رامسر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر رامسر

لیست مدارس
آرشام رستم ساسانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5466
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
نیلوفر ملک نیا
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4506
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امید رضا سمائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5937
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سارا فلک دمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5186
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
کیانا رحیمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6622
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا دیلمان کیانرودی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5798
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
هستی افتخاری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5207
 
تيزهوشان
آمل_ شهید بهشتی
نسترن قربانپور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4974
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سجاد خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5278
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سعید خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4979
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آرین صارمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5083
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آریا گلعلی پور سرولات
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6288
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
مهدیه رضی سروری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4797
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سحر روجائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5139
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
شیدا یوسف طالشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5434
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
فاطمه کوزه گر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6116
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نگین پهلوان یلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5776
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
پری ناز عبدالعی یان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6266
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
وداد پورعسگری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6326
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
آرزو قاسمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5799
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
معصومه عبدزاده گوهری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4441
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
ماریا پورشمسیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5366
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرحسین رضامحتشم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5633
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سیدامیررضا فتوکیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6046
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
فرحان کریم مشائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6269
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
یاسین عزیزی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5189
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
فربد غلامیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5955
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
دیبا ولی شیخ زاهد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5464
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آرتادخت کریمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4556
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا کاظمی نژاد خلخالی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5836
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرحسین قلی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5859
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
امیررضا شاه منصوریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4198
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
دانیال مسافرثابت
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5011
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرمحمد معارفی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5410
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سارینا سعیدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5992
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
زهرا خان آرموئی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5476
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبین سازش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5258
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرمحمد حسینعلی ثانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5037
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
هستی آذرمنش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4801
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرمحمد اسدیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5272
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
ندا غلامی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4413
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدعلی شمس برزگر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6073
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
غزل محجرخیری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5630
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سیدعلی رضائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5282
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
حسین حاتمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4350
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی