بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر بروجرد

لیست مدارس
نیما نظامی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6018
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
حسین شفیع پور
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5325
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
متین کرمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5152
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
یاسین گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5667
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
بهار مدرس
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5329
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مائده گودرزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4792
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
مهرخ کرمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4953
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
زینب کاظمی حسنوند
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4796
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمد گودرزی معصومی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5248
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرسالار خانلرزاده
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5134
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
پوریا مهرابی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5851
 
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
زهرا خراط چی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5694
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
شایان مهرابی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5430
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
نازنین مقدسی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5404
 
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
وحیدرضا فیروزی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5724
 
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی