فرم تقاضای همکاری 97-98 شرایط و ضوابط

  • اطلاعات وارد شده توسط شما محرمانه تلقی می شود و نزد بنیاد محفوظ می ماند .
  • بنیاد مختار است تا در مورد همکاری یا عدم همکاری با شما پس از ارسال فرم تقاضای همکاری تصمیم بگیرد .
  • صحت اطلاعات  وارد شده به عهده کاربر بوده و بنیاد می تواند در صورت عدم صحت اطلاعات آن پرونده را پیگیری ننموده و یا همکاری را قطع نماید .
  • قبل از شروع لطفا یک  عکس پرسنلی دیجیتالی  با فرمت JPG و با حداکثر اندازه ی 100kb و عکس از  کارت ملی  با حداکثر اندازه ی 200kb و عکس  آخرین مدرک تحصیلی  و عکس  تصویر کارنامه کنکور سراسری   خود را با حداکثر اندازه ی 200kb آماده کنید .
  • در وارد نمودن  کد ملی دقت نمائید ،   شماره تلفن منزل  وارد شده توسط شما کد پیگیری فرم شما می باشد .
  • فرم تقاضای همکاری در ٦ صفحه می بایست تکمیل گردد .
  • در صورتی که بعد از تکمیل اطلاعات پرسنلی مابقی صفحات تکمیل نشد شما می توانید با وارد نمودن کد ملی خود در قسمت پیگیری فرم تقاضای همکاری مابقی صفحات را نیز تکمیل نمائید .
کد ملی :