کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان
X
فیلم های 3 دقیقه ای
آرایش الکترونی عنصرها از شیمی کنکور

آرایش الکترونی عنصرها از شیمی کنکور

چهارم رياضي شیمی پایه فصل
conjunction ها از زبان کنکور

conjunction ها از زبان کنکور

چهارم انساني ,چهارم تجربي
قرابت معنایی از ادبیات کنکور

قرابت معنایی از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
مصدر و اسم مصدر از زبان انگلیسی کنکور

مصدر و اسم مصدر از زبان انگلیسی کنکور

چهارم انساني ,چهارم تجربي
زمان ها از زبان کنکور

زمان ها از زبان کنکور

اول دبيرستان ,دوم رياضي ا
حل 1 سوال ژنتیک کنکور

حل 1 سوال ژنتیک کنکور

سوم تجربي زیست سوم فصل هش
تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

سوم انسانى ,سوم تجربي ,سو
مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی

مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی

چهارم رياضي زبان و ادبيات
مشاوره فیزیک کنکور

مشاوره فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه ,ف
استعاره از ادبیات کنکور

استعاره از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
چرخه کرپس از زیست کنکور

چرخه کرپس از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور

مسئله لوله U شکل از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

جناس و انواع آن از ادبیات کنکور

سوم رياضي ادبيات فارسي 3
گرما از فیزیک کنکور

گرما از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

الکتریسیته جاری از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه جـ
فوتوسنتز  از زیست کنکور (قسمت دوم )

فوتوسنتز از زیست کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي زیست پیش فصل
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت اول )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
مهارت های درک مطلب  زبان کنکور(1)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(1)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

آینه های متقاطع از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه نو
میتوکندری از زیست کنکور

میتوکندری از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(5)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
فوتوسنتز  از زیست کنکور ( قسمت اول )

فوتوسنتز از زیست کنکور ( قسمت اول )

چهارم تجربي زیست پیش فصل
روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

روش مطالعه راهبردی زبان کنکور

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
گیلیکولیس از زیست کنکور

گیلیکولیس از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست پیش فصل
آینه های کروی از فیزیک کنکور

آینه های کروی از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه نو
فشار لوله U شکل از فیزیک کنکور

فشار لوله U شکل از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پایه دم
مهارت های درک مطلب  زبان کنکور(2)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(2)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
مهارت های درک مطلب  زبان کنکور(3)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(3)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
مهارت های درک مطلب  زبان کنکور(4)

مهارت های درک مطلب زبان کنکور(4)

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
مشاوره راهبردی درک مطلب زبان کنکور

مشاوره راهبردی درک مطلب زبان کنکور

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت دوم )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت دوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
نیمه عمر از فیزیک کنکور

نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
کنکور امسال تاثیر منفی داره؟

کنکور امسال تاثیر منفی داره؟

ایستگاه جمع بندی کنکور
تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
اندازه گیری از هنرستان و کنکور هنر

اندازه گیری از هنرستان و کنکور هنر

ساخت و توليد سوم ,نقشه كش
تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

چهارم تجربي فیزیک پیش تجر
آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت سوم )

آمار از ریاضی تجربی کنکور ( قسمت سوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
جمع بندی زبان کنکور-قسمت اول

جمع بندی زبان کنکور-قسمت اول

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
منصرف و غیر منصرف از نکات عربی کنکور

منصرف و غیر منصرف از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
معلوم و مجهول از نکات عربی کنکور

معلوم و مجهول از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

حرکت نوسانی از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

تست تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
مشاوره  زبان فارسی جمع بندی کنکور

مشاوره زبان فارسی جمع بندی کنکور

چهارم رياضي زبان و ادبيات
شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

شدت صوت و تراز شدت صوت از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
لای نفی جنس از نکات عربی کنکور

لای نفی جنس از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت دوم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت دوم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
نیمه عمر از فیزیک کنکور

نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
رشد و زوال از ریاضی تجربی کنکور

رشد و زوال از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
ماتریس از ریاضی تجربی کنکور

ماتریس از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ما
تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

تست نیمه عمر از فیزیک کنکور

چهارم رياضي فیزیک پیش ریا
احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

احتمال از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
اعراب فرعی از نکات عربی کنکور

اعراب فرعی از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت پنجم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت پنجم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت نهم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت نهم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت سوم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت سوم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت  چهارم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت چهارم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت ششم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
انواع من و ما از نکات عربی کنکور

انواع من و ما از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
دنباله از ریاضی تجربی کنکور

دنباله از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
اعراب تقدیری از نکات عربی کنکور

اعراب تقدیری از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
مفعول فیه از نکات عربی کنکور

مفعول فیه از نکات عربی کنکور

چهارم انساني عربی پیش انس
جمع بندی زبان کنکور-قسمت هشتم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت هشتم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
جمع بندی زبان کنکور-قسمت هفتم

جمع بندی زبان کنکور-قسمت هفتم

چهارم رياضي انگليسي پيش ت
هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

هندسه از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي ریاضی پایه ال
هذلولی از ریاضی تجربی کنکور

هذلولی از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي رياضي پيش تجر
مثلثات از ریاضی تجربی کنکور

مثلثات از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه مث
تابع و نامعادله از ریاضی تجربی کنکور

تابع و نامعادله از ریاضی تجربی کنکور

چهارم تجربي ریاضی پایه تا
تابع از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

تابع از ریاضی تجربی کنکور (قسمت دوم )

چهارم تجربي ریاضی پایه تا
تابع از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

تابع از ریاضی تجربی کنکور (قسمت اول )

چهارم تجربي ریاضی پایه تا
مشاوره جمع بندی کنکور هندسه تحلیلی

مشاوره جمع بندی کنکور هندسه تحلیلی

چهارم رياضي هندسه تحليلي
X
جستجو کنید
7 کنکور - درد - آرام بخش - آرامش - ورزش - دانشگاه آزاد - آلرژي - آلزايمر - آلودگي هوا - آموزش فتوشاپ - آنتي بيوتيک - آنتي ويروس - آهن - آيپد - آيفون - اپل - اپليکيشن اندرويد - اختراع - ادراک - اراده - ارگانيک - ارگونوميک - اشتها - اعتماد به نفس - افزايش انرژي - المپياد - المپيک - ام اس - امتحان نهايي - رژيم لاغري - انتخاب رشته - انگيزه - ریزسنج - كتاب كار - ايستگاه جبراني - ايسوس - اينترنت - بازي هاي رايانه اي - برق - دومینو - برنامه ريزي - برنامه ي تابستان - بنياد قلم چي - بهداشت رواني - بورسيه قلم چي - نان - پاورپوينت - پوست - كارشناسي ارشد - موزه - پيشرفت تحصيلي - کنکور - تبلت - تحليل آزمون - تخم مرغ - تصميم گيري - منابع مطالعاتي - تغذيه مناسب - تمرکز - تنفس - تيزهوشان - تکنيک ضربدر منفي - جام جهاني - جدول جمع بندي هدف گذاري - جشن نخبگان - عدسی - جمع بندي کنکور - روش مطالعه - کنکور 93 - چربي - چشم - چند تا از 10 تا - حافظه - حساسيت - حيطه هاي شناختي بلوم - خشم - خطاي ديد - خلاصه نويسي - خلاقيت - خواب - نقشه - خودباوري - عمق كانوني - خيرين مدرسه ساز - دام آموزشي - دام دار - آزمون هاي برنامه اي - دانشگاه سراسري - آزمايش - دانلود کتاب - آب - تولید علم - دندان - دنياي حيوانات - دوران طلايي نوروز - دوره انتقالي - پوسیدگی دندان - ديابت - دستاوردهای ایرانیان - رتبه هاي برتر کنکور 92 - تعادل در مطالعه - امتحانات - گروه خوني - چاقي - رونالدو - زانو - کليه - سبزيجات - سخت کوش - سردرد - سرطان - سرگرمي - سرماخوردگي - سلامتي - سيب - سيستم ايمني - شام - شگفتي - شير - شکلات - صبحانه - طبيعت - طول عمر - عادت - فصل ها - عدم غيبت - عزت نفس - عسل - پیام نور - عينک - تيم منتخب فوتبال - فراشناخت - فراموشي - فرصت برابر - فسيل - فشارخون - فضانورد - فلش کارت - قلب - گالکسي - گرافن - گرافن - روحيه - گوارش - گينس - لاغري - لپ تاپ - ايستگاه فضايي - مديريت خود - مار - ابن سینا - ماهي - مجله آزمون - مديريت استرس - پيشرفت درسي - مديريت ذهن - دهان - مريخ - مريخ نورد کنجکاوي - مسابقه عکاسي - ليگ اروپا - مسواک - مسي - معما - مغز - مغناطيس - رژيم غذايي - بي خوابي - مهارت هاي اجتماعي - مو - موبايل - موتور جستجو - موز - پيش خواني - موفقيت - ميگرن - ميوه - مکانيک - منظومه شمسي - نانو - نرم افزار - نشستن صحيح - نقاشي - نقاشي کودکان - نقاط قوت پايدار - نقش اوليا - نمونه دولتي - نوبل - نور - واکسن - نيم سال دوم - هدف گذاري - هسته اي - هنرستان - کتاب زرد - هوش هيجاني - نيم سال اول - ورزش هوازي - وسواس - ويتامين - ويندوز - جانوران - يادگيري - کارشناسي ارشد - کارنامه - کاهش وزن - کبد - کتاب آبي - ناسا - کتاب جمع بندي - کتاب خود آموزي - هوش - کتاب سوال هاي پرتکرار - کتاب نوروز - کلسيم - زنگ برنامه ريزي - کلکسيون روش مطالعه - کم خوني - کمر درد - مديريت تفکر - کنکور ارشد - کنکور دکتري - کنکور هنر - کوانتوم - رتبه بندي دانشگاه ها - كودك - پاسخ به دانش آموزان - انتخاب منابع مطالعاتی - کنکور 92 - چاي - اولیای رتبه های برتر - آموزش نقاشی - استرس - بازی آنلاین - قهوه - دوقلو - والدين - روانشناسي - بيماري - کاظم قلم چی - انار - گريه - تيم ملي ايران - چاپ سه‌بعدي - فناوري - بيگ بنگ - پايگاه استنادي علوم جهان اسلام - رياضي - ابررايانه - راديوتلسكوپ - ستارگان - نجوم - مسموميت - کهکشان راه شیری - ماه - دي ان اي - محیط زیست - رباتیک - جام ملت‌هاي آسيا - پرسپوليس - استقلال - ساختمان - عصبانيت - الکتریسیته - كنكور - پياده روي - سياهچاله - گياهان - رايانه - رئال مادريد - دانش‌آموز - دانلود نرم افزار - فوتبال اروپا - بارسلونا - كمردرد - واليبال - انرژی - بلورشناسي - بدن انسان - سازه های ماکارونی - دریا - جنگل - جانوران اهلی - عکس - ایران - استان ها - جانوران وحشی - شيميدان - سلول های بنیادی - دفتر برنامه ريزي - خزندگان - كتاب درسي - تاریخچه - اصفهان - سودوکو - پرندگان - صدا - ساقه - کار گروهی - ایدز - ضرب - دستگاه تنفس - برنامه راهبردي - کاغذ - گردش خون - رشد انسان - مسجد - رنگین کمان - میکروب - هوا - ساعت - دستگاه گوارش - بازیافت - سلول - زيتون - برگ - مديريت زمان - سالمندان - آب و هوا - فیلم - خودنگاري آزمون - لیزر - آناتومی - آتش فشان - سوخت - خورشید - کشاورزی - انسان های اولیه - دماسنج - رنگ - ژول ورن - جمع بندی کنکور 93 - کنکور 93 - تخمین رتبه - آفت ها - بادسنج - جاذبه زمین - کوه - جامد - يادداشت برداري - آهن ربا - چشایی - لامسه - مایع - آثار باستانی - لاک پشت - دانشمندان - قورباغه - کرم ابریشم - ماه رمضان - یونیسف - باد نما - اشکال هندسی - حشرات - خانواده - کنکور انسانی - خودآموزي - عجيب - وسایل بهداشتی - مدارس سراي دانش - مطالعه - ليگ برتر - خرما - جعبه لايتنر - جشنواره خوارزمی - 49 تکنیک تدریس - ژنتیک - انيشتين - تلفن هوشمند - خوش بيني - تجهیز کتابخانه ها - جام حذفي ايران - جشن رتبه های یک رقمی هنرستان - انيميشن - كوانتوم - کتاب تابستان - مکانیک خودرو - فیلم آموزشی - سازمان سنجش - لژيونر ايراني - پوكي استخوان - صنایع فلزی - بوزون هيگز - باكتري - مورچه - ادويه - توپ طلاي جهان - مايكروسافت - ستاره دنباله‌دار - سوال های پربحث - مهره داران - دوربين شما -
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ضمن اشاره به اینکه این استان در قبولی کنکور سراسری رتبه دوم کشوری را به دست آورده است، گفت: 215 نفر موفق به کسب رتبه زیر دو هزار شدند.
تاریخ : شنبه 29 شهريور 1393
استان سمنان رتبه دوم کشوری در قبولی کنکور سراسری را بدست آورد
کارشناس آموزش دانشگاه پیام‌نور از ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی در این دانشگاه خبر داد.
تاریخ : شنبه 29 شهريور 1393
امکان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور فاقد پیش‌دانشگاهی درپیام نور
مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعیه سازمان سنجش درباره اعلام ظرفیت پذیرش در کد رشته محل‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی بر اساس نتیجه آزمون ورودی دوره دکتری (PHD) نیمه متمرکز 93 از یکشنبه 20 مهرماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1393
آغاز تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 93 از 20 مهرماه
نتایج نهایی کنکور سراسری 93 توسط سازمان سنجش اعلام شد
تاریخ : دوشنبه 17 شهريور 1393
نتایج نهایی کنکور 93 اعلام شد: درچه رشته ای قبول شدید ؟
نتیجه پذیرفته‌شدگان دوره‌های با آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد امروز پنجشنبه اعلام می‌شود.
تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1393
نتایج دانشگاه آزاد در کنکور 93 امروز اعلام می‌شود
نتایج پذیرفته‌شدگان کارشناسی بدون آزمون و باآزمون دانشگاه آزاد دوشنبه و سه‌شنبه اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 16 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج دانشگاه آزاد در کنکور 93
رییس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: نتایج نهایی آزمون سراسری سال 93 فردا 8 صبح سه‌شنبه 18 شهریور از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام خواهد شد.
تاریخ : دوشنبه 17 شهريور 1393
نتایج کنکور 93 فردا اعلام می‌شود
مشاورعالی سازمان سنجش وآموزش کشور گفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های متمرکز سراسری 93، پایان این هفته از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 16 شهريور 1393
اعلام نتایج کنکور تا پایان هفته
پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 93 می توانند از روز شنبه 22 شهریورماه با مراجعه به مراکز قبولی خود در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کنند. کارنامه داوطلبان کنکور دهه اول مهرماه منتشر می شود.
تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1393
جزئیات ثبت نام و اصلاح کدرشته های کنکور 93
نتایج نهایی آزمون سراسری سال 93 از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.
تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1393
زمان ثبت‌نام قبولی‌های کنکور 93 در دانشگاهها
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش پزشکی گفت: نتایج نهایی کنکور سراسری 93 در نیمه دوم شهریورماه در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.
تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور 93 / درصد قبولی
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست اسامی نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری نیمه دوم شهریورماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.
تاریخ : دوشنبه 10 شهريور 1393
زمان اعلام نتایج نهایی کنکور ۹۳
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه هنوز ۷ درصد از داوطلبان آزمون سراسری برای مشاهده نتیجه خود به سایت سازمان مراجعه نکرده‌اند، گفت: پذیرفته‌شدگان از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه برای ثبت‌نام در دانشگاه‌ها فرصت دارند.
تاریخ : چهارشنبه 19 شهريور 1393
زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور 93 در دانشگاه‌ها
شرایط مرحله دوم آزمون سراسري سال 93 برای 8 کدرشته که در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها شرایط مصاحبه اعلام شده بود، منتشر شد. داوطلبان با آگاهی از هر یک از شرایط می توانند در مرحله دوم شامل مصاحبه و آزمون عملی شرکت کنند.
تاریخ : شنبه 22 شهريور 1393
شرایط مصاحبه برای 8 کدرشته کنکور 93 منتشر شد
گفت وگو ها، عکس ها ، اخبار و مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور ....
تاریخ : شنبه 1 شهريور 1393
گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...
اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون ‌سراسري ‌سال 1393 براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش تا ساعت 21 روز سه‌شنبه 28 مرداد در سايت سازمان سنجش منتشر می شود.
تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393
اسامی چندبرابر ظرفیت رشته های خاص کنکور سه شنبه اعلام می شود
نتایج اولیه رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور سراسری سال 93 منتشر شد و داوطلبان واجد شرایط می توانند با مراجعه به دانشگاه ها و مطالعه شرایط، در مصاحبه و سایر مراحل گزینش شرکت کنند.
تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1393
نتایج اولیه رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور 93 اعلام شد
قبولين‌ نهايي‌ كليه كدرشته‌هاي امتحاني آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 93 می توانند از روز شنبه تا دوشنبه اول تا سوم شهریورماه برای ثبت نام به دانشگاه های محل قبولی خود مراجعه کنند.
تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1393
اول تا سوم شهریور زمان ثبت نام پذیرفته شدگان‌ کنکور دکتری
کارنامه داوطلبان واجد شرايط گزينش کنکور دکتری سال 93 حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌هاي معرفي شده منتشر شد.
تاریخ : شنبه 1 شهريور 1393
کارنامه نهايي کنکور دکتری سال 93 منتشر شد
نتايج نهايي چهل و يكمين دوره آزمون پذيرش دستياري تخصصي پزشكي از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي منتشر شد.
تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393
نتایج کنکور دستياري پزشكي اعلام شد
رئیس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1393 روز يكشنبه 26 مردادماه از طريق ‌سايت سازمان سنجش اعلام می شود.
تاریخ : شنبه 25 مرداد 1393
اسامي پذيرفته شدگان کنکور دکتری 93 یکشنبه اعلام می شود
مشاورعالی سازمان سنجش با اشاره به پایان مهلت انتخاب رشته کنکوریها، از انتخاب رشته 624 هزار و 934 نفر در کنکور خبر داد و گفت: نتایج نهایی کنکور93 هفته دوم شهریورماه اعلام می‌شود.
تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1393
نتایج نهایی کنکور 93 هفته دوم شهریور اعلام می‌شود
در این فیلم آموزش تصویری واژگان از درس چهارم زبان کنکور توضیح داده می شود
مدرس : احمد مرتاضي
آموزش تصویری واژگان درس چهارم زبان کنکور
در این فیلم مراحل کردن یک سوال ژنتیک توضیح داده می شود
مدرس : فرشته ایران نژاد
حل 1 سوال ژنتیک کنکور
تفاوت cordinate و subordinate به طور کامل توضیح داده میشود
مدرس : ناهید منجمی
تفاوت cordinate و subordinate از زبان کنکور

در این فیلم مباحث مختلف تست های ادبیات و زبان فارسی که شامل شش بخش کلی :لغت ،املا،تاریخ ادبیات،آرایه های ادبی،زبان فارسی و معنی و مفهوم و تعداد تست های آنها در کنکور سراسری توضیح داده می شود

مدرس : محسن اصغري
مشاوره جمع بندی کنکور ادبیات فارسی
بررسی 2 از مبحث کوتاه کردن جملات پیرو وصفی از درس دوم زبان انگلیسی کنکور توضیح داده شده است.
مدرس : مریم موحدیان
کوتاه کردن جملات پیرو وصفی از زبان انگلیسی کنکور

در این فیلم مشاوره و نکات کنکوری برای جمع بندی درس فیزیک را می بینید

مدرس : نيما نوروزي
مشاوره فیزیک کنکور
در این فیلم یافتن انواع استعاره و تعداد آن بررسی می شود
مدرس : محمدرضا پاشایی
استعاره از ادبیات کنکور

در این فیلم آموزشی چرخه کرپس از زیست کنکور را می بینید

مدرس : علي کرامت
چرخه کرپس از زیست کنکور
نتایج بیشتر
 برنامه ی راهبردی آزمون های 94-93