تنكابن

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
محمدرضا نژادمقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5525
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدیار مهرکیش
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6409
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
ترگل آذرهوش فتیده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5671
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سهیل ملایی توانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6004
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
شادی اسحاقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4750
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سمیرا ساحلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5457
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مرضیه احمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5166
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
سپهر احمدنژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6447
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سپهر صادقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6326
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
شایان شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5720
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
سیده آیلین ایزدفرد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6011
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
میلاد شهسواری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5513
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هدیه ساعدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4781
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نسترن میرفردوس
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5523
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پارسا میرفردوس
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6391
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدیس امیرزادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4985
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
علیرضا دیلمی معزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5604
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدحسین راضی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5431
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مبینا شجاع شفیعی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6207
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پری ماه عشقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4995
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
علیرضا بادان فیروز
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5495
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علی فاضلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6530
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیده فاطمه فاطمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5820
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمدمهدی محسنی بندپی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6588
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آرسام ریاحی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4658
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پگاه حسین زاده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5733
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مهدی وحدانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5894
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6598
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
جواد زنجانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5156
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمد سرابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5594
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
فواد شیخ محمودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6560
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آذین پورقاسمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5407
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
شایان مرادی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5072
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پویا زینعلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5853
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا شورمیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5787
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مبین فرجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6411
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدی احدی نژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6486
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
بهداد غنمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6263
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مینو همتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5609
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمد خلیل پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5267
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
کلثوم شورمیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5225
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
علی منتظری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5394
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سهیل خانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4691
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سایه حجری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6151
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدسجاد کاظمی توانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5410
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیده مبینا میرعباسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5487
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سارا فرجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5796
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سیده فاطمه میرعباسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5405
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مائده مهدی رودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5518
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
عرفان نادری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5967
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
نسیبه سنجه وینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5635
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
نیما قاسمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5594
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیدبنیامین خامسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4760
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
نوین سلیمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5379
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
فاطمه علی کراتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5924
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سیدولی اله اکرا سیدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5209
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
اشکان سعیدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6181
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
زهرا زرودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5819
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
آیدا آقاجان اشکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5201
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محیا عبدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5291
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
عسل نژادمقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5491
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پریا اسمعیلی کلاری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5128
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مژده نیکفرجام
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5827
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امین نورمحمودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5439
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هستی حسن پور کومله
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5342
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا مرتمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5871
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امیرحسین خلعتبری لیماکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4728
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
شیما فرهادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5917
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آرین قربانیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5975
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آی ناز قربانیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4882
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا اخشابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5280
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
معصومه علیجانی رحیم اباد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5240
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نازنین محمدرضا بیگی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5557
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امیررضا ناظری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5750
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مائده ربیعی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5908
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
علی اصغر ساجدی مجدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5078
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هانیه قلی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5448
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرمحمد بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5355
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آیناز محمدیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :6161
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
شایان علیپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4814
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدمهدی بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5518
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
شمیم معلمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4836
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مریم رجبعلیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5908
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
رضا رضاخانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4093
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرفواد ابراهیمی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4685
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
ریحانه مشایخ
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5337
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
فرزاد شهردمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5721
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
عاطفه اشگوریان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5497
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمد زندی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5052
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سپهر رادگودرزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5368
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هستی شاهمرادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5793
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمدمهدی شیرنژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5231
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
ابوالفضل عسگری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5640
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا سرائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :5531
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آریا قنبرپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4939
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
حسن فلاح مظلومی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی :4579
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24