اهواز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر اهواز

لیست مدارس
علی قراچه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6315
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
فاطمه کیانیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6136
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
کیمیا بندر زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4969
 
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
پریا بختیاری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5170
 
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
علی زراعت
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6042
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
نگار موسوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4997
 
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
پارمیدا حسنی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5834
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
فرشته قانون
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5105
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
پارسا امیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5129
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
نرگس دهقانی مدیسه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5715
 
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
محدثه فارسی مدان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6223
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
فردوس ذات عجم
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5467
 
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
آرین شجاعی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5641
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
مرضیه حزابی پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4430
 
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
محمدمهدی عبداله زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5198
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
امیر مسعود عباسی منجزی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5119
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
فاطمه باستی گلوگردی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5904
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
نیایش نقره آبادی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5931
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
کوثر کرد زنگنه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5290
 
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
محمد چهار محالی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5816
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
سید حسین چراغی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5845
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
عسل رضائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6436
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
محمد حمید
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5958
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
پویان باغبان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6729
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
پارسا باغبان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6335
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
محمدعلی میاحی ظهیریه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6484
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
اشکان زمانی بهبهانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6398
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
نگین بهداروند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5010
 
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
امیرحسین شجاع زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5769
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
فاطمه احمدی بلوطکی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4927
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
مهسا سینا
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4961
 
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
سارینا دهملائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5605
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
احمدرضا امیری نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4762
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
آترین زمانیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5986
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
نگین پام
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4982
 
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
زهرا منجزی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4330
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
علیرضا جعفری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6342
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
علیرضا کیانفر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5355
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
دانیال محمدی دوست
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6121
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
سیدسجاد مدرس موسوی بهبهانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4773
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
روژینا جنابی راد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6520
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
سورنا شاهین زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5915
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
رضا حداد سلیمانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6925
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
پارسا هوشمند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6024
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
مریم رشیدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6732
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
امیرمحمد باقری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5459
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
پدرام معتمد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6530
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
آرمان زارع زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5232
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
فاطمه سادات قاری زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4983
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
آیدا نورانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5050
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
فاطمه هاشمیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5408
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
مهدی مرادی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6083
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
آلا یلالی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5903
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
آریا امیرپرست زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4961
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
فاطمه سراج
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5376
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
علیرضا مقتدا
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5633
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
پارسا کاوش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5938
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
آرین کشکولی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5919
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
اشکان یزدی زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6311
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
یلدا صالحی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5520
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
حسام نوروزیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5856
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
سارینا جدیدیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4937
 
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
اسما سنکاشکن
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5438
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
غزل جلویان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5663
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
روژین عظیمی دهدزی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5839
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
مهدی مهرکوشا
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4871
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
ستایش ممتازان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5101
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
سارا جنت مکان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5791
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
محمدمهدی نادری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5972
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
محمد ممبینی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6290
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
بنیامین سبزقبائیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5170
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
مهبد یاقوت
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6262
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
علی هدایت فر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5386
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
پوریا شریفی نیا
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6155
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
آرین سالاری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5738
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
سارینا ورناصری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6045
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
هستی رادکیا
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6418
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
آیدا ذوالفقاری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6239
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
مهرشاد نجاریان زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5306
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
هستی احمدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :3967
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
عاطفه قبادی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5236
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
آذین بهادری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6525
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
محمد مهدیان نسب
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6217
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
امیرحسین ذاکر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6198
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
عمادالدین رستمی زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5380
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
اشکان صفری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5465
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
نیما پورکریمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5885
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
امیدرضا شیرین
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5954
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
یاسمن چلوی زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4769
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
کیمیا سیفی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6123
 
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
مینا سراج خرمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5681
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
آتنا هدایت فر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4545
 
نمونه دولتي
اهواز_ حجاب
دالیا جابر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5262
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
محمدعلی دشت بزرگ
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4593
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
محمدمهدی دشت بزرگ
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4191
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
امیرارسلان قاطع
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5775
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
سیدمحمدامین موسوی نسب
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5548
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
محمدامین آروین
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5337
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
سهیل وائلی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5955
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
پارسا کمری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6427
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
محمدمهدی اسماعیلی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5972
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
علی مقبل الحسین
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5088
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
محمدجواد القاسی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5861
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
رضا جاری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5353
 
تيزهوشان
اهواز_ شهید بهشتی 2
محمدحسین رسولی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6024
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
سیده ملیکا امامی فروشانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5346
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
پری ماه فرجادنیا
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5637
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
سورنا ارویش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5888
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
امیرحسین بهرامی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4764
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
محمدرضا البودویرج
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5779
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
محمدحسین بصیرزاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5212
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
رضا ساقی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6342
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
مرتضی علی مزرعه فرد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5076
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
عسل گرمسیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5373
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
آرامش حیدری سبکی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5315
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
مهدی مسیح پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5087
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
آرینا عالی انوری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6394
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
آناهیتا حاجتی بیرگانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5006
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
سیده مائده علوی محمدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4363
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
ارمیا بوعذار
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4915
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
رضا خسراجی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5105
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
متین باهری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4945
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
آناهیتا قاطع
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5553
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
ساسان ادهمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5951
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
پوریا فیض مهدوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5721
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
علیرضا سلحشور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4588
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
سیده سارا فدائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5724
 
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
آسا الهی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5613
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
مبینا بنی طی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5425
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3 متوسطه دوم
کوثر نیازی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5176
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
صبا جهانگیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6398
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 2 متوسطه دوم
محمد رضا هلیچی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4483
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
امیر محمد طرهانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5221
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
پارسا جعفری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4969
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
امیرحسین احسانی پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5765
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
علیرضا چراغی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5109
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
علی اسفندیارپور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5874
 
تيزهوشان
اهواز_ طلایه داران
فربد جعفری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6198
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
آرمین جهان بین
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5683
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
آرین ممسنی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5686
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
محمد شحیب زاده بهبهانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5718
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
بیتا یزدان جو
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :6307
 
نمونه دولتي
اهواز_ حضرت معصومه
علیرضا خیراتی فرد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5550
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
محمدامین غلام زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5565
 
نمونه دولتي
اهواز_ علامه طباطبایی
سیداحمد سعداوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4710
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
فاطمه باقری وانانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5215
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
رضا کیان پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5755
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
محمدامین شوشتری پوستی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5102
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
ملیکا نوروزی نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5653
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
امیرحسین کیانی گلشوری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4669
 
نمونه دولتي
اهواز_ دکتر حسابی
علی ممبنی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5147
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
پرنیا عیدیوند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :3949
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
پانیذ غلامی راد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5024
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
بهار محمودی گهروئی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4804
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
سبا سامانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :5925
 
نمونه دولتي
اهواز_ فدک
علی مینائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی :4670
 
نمونه دولتي
اهواز_ امام علی
صفحه 1 از 2 1 2 >
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24