دوربین شما - عکس هایی که شما ارسال کرده اید

X
فیلم های 3 دقیقه ای
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست 2

ژنتیک و خاستگاه آن از زیست 2

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی نظريه‌ي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
ژنتیک و خاستگاه آن 2 از زیست 2

ژنتیک و خاستگاه آن 2 از زیست 2

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان از زیست چهارم دبیرستان

مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
 مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان

مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك در پزشكي فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
کاربرد مهندسی ژنتیک در پزشکی از زیست پیش دانشگاهی

کاربرد مهندسی ژنتیک در پزشکی از زیست پیش دانشگاهی

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك در پزشكي فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی
ژنتیک - دودمانه از زیست سال سوم

ژنتیک - دودمانه از زیست سال سوم

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی رابطه ي غالب و مغلوبي فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
مهندسی ژنتیک از زیست شناسی چهارم تجربی

مهندسی ژنتیک از زیست شناسی چهارم تجربی

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی
ژنتیک جمعیت از زیست شناسی چهارم تجربی

ژنتیک جمعیت از زیست شناسی چهارم تجربی

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی ساختار شيميايي نوكلئيك اسيدها فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك اردوی نوروزی 93
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 93
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 93
ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی كروموزوم ها فصل ششم - كروموزوم‌ها و ميتوز اختصاصی دبیرستان ,اردوی نوروزی 93
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها در اندام ها و بافت هاي خاصي ساخته مي شوند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها چگونه كار مي كنند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 93
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها چگونه كار مي كنند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی نظريه‌ي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 93
ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی كروموزوم ها فصل ششم - كروموزوم‌ها و ميتوز اختصاصی دبیرستان ,اردوی نوروزی 93
جهش ژنتیک از زیست چهارم تجربی

جهش ژنتیک از زیست چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی كروموزوم ها فصل ششم - كروموزوم‌ها و ميتوز اختصاصی چهارم تجربی
کاربرد ژنتیک از زیست چهارم تجربی

کاربرد ژنتیک از زیست چهارم تجربی

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک از زیست سوم تجربی

ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ژنتیک 2 از زیست سوم تجربی

ژنتیک 2 از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
حل مسائل ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

حل مسائل ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی رابطه ي غالب و مغلوبي فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
مسائل ژنتیک از زیست سوم تجربی

مسائل ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک از زیست چهارم تجربی

ژنتیک از زیست چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی نظريه‌ي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال دوم
مهندسی ژنتیک 1 از مبحث زیست شناسی کنکور

مهندسی ژنتیک 1 از مبحث زیست شناسی کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,امتحانات نیم سال اول
مهندسی ژنتیک 2 از مبحث زیست شناسی کنکور

مهندسی ژنتیک 2 از مبحث زیست شناسی کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,امتحانات نیم سال اول
ژنتیک جمعیت 1 از زیست شناسی کنکور

ژنتیک جمعیت 1 از زیست شناسی کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی چگونه بر اثر انتخاب طبيعي، جمعيت‌ها دگرگون مي‌شوند فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,امتحانات نیم سال اول
 ژنتیک و خاستگاه آن (تعاریف) از زیست سوم تجربی

ژنتیک و خاستگاه آن (تعاریف) از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی پژوهش‌هاي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی ,نیم سال اول
 ژنتیک و خاستگاه آن (بیماری های ژنتیکی) از زیست سوم تجربی

ژنتیک و خاستگاه آن (بیماری های ژنتیکی) از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی ,نیم سال دوم
مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي
ماده ژنتیک از زیست 2

ماده ژنتیک از زیست 2

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی ساختار شيميايي نوكلئيك اسيدها فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك امتحانات نیم سال اول ,سوم تجربی
حل 1 سوال ژنتیک کنکور

حل 1 سوال ژنتیک کنکور

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی رابطه ي غالب و مغلوبي فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
مهندسی ژنتیک از زیست چهارم تجربی

مهندسی ژنتیک از زیست چهارم تجربی

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی غده هاي درون ريز اصلي بدن فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
ماده ژنتیک از زیست شناسی سوم تجربی

ماده ژنتیک از زیست شناسی سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک 2 از زیست شناسی سوم تجربی

ماده ژنتیک 2 از زیست شناسی سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها چگونه كار مي كنند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ژنتیک از زیست سوم تجربی

ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

ماده ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک از زیست پایه

ماده ژنتیک از زیست پایه

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی ساختار شيميايي نوكلئيك اسيدها فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
ژنتیک جمعیت 2از زیست چهارم دبیرستان

ژنتیک جمعیت 2از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی چگونه بر اثر انتخاب طبيعي، جمعيت‌ها دگرگون مي‌شوند فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
X
کلکسيون روش هاي مطالعه

تهیه واکسن از طریق مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک از زیست شناسی چهارم تجربی

محاسبه فراوانی اللهادر جمعیت در رابطه با بیماری های وابسته به جنس

ژنتیک جمعیت از زیست شناسی چهارم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

در این فیلم ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی توضیح داده شده است

ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

در این فیلم ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی توضیح داده شده است

ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

در این فیلم آموزشی جهش ژنتیک از زیست چهارم تجربی  تدریس می شود

جهش ژنتیک از زیست چهارم تجربی

در این فیلم آموزشی کاربرد ژنتیک از زیست چهارم تجربی تدریس می شود 

کاربرد ژنتیک از زیست چهارم تجربی

در این فیلم آموزشی تدریس ژنتیک از زیست سوم تجربی را می بینید

ژنتیک از زیست سوم تجربی

در این فیلم آموزشی تدریس ژنتیک 2 از زیست سوم تجربی را می بینید

ژنتیک 2 از زیست سوم تجربی

در این فیلم آموزشی تدریس حل مسائل ژنتیک از زیست سوم دبیرستان را می بینید

حل مسائل ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

در این فیلم آموزشی مسائل ژنتیک از زیست سوم تجربی تدریس می شود

مسائل ژنتیک از زیست سوم تجربی

 

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست کنکور تدریس می شود

 

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست کنکور تدریس می شود

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

در این فیلم آموزشی ژنتیک جمعیت از زیست کنکور تدریس می شود

ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

در این فیلم آموزشی ژنتیک جمعیت از زیست کنکور تدریس می شود

ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

در این فیلم آموزشی ژنتیک از زیست چهارم تجربی تدریس می شود

ژنتیک از زیست چهارم تجربی

در این فیلم مهندسی ژنتیک 1 از مبحث زیست شناسی کنکور را می بینید.

مهندسی ژنتیک 1 از مبحث زیست شناسی کنکور

مهندسی ژنتیک 2 از مبحث زیست شناسی کنکور

مهندسی ژنتیک 2 از مبحث زیست شناسی کنکور

ژنتیک جمعیت 1 از زیست شناسی کنکور

ژنتیک جمعیت 1 از زیست شناسی کنکور

در این فیلم آموزشی  ژنتیک و خاستگاه آن (تعاریف) از زیست سوم تجربی توضیح داده شده است

 ژنتیک و خاستگاه آن (تعاریف) از زیست سوم تجربی

در این فیلم آموزشی ژنتیک و خاستگاه آن (بیماری های ژنتیکی) توضیح داده شده است

 ژنتیک و خاستگاه آن (بیماری های ژنتیکی) از زیست سوم تجربی

در این بخش مبحث مهندسی ژنتیک از زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 تدریس می شود

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

ماده ژنتیک از زیست 2

ماده ژنتیک از زیست 2
نتایج بیشتر