نمایش به صورت

رتبه های برتر کانون در کنکور 91

لیست نفرات برتر تک رقمی کنکور 91


1

کشوری

محمد استادمحمدی
از كاشان
رتبه کشوری در رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :1
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:82941

کشوری

فاطمه ولی زاده پاشا
از بابل
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :1
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :1
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :8
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:80292

کشوری

سروش آرایی
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :2
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :1
رتبه کشوری در رشته ریاضی :9
رتبه در منطقه يک رشته ریاضی :3
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80512

کشوری

امیرمحمود هوشمند چترودی
از كرمان
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه دو رشته علوم انسانی :1
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81882

کشوری

سینا ملکیان
از بابل
رتبه کشوری در رشته ریاضی :2
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :2
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :103
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:83253

کشوری

بیتا مهری
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :3
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :2
رتبه در منطقه يک رشته ریاضی :361
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:76403

کشوری

فاطمه السادات حسینی دهنوی
از كرمان
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :3
رتبه در منطقه دو رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :80
تعداد آزمون:27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:79763

کشوری

الهام احسانی مقدم
از بابل
رتبه کشوری در رشته ریاضی :3
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :3
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :10
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:81773

کشوری

مهدی سلیمان زاده
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه يک رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :106
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:82144

کشوری

سیدمجتبی حسینی
از مشهد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :4
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:73044

کشوری

ونداد داودنیا
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :4
رتبه در منطقه يک رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :414
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:82704

کشوری

پدرام افشار
از ساري
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :15
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:84145

کشوری

غزاله تفاق
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :3
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:81725

کشوری

میلاد اکرمی
از مشهد
رتبه کشوری در رشته ریاضی :5
رتبه در منطقه يک رشته ریاضی :2
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:83965

کشوری

یاسمین قدیانی
از تهران
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :5
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :4
رتبه در منطقه يک رشته ریاضی :235
تعداد آزمون:84
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:73926

کشوری

بهنام اکبری جور
از كرمان
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :6
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :2
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :72
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:77146

کشوری

آرمان محمدی
از قزوين
رتبه کشوری در رشته ریاضی :6
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :4
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:76186

کشوری

معصومه عظیمی
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه يک رشته علوم تجربی :3
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:78756

کشوری

نیلوفر حیدرپور
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :6
رتبه در منطقه يک رشته علوم انسانی :3
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:75867

کشوری

مژده روح صداقت
از تهران
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :7
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :5
رتبه در منطقه يک رشته ریاضی :8
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:82507

کشوری

فرزین واحدی
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه يک رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :269
تعداد آزمون:51
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:80507

کشوری

بهروز طهماسبی
از اهواز
رتبه کشوری در رشته ریاضی :7
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :5
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:79817

کشوری

نعیمه پاک نیت
از ني ريز
رتبه کشوری در رشته هنر :7
رتبه در منطقه دو رشته هنر :1
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:67748

کشوری

فاطمه محسنی
از كرمانشاه
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :8
رتبه در منطقه دو رشته علوم انسانی :4
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:73358

کشوری

سینا امینی
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :4
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:80519

کشوری

سمیرا افضلی شهری
از گناباد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :9
رتبه در منطقه دو رشته علوم انسانی :5
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :167
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:78009

کشوری

سید سعید طامهری زاده
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :5
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:793410

کشوری

پروا جوان شایانی
از اردبيل
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :88
تعداد آزمون:114
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7899
برای هرگونه تصحیح یا تغییر وارد صفحه شخصی خود شوید.