بازی های آنلاین سایت کانون

تمرکز
بازی 2048
این بازی باعت بهبود تمرکز ، حافظه و هماهنگی بین دست و مغز می شود . در زمان استراحت از این بازی لذت ببرید و امتیاز های خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید .
شروع بازی
فکری
بازی برابری
برابری یک بازی پازل اعداد است. هدف این بازی برای بدست آوردن اعداد برابر در جدول 3. با این بازی قدرت تمرکز خودت را تقویت.بعضی اشتباهات دیگر قابل جبران نیست!
شروع بازی
جدید
بازی پاپو
در زمان استراحت از این بازی لذت ببریدشروع بازی
سرعت
بازی برخورد
از روی یک بازی قدیمی بسیار معروف به اسم پارانوئید ساخته شده است. انجام این بازی باید توجه داشته باشید که ممکن است آنقدر سرگرم بازی شوید که زمان و کارهای مهمی که دارید را به کل فراموش کنید
شروع بازی
جدید
بازی جورشیش
این بازی شبیه به بازی معروف تتریس (خانه سازی) است با این فرق که در یک محیط شش ضلعی قابل چرخش انجام میگیرد .بعضی اشتباهات دیگر قابل جبران نیست!
شروع بازی
جدید
بازی تصمیم
یک بازی که فکری که درآن گاه مجبور می شوید در زمان خیلی کم تصمیم درست را بگیرید. در زمان استراحت از این بازی لذت ببرید و امتیاز های خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید .
شروع بازی
جدید
بازی شطرنج
جدید
بازی شنگیر
به زودی
بازی آنلاین بعدی ؟