گرمسار

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
سیدمحمد مطهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4853
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
عطاء الله فدائی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4891
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد امین نوروزی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6170
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ساحل رهبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6049
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
مائده رحیمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5269
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مرتضی جورابلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6024
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
حسین تررک
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4852
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
آیدا قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4691
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ساغر وکیلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5837
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه اسدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5963
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
محمد امین رادمنش
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4553
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ساغر قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6104
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
پوریا رنجبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6337
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5107
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
موژان خالقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5810
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5048
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدی رضا داستانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5125
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدمهدی صابری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4670
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین میراخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4823
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سبحان فرحناک
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4194
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی فریدون کلاهی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5932
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
رکسانا شاهی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6333
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نگین بوربور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5905
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
پارسا احمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4795
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدرضا عربی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5464
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی ثامنی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4738
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
کیانا یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5600
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
صبا یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5454
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
محدثه صوفی آباد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6005
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
میترا سادات موسوی کیا
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5435
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علیرضا کرکه آبادی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4736
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
تینا قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6290
 
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
زهره قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4933
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
نرگس اصانلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6047
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مهدی شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4794
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
عرفان مصطفی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :6187
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
اشکان نوش آفرین
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4522
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
صبا رزاقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4674
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
حسین فدایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5505
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نیما ثامنی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4798
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نازآفرین اژدری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5275
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرحسین مقدم فرد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5225
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
لعیاسادات خاتمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5860
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ندا محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4047
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فرزاد قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4852
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدمهدی شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4163
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا محمدحسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4446
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدسینا مهاجری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4499
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرمحمد شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4786
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم صداقت خواه
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4144
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4830
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فرحان فلاح
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4745
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
ایمان پازوکی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4477
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علیرضا اسکندری مقدم
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5276
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدحسین طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4941
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
حنانه ساغری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5411
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرعلی طاهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5058
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدیاسین عرب عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4839
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
بنیامین قزلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4621
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
سیدمعین شمسی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :4315
 
تيزهوشان
گرمسار_ شهید بهشتی پسرانه
شیوا زندی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی :5614
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24