بروجن

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر بروجن

لیست مدارس
محمد مهدی قانع
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5554
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
علیرضا قیصری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :6208
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
زینب انصاریان بارزی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5732
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
مطهره محمدخانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5648
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدجواد ملکوتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5493
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
محدثه علیخانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5362
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
محدثه امانی سفیددشتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :4808
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
شکیلا زمانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5600
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
امیرحسین انصاری پور جرم افشاری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :4771
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
فرزین نوروزی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5239
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
فاطمه تاراسی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5286
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
روژان شاکری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5126
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
مهشید نصراللهی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5053
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمد ملک محمدی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5227
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
نوبر بازیاری عبدالسلیمانلو
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5587
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
فاطمه بزرگمهر
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5099
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
سیده فاطمه حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5466
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
آرش حضرتی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5177
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
فروغ عباسی دزکی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5029
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
سیدکمال حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :4610
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
ابوالفضل رشیدی ده رشیدی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5584
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
زهرا گودرزیان
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :4976
 
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان فرزانگان بروجن
مهران حسینی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :5371
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
ساینا شیرانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی :4273
 
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان دخنرانه مجتهده امین