قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (سوم راهنمایی) سال 92
ب
بابل3
بابلسر5
بندرتركمن8
پ ، ت ، ث
تهران8
ج ، چ ، ح ، خ
چالوس4
ع ، غ ، ف ، ق
علي آبادكتول1
ک ، گ
كوهدشت1
ن ، و ، ه ، ی
نقده12
نوشهر1