قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (سوم راهنمایی) سال 93
ب
بابلسر1
بندرتركمن2
بهنمير1
پ ، ت ، ث
تهران5
ج ، چ ، ح ، خ
چالوس10
خرم آباد1
ک ، گ
گلوگاه1
ن ، و ، ه ، ی
نوشهر2