست کنکور (قسمت دوم )

فوتوسنتز از زیست کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي زیست پیش فصل
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(1)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(1)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه نو
میتوکندری از زیست کنکور

میتوکندری از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
فوتوسنتز از زیست کنکور ( قسمت اول )

فوتوسنتز از زیست کنکور ( قسمت اول )

چهارم تجربي زیست پیش فصل
روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
گیلیکولیس از زیست کنکور

گیلیکولیس از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
آینه های کروی از فیزیک کنکور

آینه های کروی از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه نو
فشار لوله U شکل از فیزیک کنکور

فشار لوله U شکل از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(2)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(2)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(3)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(3)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(4)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(4)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
مشاوره راهبردی درک مطلب زبان کنکور

مشاوره راهبردی درک مطلب زبان کنکور

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت دوم )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت دوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
نیمه عمر از فیزیک کنکور

نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
کنکور امسال تاثیر منفی داره؟

کنکور امسال تاثیر منفی داره؟

ایستگاه جمع بندی کنکور
تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
اندازه گیری از هنرستان و کنکور هنر

اندازه گیری از هنرستان و کنکور هنر

ساخت و توليد سوم ,نقشه كش
تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت سوم )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت سوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
جمع بندی زبان کنکور-قسمت اول

جمع بندی زبان کنکور-قسمت اول

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
منصرف و غیر منصرف از نکات عربی کنکور

منصرف و غیر منصرف از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
معلوم و مجهول از نکات عربی کنکور

معلوم و مجهول از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
مشاوره زبان فارسی جمع بندی کنکور

مشاوره زبان فارسی جمع بندی کنکور

چهارم رياضي زبان و ادبيات
شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
لای نفی جنس از نکات عربی کنکور

لای نفی جنس از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت دوم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت دوم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
نیمه عمر از فیزیک کنکور

نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
رشد و زوال از ریاضی تجربی کنکور

رشد و زوال از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
ماتریس از ریاضی تجربی کنکور

ماتریس از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ما
تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
اعراب فرعی از نکات عربی کنکور

اعراب فرعی از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت پنجم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت پنجم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت نهم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت نهم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت سوم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت سوم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت چهارم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت چهارم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
انواع من و ما از نکات عربی کنکور

انواع من و ما از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
دنباله از ریاضی تجربی کنکور

دنباله از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
اعراب تقدیری از نکات عربی کنکور

اعراب تقدیری از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
مفعول فیه از نکات عربی کنکور

مفعول فیه از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت هشتم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت هشتم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت هفتم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت هفتم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
هذلولی از ریاضی تجربی کنکور

هذلولی از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
مثلثات از ریاضی تجربی کنکور

مثلثات از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه مث
تابع و نامعادله از ریاضی تجربی کنکور

تابع و نامعادله از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه تا
تابع از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

تابع از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي ریاضی پایه تا
تابع از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

تابع از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي ریاضی پایه تا
مشاوره جمع بندی کنکور هندسه تحلیلی

مشاوره جمع بندی کنکور هندسه تحلیلی

چهارم رياضي هندسه تحليلي
اعراب فعل مضارع از نکات عربی کنکور

اعراب فعل مضارع از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
بودجه ، نرخ مالیاتی از اقتصاد کنکور

بودجه ، نرخ مالیاتی از اقتصاد کنکور

چهارم انساني اقتصاد پایه
نکات مفهومی علم اقتصاد ازاقتصاد کنکور

نکات مفهومی علم اقتصاد ازاقتصاد کنکور

چهارم انساني اقتصاد پایه
تا کنکور ۹۳ چه کارهایی بکنم

تا کنکور ۹۳ چه کارهایی بکنم

ایستگاه جمع بندی کنکور
X
جستجو کنید
7 کنکور - آب - آرام بخش - آرامش - کوه - آزمون هاي برنامه اي - آلرژي - آلزايمر - آلودگي هوا - جشن نخبگان - آنتي بيوتيک - آنتي ويروس - مايكروسافت - آيپد - آيفون - اپل - وسایل بهداشتی - اختراع - ادراک - اراده - ارگانيک - ارگونوميک - اشتها - اعتماد به نفس - انيميشن - المپياد - المپيک - ام اس - امتحان نهايي - امتحانات - سيستم ايمني - انگيزه - انيشتين - افزايش انرژي - ايستگاه جبراني - ايسوس - برگ - بازي هاي رايانه اي - برق - برنامه راهبردي - برنامه ريزي - برنامه ي تابستان - بنياد قلم چي - جعبه لايتنر - ادويه - بورسيه قلم چي - عصبانيت - پوست - پياده روي - پيش خواني - دهان - پيشرفت درسي - تبلت - هدف گذاري - تخم مرغ - تصميم گيري - تعادل در مطالعه - تغذيه مناسب - تمرکز - تنفس - تيزهوشان - تکنيک ضربدر منفي - جام جهاني - جدول جمع بندي هدف گذاري - آموزش فتوشاپ - کشاورزی - جمع بندي کنکور - چاقي - مجله آزمون - چربي - چشم - چند تا از 10 تا - حافظه - حساسيت - گرافن - پيشرفت تحصيلي - خطاي ديد - خلاصه نويسي - خلاقيت - خواب - خودآموزي - خودباوري - واکسن - خيرين مدرسه ساز - دام آموزشي - دام دار - جانوران اهلی - دانشگاه سراسري - دانلود نرم افزار - دانلود کتاب - درد - دفتر برنامه ريزي - دندان - فضانورد - دوران طلايي نوروز - دوره انتقالي - استان ها - ديابت - آب و هوا - هنرستان - رژيم غذايي - رژيم لاغري - روحيه - موبايل - رونالدو - زانو - زنگ برنامه ريزي - سبزيجات - خشم - سردرد - سرطان - سرگرمي - سرماخوردگي - سلامتي - سيب - انتخاب رشته - شام - شگفتي - شير - شکلات - صبحانه - طبيعت - طول عمر - عادت - عجيب - ورزش - عزت نفس - عسل - تلفن هوشمند - عينک - عکس - فراشناخت - فراموشي - فرصت برابر - فسيل - فشارخون - دنياي حيوانات - فلش کارت - قلب - گالکسي - حيطه هاي شناختي بلوم - گرافن - گروه خوني - گوارش - گينس - لاغري - لپ تاپ - ليگ اروپا - ميوه - گياهان - ماه رمضان - ماهي - چاي - مديريت استرس - مديريت تفکر - مديريت ذهن - مديريت زمان - مريخ - مريخ نورد کنجکاوي - مسابقه عکاسي - مسموميت - مسواک - مسي - معما - پاورپوينت - مغناطيس - منابع مطالعاتي - منظومه شمسي - مهارت هاي اجتماعي - پوكي استخوان - کارشناسي ارشد - موتور جستجو - موز - موزه - موفقيت - ميگرن - ليگ برتر - کتاب تابستان - نان - نانو - نرم افزار - نشستن صحيح - نقاشي - نقاشي کودکان - نقاط قوت پايدار - نقش اوليا - رتبه بندي دانشگاه ها - نوبل - نور - نيم سال اول - نيم سال دوم - تحليل آزمون - هسته اي - رتبه هاي برتر کنکور 92 - هوش - آفت ها - خوش بيني - ورزش هوازي - وسواس - ويتامين - ويندوز - يادداشت برداري - يادگيري - روش مطالعه - کارنامه - کاهش وزن - کبد - چاپ سه‌بعدي - مکانيک - کتاب جمع بندي - کتاب خود آموزي - کتاب زرد - آهن - کتاب نوروز - کلسيم - کليه - کلکسيون روش مطالعه - کم خوني - کمر درد - کنکور - کنکور ارشد - کنکور دکتري - کنکور هنر - کوانتوم - دستاوردهای ایرانیان - کاظم قلم چی - پاسخ به دانش آموزان - انتخاب منابع مطالعاتی - کنکور 92 - کنکور 93 - اولیای رتبه های برتر - آموزش نقاشی - استرس - دانشمندان - قهوه - دوقلو - توپ طلاي جهان - روانشناسي - بيماري - كودك - انار - گريه - تولید علم - بهداشت رواني - فناوري - بيگ بنگ - سياهچاله - لامسه - ابررايانه - راديوتلسكوپ - ستارگان - نجوم - ریزسنج - ضرب - ماه - پوسیدگی دندان - محیط زیست - تيم ملي ايران - خزندگان - پرسپوليس - استقلال - کنکور انسانی - پیام نور - كتاب درسي - كنكور - كارشناسي ارشد - پايگاه استنادي علوم جهان اسلام - مار - رباتیک - كمردرد - دانش‌آموز - عدم غيبت - فوتبال اروپا - بارسلونا - رئال مادريد - زيتون - انرژی - بلورشناسي - بدن انسان - سازه های ماکارونی - دریا - جنگل - شيميدان - تيم منتخب فوتبال - ایران - دي ان اي - کتاب آبي - دانشگاه آزاد - سلول های بنیادی - آهن ربا - جانوران وحشی - ساعت - تاریخچه - اصفهان - سودوکو - پرندگان - صدا - ساقه - کار گروهی - ایدز - کهکشان راه شیری - دستگاه تنفس - دومینو - عدسی - گردش خون - رشد انسان - مسجد - رنگین کمان - میکروب - هوا - الکتریسیته - دستگاه گوارش - بازیافت - سلول - واليبال - اينترنت - سخت کوش - سالمندان - نمونه دولتي - فیلم - خودنگاري آزمون - لیزر - آناتومی - آتش فشان - سوخت - خورشید - جام ملت‌هاي آسيا - انسان های اولیه - دماسنج - رنگ - ژول ورن - جمع بندی کنکور 93 - کنکور 93 - تخمین رتبه - هوش هيجاني - بادسنج - جاذبه زمین - آزمايش - جامد - جانوران - رايانه - چشایی - رياضي - مایع - آثار باستانی - لاک پشت - فصل ها - قورباغه - کرم ابریشم - ابن سینا - یونیسف - باد نما - اشکال هندسی - حشرات - خانواده - مهره داران - نقشه - بازی آنلاین - اپليکيشن اندرويد - مدارس سراي دانش - مطالعه - مديريت خود - خرما - کاغذ - جشنواره خوارزمی - 49 تکنیک تدریس - ژنتیک - ايستگاه فضايي - ساختمان - عمق كانوني - تجهیز کتابخانه ها - جام حذفي ايران - جشن رتبه های یک رقمی هنرستان - كتاب كار - كوانتوم - ناسا - مکانیک خودرو - فیلم آموزشی - سازمان سنجش - لژيونر ايراني - مو - صنایع فلزی - بوزون هيگز - باكتري - مورچه - بي خوابي - والدين - کتاب سوال هاي پرتکرار - ستاره دنباله‌دار - سوال های پربحث - مغز - دوربين شما -
گفت وگو ها، عکس ها ، اخبار و مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور ....
تاریخ : شنبه 1 شهريور 1393
گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...
اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون ‌سراسري ‌سال 1393 براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش تا ساعت 21 روز سه‌شنبه 28 مرداد در سايت سازمان سنجش منتشر می شود.
تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393
اسامی چندبرابر ظرفیت رشته های خاص کنکور سه شنبه اعلام می شود
نتایج اولیه رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور سراسری سال 93 منتشر شد و داوطلبان واجد شرایط می توانند با مراجعه به دانشگاه ها و مطالعه شرایط، در مصاحبه و سایر مراحل گزینش شرکت کنند.
تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1393
نتایج اولیه رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور 93 اعلام شد
قبولين‌ نهايي‌ كليه كدرشته‌هاي امتحاني آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 93 می توانند از روز شنبه تا دوشنبه اول تا سوم شهریورماه برای ثبت نام به دانشگاه های محل قبولی خود مراجعه کنند.
تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1393
اول تا سوم شهریور زمان ثبت نام پذیرفته شدگان‌ کنکور دکتری
کارنامه داوطلبان واجد شرايط گزينش کنکور دکتری سال 93 حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌هاي معرفي شده منتشر شد.
تاریخ : شنبه 1 شهريور 1393
کارنامه نهايي کنکور دکتری سال 93 منتشر شد
نتايج نهايي چهل و يكمين دوره آزمون پذيرش دستياري تخصصي پزشكي از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي منتشر شد.
تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393
نتایج کنکور دستياري پزشكي اعلام شد
رئیس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1393 روز يكشنبه 26 مردادماه از طريق ‌سايت سازمان سنجش اعلام می شود.
تاریخ : شنبه 25 مرداد 1393
اسامي پذيرفته شدگان کنکور دکتری 93 یکشنبه اعلام می شود
مشاورعالی سازمان سنجش با اشاره به پایان مهلت انتخاب رشته کنکوریها، از انتخاب رشته 624 هزار و 934 نفر در کنکور خبر داد و گفت: نتایج نهایی کنکور93 هفته دوم شهریورماه اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1393
نتایج نهایی کنکور 93 هفته دوم شهریور اعلام می‌شود
تفاوت cordinate و subordinate به طور کامل توضیح داده میشود
مدرس : ناهید منجمی
تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

در این فیلم مباحث مختلف تست های ادبیات و زبان فارسی که شامل شش بخش کلی :لغت ،املا،تاریخ ادبیات،آرایه های ادبی،زبان فارسی و معنی و مفهوم و تعداد تست های آنها در کنکور سراسری توضیح داده می شود

مدرس : محسن اصغري
مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی
بررسی 2 از مبحث کوتاه کردن جملات پیرو وصفی از درس دوم زبان انگلیسی کنکور توضیح داده شده است.
مدرس : مریم موحدیان
کوتاه کردن جملات پیرو وصفی از زبان انگلیسی کنکور

در این فیلم مشاوره و نکات کنکوری برای جمع بندی درس فیزیک را می بینید

مدرس : نيما نوروزي
مشاوره فیزیک کنکور
در این فیلم یافتن انواع استعاره و تعداد آن بررسی می شود
مدرس : محمدرضا پاشایی
استعاره از ادبیات کنکور

در این فیلم آموزشی چرخه کرپس از زیست کنکور را می بینید

مدرس : علي کرامت
چرخه کرپس از زیست کنکور

در این فیلم چگونه خواندن درست عربی  برای کنکور و تعداد سوال های هر مبحث توضیح داده شده است

مدرس : یوسف عباسی
مشاوره جمع بندی کنکور عربی عمومی دبیرستان

در این فیلم تدریس و جمع بندی مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور را می بینید

مدرس : نيما نوروزي
مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور
در این فیلم انواع جناس را می یابیم
مدرس : محمدرضا پاشایی
جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

در این فیلم آموزشی زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری از زیست کنکور را می بینید

مدرس : علي کرامت
زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری از زیست کنکور

در این فیلم تدریس و جمع بندی گرما از فیزیک کنکور را می بینید

مدرس : نيما نوروزي
گرما از فیزیک کنکور

الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

مدرس : نيما نوروزي
الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

در این فیلم آموزشی تدریس مبحث فوتوسنتز  از زیست کنکور (قسمت دوم ) را می بینید

مدرس : علي کرامت
فوتوسنتز از زیست کنکور (قسمت دوم )

در این فیلم آموزشی تدریس آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول ) را می بینید

مدرس : بهرام طالبی
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )
در این فیلم مهارت های درک مطلب از زبان کنکور توضیح داده می شود
مدرس : احمد مرتاضي
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(1)

در این فیلم تدریس و جمع بندی آینه های متقاطع از فیزیک کنکور را می بینید

مدرس : نيما نوروزي
آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

در این فیلم آموزشی میتوکندری از زیست کنکور را می بینید

مدرس : علي کرامت
میتوکندری از زیست کنکور
در این فیلم مهارت های درک مطلب از زبان کنکور توضیح داده می شود
مدرس : احمد مرتاضي
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

در این فیلم آموزشی تدریس و جمع بندی مبحث فوتوسنتز  از زیست کنکور از فصل 8 زیست چهارم تجربی را می بیبنید

مدرس : علي کرامت
فوتوسنتز از زیست کنکور ( قسمت اول )
در این فیلم روش مطالعه راهبردی زبان کنکور توضیح داده می شود
مدرس : احمد مرتاضي
روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

در این فیلم آموزشی تدریس مبحث گیلیکولیس از زیست کنکور را می بینید

مدرس : علي کرامت
گیلیکولیس از زیست کنکور

در این فیلم تدریس و جمع بندی مبحث آینه های کروی از فیزیک کنکور را به همراه حل تست می بینید

مدرس : نيما نوروزي
آینه های کروی از فیزیک کنکور
نتایج بیشتر