رشت

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
محمدرضا سرخابی اصل
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5692
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
علی مرجبی داکدره
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5867
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
سیدامین الدین موسوی آزاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5746
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
امیررضا پورفتحی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6039
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
فاطمه نجیب
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4435
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
علیرضا فرخنده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5346
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
محمدحسین آقازاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5821
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
ملیکا انصاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6342
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
شقایق آشتا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5702
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
امیررضا کشاورزکرنق
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5794
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
عرفان خاک پورگورابجیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6181
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
ماهان حسین دوست امشل
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6545
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
بیتا حجت شمامی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6507
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
ساینا نجفی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6146
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
مریم شریفی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6202
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
موژان مقدم احمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6355
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
تینا رحیمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5476
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
ثنا بخشی پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5985
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
پرنیان خادمی رودسری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6035
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
ماهور قاسمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5227
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
آسیه مرادی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5529
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
زهرا نیازی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6142
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه عبداللهیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5776
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
تارا احدزاده قناد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5214
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
یگانه پیاب نما
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6932
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سیده زهرا یزدان پرست
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5535
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مهربان نثاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5471
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
نازنین نصیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5657
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
حنانه اتفاقی داریانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6415
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
رهی مرتضوی اسطلخ جانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4909
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
معصومه شفقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5197
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زینب تندکار مبارکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6603
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مهدیس پارسای ویشکا سوقه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5725
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سیده روجا آتشکار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6586
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
کاوه یاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5546
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
یاسین عباس پور گیلده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5667
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
مرتضی حنیفه پور کویخی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5793
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
مجتبی حنیفه پور کویخی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5824
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
ساعی قاضیانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5766
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
شروین سلیمی نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5832
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
آرسام جهانبانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5238
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
امیرعلی بیک پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5108
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
علیرضا مرادی کلارده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4846
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
امیررضا تقی زاده سارمه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5712
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
محمدحسین حقدادی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5442
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
محمدجواد نصری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5432
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
سلما فرشادپور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5266
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
سحر خوشه چین
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6449
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
یاسمن یوسفی نیا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6028
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
معصومه صابری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6129
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
ریحانه خاکزاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5326
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
صدف سلیمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5521
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه حاجتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4886
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
هستی خضراء
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5429
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مدیا مسیح زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6083
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
مهرسا منجمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5981
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
نرگس عسکری چناری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5682
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
سارا رکنی دوست
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5641
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
ملیناز محمودپور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5521
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
آیلار وقاری سرابستانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4948
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مهدیه محمدی فیروزجانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5534
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مریم فتحی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5358
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه حضرتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5291
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
آتنا شهیدی جورشری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4100
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه بای
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4793
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
امیررضا ببا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5589
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
شکیلا غلام پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6263
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سیدمجتبی عظیمی خطیبانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6638
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
تینا نیک صفت
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5000
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
پرنیان پورشیخیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4808
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
آنیتا امانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4864
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زینب کوچکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6231
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سیده سارا هاشمی فرد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4925
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه شاپوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5957
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه میهن پرست
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5422
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مهدی رضائی لاکسار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
پرندیس فلیحی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5181
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زهره قاسمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6083
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
نازنین حیدری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5076
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
مائده قربانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4146
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
کتایون مسلمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6162
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
نرگس تبرکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5257
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
مائده حسنی روفچائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6693
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سیده سنا ضیاء الدین
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4577
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
پردیس کشاورز
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4943
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه محمدزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4627
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
ثنا نصرالله زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4563
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه قربانیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4260
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
بهار اسماعیل زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :6228
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سوده احمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5360
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه محمدزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
هانیه عاشوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5511
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
میلاد عبادی پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5585
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
سبا نصیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5771
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
کیانا صفری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5084
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زینب محمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4485
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سرمه معصوم ناظمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :4527
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سپیده بهمنیار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5703
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
جیران تربیتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5050
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه زهرا عباسی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
نازنین نصیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5157
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مرضیه میر محمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
نرگس محمودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5599
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
درسا آقاجمالی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی :5027
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24