دوربین شما - عکس هایی که شما ارسال کرده اید

X
فیلم های آموزشی
با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه اودینه ایتالیا، همکاری رسمی این دو مرکز علمی آغاز شد.

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست کنکور تدریس می شود

در این فیلم آموزشی ژنتیک و خاستگاه آن (بیماری های ژنتیکی) توضیح داده شده است

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان تدریس می شود

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان تدریس می شود

در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است

مبحث ژنتیک - دودمانه از زیست سال سوم به طور جامع توضیح داده شده است.

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است

در این فیلم ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی توضیح داده شده است

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است

در این فیلم آموزشی کاربرد ژنتیک از زیست چهارم تجربی تدریس می شود 

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است

در این فیلم ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی توضیح داده شده است

در این فیلم آموزشی تدریس حل مسائل ژنتیک از زیست سوم دبیرستان را می بینید

در این فیلم آموزشی تدریس ژنتیک از زیست سوم تجربی را می بینید

در این فیلم آموزشی تدریس ژنتیک 2 از زیست سوم تجربی را می بینید

در این فیلم آموزشی مسائل ژنتیک از زیست سوم تجربی تدریس می شود

 

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست کنکور تدریس می شود

 

در این فیلم آموزشی ژنتیک جمعیت از زیست کنکور تدریس می شود

در این فیلم آموزشی ژنتیک جمعیت از زیست کنکور تدریس می شود

در این فیلم آموزشی ژنتیک از زیست چهارم تجربی تدریس می شود

در این فیلم آموزشی جهش ژنتیک از زیست چهارم تجربی  تدریس می شود

ماده ژنتیک از زیست 2

در این فیلم مهندسی ژنتیک 1 از مبحث زیست شناسی کنکور را می بینید.

نتایج بیشتر