بجنورد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر بجنورد

لیست مدارس
محمدحسین مشتاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5275
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
زهرا گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6112
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محمدحسین غفاری چراتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5370
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سمیرا مقدسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5868
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
گل آرا کلاهدوز
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5909
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیدکیانوش کشمیری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4360
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
پرنیان اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5934
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کیمیا خارپرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6130
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کامران الهیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4223
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
آرین علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5718
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
آرش صمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4790
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
آنوش بهفر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4887
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
علی خوشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6436
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی جعفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4386
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
نرگس نورانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6651
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
شادی زاهدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5896
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه خداشناس
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5359
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
یاسمین بهروان فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6034
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ارشک کاکائی مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5209
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی الهامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5106
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
محمدجواد علیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5195
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
یاسمن جاجرمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5918
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پویا کمالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5103
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
نگار مظفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6138
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
علی احمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5551
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فرزاد شیروانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6091
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
حانیه شهنواز
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5755
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عسل رضاقلی پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5496
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محمدرسول یارعلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5404
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
آرین ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5654
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی احسانی مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5343
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مبینا مکرمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6071
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهدیس علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4913
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نرگس جعفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5363
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
بهاره آرمند
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5551
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
آیدا امین زاده فاروجی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5449
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه صحراگرد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4738
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
رقیه فهیمان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5637
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه علیزاده کوشکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5017
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
کلثوم ولی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5788
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
شهریار ابراهیم زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4800
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
احمد محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5773
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه تقی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4683
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه خاوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5743
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پویا حاتمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4275
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مبینا علیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4766
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
هدی علیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5160
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
آرزو زمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4992
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مریم حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5138
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فرزاد میرزائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5024
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهدی رحمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5108
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
الله وردی صباحی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5297
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهدی ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5187
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیر علی آذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5952
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
علی رضا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5823
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی اصغر رزازپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4678
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیرحسین صبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4978
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی وظیفه شناس
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5689
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
متین حیدر آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5054
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
پدرام خلاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5037
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سجاد جعفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5524
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
امیرحسین عصمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5585
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
امیرمحمد حاتمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4712
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مسعود صفائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5463
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
صادق نکوئی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5361
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
کیارش بدری فریمان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6031
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
پوریا قزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5243
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مبینا شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4977
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
امیررضا محمدنیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4845
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
محمدحسام جهاندوست
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5152
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیررضا ظهیری وحید
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5571
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیرحسین باقری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4791
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
متین قارداش پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4854
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
صالح نوروزیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4934
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
محمدصدرا موذن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5445
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مصطفی لایق حصاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5320
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
یاسین توکلی حاجی وهاب
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5023
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سجاد ابراهیم زاده مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5039
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهدی شهروان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4866
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
علی رضا ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4255
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیر محمد حیدرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5175
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سینا حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5081
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرحسین غلامعلی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5145
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4757
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرحسین دهقان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5177
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی اصغرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5863
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرمحمد قربانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5134
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیررضا نقابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4857
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سجاد نقابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4131
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سیدمصطفی شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4308
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
دانیال رختیانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4639
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی آوازه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4347
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
شهریار شاهی دشت
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5057
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرحسین صیفی حسین آباد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4680
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
حسین نودهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4789
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
یاسین نیستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4297
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهدی طائفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5245
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدی علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4200
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
علی صابری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4593
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
افشین زارع
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4599
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
کورش ملکشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5238
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
محمدرضا رجمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5605
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
یونس آشتا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4815
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
سیدمحمد نعمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5426
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی وحدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4391
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مهدی برات زاده قهرمانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5688
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرعلی یزدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6339
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
اباصلت حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5176
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
حمید رضا نسیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4155
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
محمدامین شهرکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4716
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
احسان پاکزاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6450
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
زهرا صفری قزلقان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5891
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبینا منظوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5595
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ماریا بزمونه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5772
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه بهادری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5125
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
غزال صانعی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4551
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
انیس فیروزه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6268
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عسل جودت
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6179
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه آینه بیگی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6335
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نسترن احسان فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6601
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عارفه حسن پورمقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5385
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نسرین دادار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5229
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سارا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6226
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سارا خرمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6183
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگار ولی پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6301
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مریم وطن دوست
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5375
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
اسما همایونی حمزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4809
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهره خدابخش راد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4448
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا قشلاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4640
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا محمدزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5341
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مبینا تنها
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5382
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نسترن دروکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5515
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ریحانه امامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4783
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5924
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
حدیثه ندری بیابانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5418
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عارفه کریمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6214
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نرگس محمودیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6051
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نیلوفر جعفری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5028
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هستی قنادزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5342
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
خدیجه ذوالفقاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4348
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
هستی سیاح بازخانه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4971
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کیمیا ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5259
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نگین قارداش پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4993
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پریسا تبدلان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6492
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هستی همایونی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6148
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مطهره نظری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6436
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا قاسمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4955
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهرآنا موسوی نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5939
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6441
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
راضیه پورشعبان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4931
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عاطفه نوذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5821
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهلا لطفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4297
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
یاسمن ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4378
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ماریا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5471
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مریم سعادتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :4556
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فائزه عفیفه گل شیخی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5185
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
صفحه 1 از 2 1 2 >