هشتگرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
زهرا ارمندپیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5382
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
علیرضا مهین زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5168
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
ساغر ناصر زارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5576
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
حامد زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4998
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
علیرضا افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4815
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مریم خندان پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5143
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
ساینا جمشیدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5351
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4664
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
حسین سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4397
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
رضا هادیان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5068
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
غزل تقی لو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5687
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
ساحل رحیمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5692
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فریماه رهنما رودپشتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5644
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیررضا پورزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4836
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
رهاب آذر پیرا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4977
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مهدی پوردهقان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5821
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
مهسا آقابراری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5611
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مبینا قدیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4654
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سارا نصیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5067
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه تک زارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5127
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4631
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
زهرا مهرزاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5139
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4991
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیر حسین فلاحتکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5046
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محمد نصرتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :3571
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
سینا فلاح رفیع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4766
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
پوریا پالیزبان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5098
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
آرین خواجه وند
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4423
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
روبینا خانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5391
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4242
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سهیل نخبه زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4954
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
رضا شیخ حسنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4557
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
شایان زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4578
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
ساینا اصل فلاح
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4687
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمد فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4814
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
کیمیا برزگری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5038
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه مصطفوی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4863
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
ملیکا باقرپور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5452
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آیلار رجبی لفوت
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5602
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
مائده منصورزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5026
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
کوثر جعفری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5994
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
سارا چراغ زاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5492
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سید سهیل قوامی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4194
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
حدیثه اژدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5088
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
حنانه سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5329
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمد اسماعیل مصیبی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5364
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
پریا معدن کن
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4662
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
عرفان محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4983
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مرتضی قهرمانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :3749
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محیا فلاحت پیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5962
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آناهیتا مفاخری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4886
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
امیرمحمد وطن دوست
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5092
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
امیر کرد منجیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4382
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
یگانه ترکمنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :3988
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
هدیه گلباز
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5542
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
ابوالفضل حجر گشت
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4352
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
علیرضا امیدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4422
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فاطمه رنجبر کهن
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5850
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
دنیا فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5082
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
علیرضا خالقی نیا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :4761
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فائزه نعمتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی :5138
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24