نوروز 96

زهراالسادات غیاثی

زهراالسادات غیاثی

زهراالسادات غیاثی
درباره من دبیر مسئول گروه آزمون
ژنتیک و خاستگاه آن از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده