يزد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
سید علی کلانتری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6550
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سید یاسین سهروردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6731
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
ابوالفضل عسکر فراشاه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5642
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
زهرا عظیمی زاده هنزایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5757
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
فرهاد گوهری راد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6953
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عماد دستجردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5854
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدامین خلیلی بغداداباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6148
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
علی دهقان بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6810
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عباس سنائی اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6816
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
علی خالوئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5875
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
مبین مضطر زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6021
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
حجت احمدی بفروئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6588
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
علی قاضی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5882
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدمهدی گل بخش منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :7065
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سیدمحمدحسین مدرس مصدق
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5011
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
یگانه پهلوانیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5226
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه خواجه پور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5272
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت ثامن الائمه
ملیکا شمسی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6503
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مائده ابهت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5025
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زینب مظفری خسروی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6281
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه شریعتی جزستانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5921
 
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
سیدمحسن میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5651
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
احسان دهقانی تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6191
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدجواد فتاحی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5653
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
غزاله حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5608
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مهلا السادات حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5301
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
ریحانه مسعودی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5158
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فائزه حیدری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5660
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
عارفه طباطبائی خلفی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6147
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
نگار فرهنگ
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5447
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
نیما نظری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6583
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
علی مزیدی شرف آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5972
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
عرفان سعادت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6857
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عرفان دهقان دهنوی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6707
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سهیل سقط فروش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6518
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
حمیدرضا باغیانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6192
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدمحمدمیثم امامی تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5424
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مبین زمان زاده نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6064
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
احسان ضیغمیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6346
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
حسین امینی خواه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5788
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیدحسین داودی رکن آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6077
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدپارسا راستجو
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6251
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سامان ابراهیمی فرد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6323
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مجتبی مسلم یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6811
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علی ملک زاده بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5737
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدامیرعلی نمکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6144
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امید مدرس
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5830
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدکیان وکیل الساداتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6018
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیر صالحیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5947
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
ایلیا حاجی باقی آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6239
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدصادق نرگس منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6136
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمد باغشاهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5295
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرحسین دستاران
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5640
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
نیما نشاسته گر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5155
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
علیرضا کارگریان مروستی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5596
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدعلی طباطبائی اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6576
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمد دلاوری پور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5887
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدمعین دهشیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6224
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدمهدی رضایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :4905
 
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
محمدحسین رسولی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6847
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
علیرضا حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6803
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علیرضا دهقان منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5247
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
صدرا غفاری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5833
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
گلاله گلزاده درو
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6042
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
ثناء ایمانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5748
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زهرا شجاعی مهر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5981
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مریم کوشا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6116
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه السادات موسوی نیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6212
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نازنین قادریان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5867
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
الناز طوافیان زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6084
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زهرا السادات نمکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6096
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
شقایق رشیدی فر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5391
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
تینا زهتاب یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6503
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه پایافر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6158
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
ندا کاظمی اشکذری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5118
 
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان میرجلیلی ناحیه 1
یگانه مزیدی شرف آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6339
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
آیلین جیوه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5919
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مبینا عزیزی برقوئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6291
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مینا یاوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5810
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
محدثه صالحی وزیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6219
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
عارفه جعفری نجف آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6341
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مینا سلطان آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5302
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نسرین مژدهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5312
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
الهه السادات صنیعی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5774
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
بیتا مطیع دولت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6712
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مهلا ملانوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5903
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
پرنا خیامی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5877
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
سلاله السادات کربلائی اکرمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6110
 
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مهسا حاجی عبدالهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6300
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نازنین صالحی بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6277
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
حانیه السادات فلاح
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6193
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
بهاره مهدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6291
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
ساجده محسنی نیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6115
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه دهقان منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6157
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نیایش نظری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6196
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
محیا امامی میبدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5834
 
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
فرحنازالسادات کلانتری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5446
 
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
ابوالفضل منتظری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6774
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سیدآرمین آیت اللهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6130
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
رضا زحمت کش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5717
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیرحسین حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6056
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
حامد کمالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6820
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سیدمهدی حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6311
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
فریبرز حکام زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5851
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدمحمدمبین طباطبایی مزرعه نو
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6398
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمد سوزنکار
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6221
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
شهاب الدین انوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5495
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرسالار معجزاتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5876
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدسجاد حفیظی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6398
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
امیرمهدی نوابی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5955
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدامین زارع
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5926
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
شایان دشتی رحمت آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6343
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
شهراد قنبری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6527
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
امیرحسین قانع عزآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6396
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
امیرمحمد برزگری دهج
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6540
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدعلی میرحسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6708
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سیدمحمدرضا امامی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5786
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
حسین ناظمی ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5913
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل ناظمی ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6070
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
معید رضا حاجی گل یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5081
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمد رضائی نسب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5570
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عباس قاسمی سلطان آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5425
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدصالح فرقانی اله آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6035
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
عرفان زارع بیدکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6151
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدرضا صفی نیا یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6615
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدمهدی شیرازی فراشاه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6361
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدعماد کاهنی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5933
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیددانیال حیدری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5788
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
امیرمحمد رحیمی رتکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6583
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
معین میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6210
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
دانیال مهیجی نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5033
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدطه زارع مظلوم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6385
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدحسین صادقی تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5690
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
داوود جعفری نعیمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5841
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
حمیدرضا دهقان بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5907
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
معین عموئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6444
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
آرمین امینیان ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6179
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
علی کیانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6781
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمد یغمائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5608
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
یاسین فخر آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6138
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
حسین اسدی میمونه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6419
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
پویا بخشی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6201
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
دانیال قانع عزآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :4960
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیر مسعود عبدالعلیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5159
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
شایان سلیمی میدانشاهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6243
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدمحمد صادق پور بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6084
 
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمد بحرینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5723
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
عرفان دهقان بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5691
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
مهدی زارع زاده ابرقوئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5824
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
ابوالفضل غلامرضاپور بافقیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5229
 
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
سیدامیرحسین حکیمی بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :4846
 
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
عرفان رضایی بابکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5910
 
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امیرحسین غنی زاده احمدآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :5512
 
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
آرمان نسیم سبحان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6170
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرحسین عابدینی ده جمالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :6078
 
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیر حسین محمدی عزیز آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی :4314
 
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
صفحه 1 از 2 1 2 >
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24