بندر دير

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
سید علی حسینی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4581
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
بهار آزادی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4631
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
حسین مقاتلی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :5361
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
علی دراهکی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4308
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عباس فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4372
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
مریم باربرز
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4911
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
ملیحه احمدی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4497
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
ریحانه قایدی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4080
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
سمانه حسن زاده
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4892
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
محمدامین کشاورز
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4867
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
ابوالفضل فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4607
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عباس ابراهیمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :5314
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
فاطمه میگوئی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4357
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
زهرا درویشی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4237
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
حسین درویشی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :5872
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
حسن بحرانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4940
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
ابوالفضل مومنی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4546
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عباس عابدی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4268
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سیدمحمدرضا موسوی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :5281
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
توحید دارایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4569
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سیدمحمدرضا هاشمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4039
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
یاسین ابراهیمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4781
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سیده فاطمه حسینی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :5038
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
رضا دریاسفر
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4963
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
محمدرضا بردستانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :5017
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
سیدعبدالحسن منیری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4460
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
عاطفه فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :5199
 
نمونه دولتي
بندر دير_ دبیرستان حجاب
حسن کنعانی فرد
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4846
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
امیررضا زارعی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی :4638
 
نمونه دولتي
بندر دير_ امام خامنه ای
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24