ايلام

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر ايلام

لیست مدارس
محمد حسین شهبازی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :4899
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
عسل رضایی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :4554
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
علی رضا جعفریان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5045
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
آرین شیخ محمدی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5460
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
کامران ملکان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5533
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیرحسین زارعی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :4258
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیرحسین کرمیان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :4517
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیررضا فرج اللهی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :4812
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
محمدحسین عباسی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :4922
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
نوید قلی زاده
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5368
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
هانا ناصری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :6270
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
تابان خوش بخت
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5334
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
مریم فتاحی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5426
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
ستایش آزادی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :6109
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
آرمینا نوروزی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5365
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
زهرا ملکان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5397
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
مائده اسدکاظمی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :6149
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
نرگس زرگوشی فر
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5736
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
هستی رحمتی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :6109
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
یاسمن محمدیان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5181
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
آناهیتا کمربیگی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5851
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
کیانا وقاری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5665
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
مهدیس آزادی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :6197
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
زهرا گرگی زاده
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :4979
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت
مریم زرین چنگ
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :6498
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
کوثر حاتم نیا
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :5477
 
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان2
بهار ساغری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی :4538
 
تيزهوشان
ايلام_ فضیلت