تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر تبريز

لیست مدارس
سناء روحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6304
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نیلوفر بخشی آوینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5997
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
مائده میرزائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6782
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
پارسا وظیفه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6184
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
مهدی فتوحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6362
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
شادی قیطانچی ماشینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6677
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یاشار امین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5399
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
مبین کبیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6068
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
متین کبیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5937
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
سارا درستی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6058
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فرزاد جمالی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6100
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
رقیه عابدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4943
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
رضا فخیم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5960
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
امین غفاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6281
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
حمید رشید حسین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6388
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
عرفان زوار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5657
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
لیلا جعفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5612
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
محمد ساعی مشیر اباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5733
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
امیرحسین جمشیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5274
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
بهاره دهقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5205
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
راضیه شاکر زواردهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5853
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
رقیه شاکر زواردهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5774
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیدا احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6322
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مهدی طرزمی فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5513
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مهدی فکری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6496
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
حنانه ابوالقاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4753
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آسیه باقری باسمنجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6449
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مبینا کوچه مشکی پوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6310
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا متین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6097
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
میترا محمدزاده تیزویر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6595
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آتنا پاشاپورخوئی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5350
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
کیمیا حجازی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5666
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مهراز دریانی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5923
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سعید اصغرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5928
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
فائزه خدایی نانساء
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6668
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نگین نصیرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6185
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
یلدا عباسی چرزه خون
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6606
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سارا اشرف پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5717
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
نگین کرمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5678
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
زهرا خدابین صوفیانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6152
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
زهرا احمدپوری بقا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6291
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مریم بابازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6693
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
نسترن پوراکبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6348
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
کیانا اعلائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4893
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
علی پلاسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6617
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
امیرحسین فتح کبیر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4977
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
امیرحسین شفاعت ترکمپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5542
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
معین آقاسی جاوید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6465
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
ثنا بهاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4889
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
فائزه ملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6688
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
ترانه آقاخانلو تکانلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6058
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
آنالی جوادزادگان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4766
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ملیکا جلیلیان حامد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6554
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
شیوا خواجه ای
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5433
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سارا اسلامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4746
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
پانیذ محمودزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5836
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
عرفان حیدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5861
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
مریم رنجبری داشکسن
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5852
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
معصومه نظری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6602
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
زهرا وکیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5637
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
ابوالفضل مختاری مرکید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6130
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
یگانه رنجبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5371
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
سهند رزم دار ارشتناب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5748
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهنا پیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6167
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
شلاله خیاطی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5028
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
هومن مساح مارالانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6449
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علیرضا شقاقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6120
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
عرفان پورفرسنگی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6304
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
رضا بابایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6184
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
علی هماورد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5199
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مرتضی قاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5157
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهرشاد شاه پناهان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5741
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
فریناز نوروزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6496
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
آیلین موثقی گرگری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6456
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
امین صدیق اکبری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5729
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا خاک پوران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5637
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سهند گل بهار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6299
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
پریا کاظمی کاوکانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6315
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زهرا بدوستانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6206
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
الهه ناصری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4798
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
فائزه اقازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5851
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
محمد موسویان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5232
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
امیررضا وکیل زاده دیزجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5044
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
سیدعباس زارع نژادصغیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5608
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهدی وزیری حساس
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5430
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
کیانا پرویزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5705
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
صدرا دولتی بیرامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5017
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
الهام احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6106
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سینا داداشی نسرین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6719
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
فرزام ارشدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6152
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نرمین سمساریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5778
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
متین قتح زاده قریبه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5767
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سیدامیرمحمد موسوی جهانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5203
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اندیا رخشا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6341
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سینا رنجبر قراجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6757
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
سبحان خسروی خسرقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5859
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
محمدرضا قیطاس وند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5941
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مهسا محمدزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5998
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
محمد خان زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6040
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهریار
امیرمحمد سرمستی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5228
 
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
بیتا زردانه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6078
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
الهه منافی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4687
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
سپهر بخشمند اصغری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6219
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
نگین امامی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4804
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
سحر رحیمی بهزاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6160
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
هادی خردمند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5198
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
فاطمه نصیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4704
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
فاطمه رستمی نوشهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5259
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
فایزه محمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6435
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سلوا علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5173
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
پینار نریمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5158
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
کوثر آریان مهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6345
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
شبنم اهنی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5044
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
ارمان فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6425
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
میلاد ملا ابراهیمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6919
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محدثه رمضانی بشیر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5885
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
فائقه دلدار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6134
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مهدی تجلائی فر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6355
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
شیدا باقری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5395
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
محدثه پورمحمود حاجلاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5367
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
جواد کاظم زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5203
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
فرناز عبدلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6597
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
اسما امیرپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5965
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
سالار حیدری نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5858
 
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
علی مومنی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6406
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
میثم فکوریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5672
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
امیرحسین علی پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6315
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهریار
سینا امینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6141
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیررضا طلایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6404
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محنا نجفی کلشانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4566
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
روح الله رضائی شعبانلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5302
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
فاطمه سادات طباطبائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6891
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مهسا حضرتقلی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6068
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
مهدیس یوسفی قصبه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6027
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علیرضا شماع
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5701
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
احسان سخندان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5771
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهریار
مهران عطائیه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5337
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
سما مهاجران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5271
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
عطا رزم خواه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5927
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
زهرا ارفعی خسروشاهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4965
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
امیررضا عبدالهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6066
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
رضا علیمحمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6057
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمد کاظمی قراجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5835
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
فراز سید تاجدینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6244
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا نیک مرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5422
 
نمونه دولتي
تبريز_ مرداني آذر
عسل حقیی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5879
 
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
الهه کاظمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5324
 
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مهدی نبی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5686
 
نمونه دولتي
تبريز_ سعدی
ماهرخ محسن زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6088
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
فاطمه ملکوتی اصل
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6450
 
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
مهدی احمدی آذر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4559
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
علی قادری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4682
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پینار حافظی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5627
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
محدثه پورعلی محمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5533
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
سپهر سیف الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5828
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
لاله ساعی ور سفیدان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5736
 
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
صفحه 1 از 2 1 2 >