دوربین شما - عکس هایی که شما ارسال کرده اید

X
فیلم های آموزشی
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست 2

ژنتیک و خاستگاه آن از زیست 2

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی نظريه‌ي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
ژنتیک از زیست 2

ژنتیک از زیست 2

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 94 ,سوم تجربی
ژنتیک از زیست سوم تجربی

ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی پژوهش‌هاي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 94 ,سوم تجربی
ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی نظريه‌ي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 94 ,سوم تجربی
هورمون ها و ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

هورمون ها و ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها چگونه كار مي كنند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 94 ,سوم تجربی
ژنتیک از زیست سوم تجربی

ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 94 ,سوم تجربی
مهندسی ژنتیک(DNAنوترکیب) از زیست کنکور

مهندسی ژنتیک(DNAنوترکیب) از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک و خاستگاه آن (بیماری های ژنتیکی) از زیست سوم تجربی

ژنتیک و خاستگاه آن (بیماری های ژنتیکی) از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی رابطه ي غالب و مغلوبي فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی ,نیم سال دوم
مراحل مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان

مراحل مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان

مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك در پزشكي فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
ژنتیک ونظریه مندل از زیست سوم تجربی

ژنتیک ونظریه مندل از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی نظريه‌ي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 93
ژنتیک - دودمانه از زیست سال سوم

ژنتیک - دودمانه از زیست سال سوم

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی رابطه ي غالب و مغلوبي فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی ساختار شيميايي نوكلئيك اسيدها فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك اردوی نوروزی 93
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 93
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 93
ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی كروموزوم ها فصل ششم - كروموزوم‌ها و ميتوز اختصاصی دبیرستان ,اردوی نوروزی 93
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها در اندام ها و بافت هاي خاصي ساخته مي شوند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها چگونه كار مي كنند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی احتمال و وراثت فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اردوی نوروزی 93
کاربرد ژنتیک از زیست چهارم تجربی

کاربرد ژنتیک از زیست چهارم تجربی

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها چگونه كار مي كنند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی كروموزوم ها فصل ششم - كروموزوم‌ها و ميتوز اختصاصی دبیرستان ,اردوی نوروزی 93
حل مسائل ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

حل مسائل ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی رابطه ي غالب و مغلوبي فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
ژنتیک از زیست سوم تجربی

ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ژنتیک 2 از زیست سوم تجربی

ژنتیک 2 از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
مسائل ژنتیک از زیست سوم تجربی

مسائل ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

ژنتیک جمعیت از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ژنتیک از زیست چهارم تجربی

ژنتیک از زیست چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی نظريه‌ي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال دوم
جهش ژنتیک از زیست چهارم تجربی

جهش ژنتیک از زیست چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی كروموزوم ها فصل ششم - كروموزوم‌ها و ميتوز اختصاصی چهارم تجربی
ماده ژنتیک از زیست 2

ماده ژنتیک از زیست 2

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی ساختار شيميايي نوكلئيك اسيدها فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك امتحانات نیم سال اول ,سوم تجربی
مهندسی ژنتیک 1 از مبحث زیست شناسی کنکور

مهندسی ژنتیک 1 از مبحث زیست شناسی کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,امتحانات نیم سال اول
مهندسی ژنتیک 2 از مبحث زیست شناسی کنکور

مهندسی ژنتیک 2 از مبحث زیست شناسی کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی ,امتحانات نیم سال اول
 ژنتیک و خاستگاه آن (تعاریف) از زیست سوم تجربی

ژنتیک و خاستگاه آن (تعاریف) از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی پژوهش‌هاي مندل فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی ,نیم سال اول
مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي
حل 1 سوال ژنتیک کنکور

حل 1 سوال ژنتیک کنکور

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی رابطه ي غالب و مغلوبي فصل هشتم - ژنتيك و خاستگاه آن سوم تجربی
ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی
مهندسی ژنتیک از زیست چهارم تجربی

مهندسی ژنتیک از زیست چهارم تجربی

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی مهندسي ژنتيك فصل دوم - تكنولوژي زيستي اختصاصی چهارم تجربی
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی غده هاي درون ريز اصلي بدن فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
ماده ژنتیک از زیست شناسی سوم تجربی

ماده ژنتیک از زیست شناسی سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک 2 از زیست شناسی سوم تجربی

ماده ژنتیک 2 از زیست شناسی سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

مهندسی ژنتیک از زیست کنکور

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ژنتیک از زیست سوم تجربی

ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

ماده ی ژنتیک از زیست سوم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

ماده ژنتیک از زیست سوم دبیرستان

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی در جستجوي ماده ي ژنتيك فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك تابستان 93 ,سوم تجربی
ماده ژنتیک از زیست پایه

ماده ژنتیک از زیست پایه

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی ساختار شيميايي نوكلئيك اسيدها فصل پنجم - ماده‌ي ژنتيك اختصاصی چهارم تجربی ,تابستان 93
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی

سوم تجربي زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هورمون ها چگونه كار مي كنند فصل چهارم - هورمون‌ها و دستگاه درون ريز اردوی نوروزی 93
ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی تعادل در جمعيت‌ها فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

ژنتیک جمعیت از زیست چهارم دبیرستان

چهارم تجربي زیست شناسی پیش دانشگاهی چگونه بر اثر انتخاب طبيعي، جمعيت‌ها دگرگون مي‌شوند فصل پنجم - ژنتيك جمعيت اختصاصی چهارم تجربی ,نیم سال اول
با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه اودینه ایتالیا، همکاری رسمی این دو مرکز علمی آغاز شد.

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست کنکور تدریس می شود

در این فیلم آموزشی ژنتیک و خاستگاه آن (بیماری های ژنتیکی) توضیح داده شده است

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان تدریس می شود

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست چهارم دبیرستان تدریس می شود

در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است

مبحث ژنتیک - دودمانه از زیست سال سوم به طور جامع توضیح داده شده است.

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است

در این فیلم ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی توضیح داده شده است

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است
در این فیلم ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است

در این فیلم آموزشی کاربرد ژنتیک از زیست چهارم تجربی تدریس می شود 

هورمــون هـا و مـاده‌ی ژنتیک از زیست پایه چهارم تجربی توضیح داده شده است

در این فیلم ماده ی وراثتی ، کروموزوم ها و میتوز و میوز ،ژنتیک از زیست سوم تجربی توضیح داده شده است

در این فیلم آموزشی تدریس حل مسائل ژنتیک از زیست سوم دبیرستان را می بینید

در این فیلم آموزشی تدریس ژنتیک از زیست سوم تجربی را می بینید

در این فیلم آموزشی تدریس ژنتیک 2 از زیست سوم تجربی را می بینید

در این فیلم آموزشی مسائل ژنتیک از زیست سوم تجربی تدریس می شود

 

در این فیلم آموزشی مهندسی ژنتیک از زیست کنکور تدریس می شود

 

در این فیلم آموزشی ژنتیک جمعیت از زیست کنکور تدریس می شود

در این فیلم آموزشی ژنتیک جمعیت از زیست کنکور تدریس می شود

در این فیلم آموزشی ژنتیک از زیست چهارم تجربی تدریس می شود

در این فیلم آموزشی جهش ژنتیک از زیست چهارم تجربی  تدریس می شود

ماده ژنتیک از زیست 2

در این فیلم مهندسی ژنتیک 1 از مبحث زیست شناسی کنکور را می بینید.

نتایج بیشتر