کنکور 98

قوچان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر قوچان

لیست مدارس
بیتا بشکنی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی :5899
 
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان