کنکور 98

نورآباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر نورآباد

لیست مدارس
آرش آبگون
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی :5115
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
نیلوفر صحرایی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی :6235
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
فاطمه بهرا پور
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی :5080
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
شاهرخ سبزواری
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی :5247
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
علی مرادی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی :6775
 
نمونه دولتي
نورآباد_ ذکریای رازی
پارسا پای خان
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی :5973
 
نمونه دولتي
الشتر_ علامه طباطبایی الشتر