کنکور 98

شهرضا

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر شهرضا

لیست مدارس
محمدرضا اکرمی ابرقویی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6671
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
علیرضا میرزابه
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6639
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
محمدرضا جابر
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6140
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای