اردبيل

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
پانیذ نیک جو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6479
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدرضا رحمانی بقرآباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4406
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
ماهان آریش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5497
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
حدیثه کریمی گنزق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6258
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5457
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیررضا افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5941
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
غزاله افرا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4781
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا خسروی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5920
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
علی منصوری مزرعه جهان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6352
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
فاطمه محمدی پور ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6401
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
کیارش ذوالفقارزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5182
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
محمدمهدی عالیقدر اردبیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6068
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
هانیه امین ساجدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5484
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیررضا سبحانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5803
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عسل حمزه زاده نوران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5366
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدصالح آقا جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4252
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
فراز ابراهیمیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5993
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
غزل خلیلی موسوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5888
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مریم میرزارحیمی سقزچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5773
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیلین آذین فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5883
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مهرداد حاتمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6534
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آیدا سیفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5295
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدرضا عزیزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6214
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آرمان اخوان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4408
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
مطهره مفهومی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6017
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین معرفت کوراماللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6128
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محسن قدیرزاده نمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6201
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محسن مهرورز حسن باروق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6338
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرمحمد متین آقجه کند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5059
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آیلین صادقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5673
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
هانیه دولتی ساربانلار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4386
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سویل قوی پنجه عباس کهریزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5995
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
عطا منوچهری فرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5733
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
نگار ایمان پرست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5057
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آیلین رمضانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6247
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سما خوش لسان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6752
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا رضاپورخانقاه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6591
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیرمحمد حسن زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6046
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
رومینا باستانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5810
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیلین شهبازعلی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6274
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدعلی باقری زنده دل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5156
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آیدا عسگری زیوه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5177
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آیناز زیادی دمیرچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6537
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
عرفان حسن پورجمادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6580
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
اویس پذیرائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4481
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سیده سارا سیدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5678
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
صنم عباسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6129
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
روژین رهبری دوست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6153
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
امیرحسین اسدی انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6421
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
آذین عبادی قلندری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5954
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
محمد بایرامی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6461
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
مهتا جهانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5531
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
علی رحمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6338
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین خاکپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4468
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
امیرمهدی حاضرالوقت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5335
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
نسترن قهرمانی زرج آباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5622
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
فرزانه بیک محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5125
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدعلی معصوم زاده سیار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5763
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آتنا هادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6546
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمدهادی علی حسین زاده مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5217
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین رسول زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5065
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آیناز شیرمحمدزاده اصل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6229
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
شقایق یزدانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5379
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
نگین غفارزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5933
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
طاها ولی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5359
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آرین رحیمی حمیدآباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5188
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مائده عابدی سامیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5122
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سینا رزقی انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5451
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
سما طهماسبی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5360
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیررضا صفائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6422
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پارسا طوبا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6259
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
هادی برزگر گللو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6244
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
فرید تراب نژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5575
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
اسما مجد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5980
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
احمد سعادتمندسوها
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6227
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
علیرضا طاهر سولا
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4430
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
پوریا گروسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5384
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرحسین قوی دل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5963
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
اسرا خلیق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5802
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
مهدی جهانگیری خامسلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5965
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
تینا نقی زاده گرمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5416
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
محمد جلیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5928
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مهدیه جوهرچی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6057
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
محمدرضا رسولی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5778
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
شقایق هاشمی تولون
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6610
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
عسل عظیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4974
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
آرین مرادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6045
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سحر حسین زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5954
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
کیمیا احمدی پیرلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5698
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
آیلین نیکنام
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5225
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفت السادات
مصطفی فاتحی زردآلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5617
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرحسین طاعتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5100
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سوین شمسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6718
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
مبینا جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6323
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مهرشاد الماسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5870
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
سودا شیرینی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6089
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
مبینا بابازاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5570
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
عرفان درگاهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5121
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
نازنین اکسون
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6061
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیرحسین نقدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6446
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مائده اسلامی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5095
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
سحر جعفری سجهرود
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5473
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدرضا کریمی داشکسن
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5859
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
نگین بخشی زاده ایمچه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5595
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
نیما مهدویان نیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4499
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
توحید مورخ حجی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5743
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
افسون ستاری اقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4949
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدطاها مظفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5251
 
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
مهشید ناصری سرقین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6148
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
امیرحسین امیری سجهرود
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6061
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
پردیس نعمتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5715
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
صنم جعفری شیران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5380
 
نمونه دولتي
اردبيل_ مبتکران
پردیس حسینی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5908
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
ائلمان سیدین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4997
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
آرش ابراهیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6158
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
مهدی عبدایمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5342
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
آریان شاددل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4879
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
محمدرصا نظری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4595
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدحسین مصطفوی مرشت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5693
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
سیدعلی شهبازی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5013
 
نمونه دولتي
اردبيل_ رازی
زهرا بابائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5552
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
امیررضا سعادت
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6093
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
امیرحسین زمانپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6004
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
پگاه صفری اودولو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5069
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
عرشیا زندیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6483
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
عطا دسترنج حور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5632
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
عرشیا نجف زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5497
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
هلیا فتوحی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5592
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
آیدا نوروزی بنماران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5767
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سهیل خدمتی دولت آباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5848
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سبحان امیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5415
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
محمدامین قبادی جمایران
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4916
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
محمدرضا دیرین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5071
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
پارسا اسدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4953
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
سیدمحمدمهدی میرزائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5030
 
تيزهوشان
اردبيل_ شهیدبهشتی 2
هانیه نجفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6100
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا هجرتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5262
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امید دشتی بشیرلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5058
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
کیانا اسلامی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4882
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
سماء میرزائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6546
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
نیلوفر عباسی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5777
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
الهه حوتی ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5163
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
مهدیه عزتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5458
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
پریسا صمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6257
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
فائزه حقی ایمچه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5475
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
علی اسماعیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5983
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شهیدشهریاری ـناحیه2
مبینا نصیری ینگجه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6057
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
فرزانه قنبری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :6432
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سیدسهیل سیدسیاح
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4980
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
دریا حیدری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5269
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
محمدصادق نمازی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5728
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
اسرا علی پور عموقین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5621
 
نمونه دولتي
اردبيل_ عفاف
زهرا فتاحی اربط
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4648
 
نمونه دولتي
اردبيل_ الزهرا
معصومه نوری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :5324
 
تيزهوشان
اردبيل_ فرزانگان-ناحیه1
سینا نادری اصل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4977
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
امیرحسین آهنگر عزیزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی :4181
 
نمونه دولتي
اردبيل_ شیخ مفیدـناحیه1
صفحه 1 از 2 1 2 >
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24