خرم آباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر خرم آباد

لیست مدارس
رضا فرهادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5628
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
رضا سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5827
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
محمد مهدی معتمد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5201
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مریم مومنی دارمرو
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6369
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
ستایش حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5919
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
کیمیا بیات
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6211
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
امیر محمد شمسی نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5794
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
عسل گلمرادی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5930
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
ثنا حق شناس
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6273
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
رضا حسن پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6151
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
رضا حیدریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6432
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیر حسین بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6072
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
نادیا غلامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6233
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
هدیه ندری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5904
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مهدی نظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6368
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
آناهیتا میر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5547
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
امیر حسین ساکی ماسوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5736
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
زهرا محسنی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6174
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
هدیه سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6171
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
نیلوفر جعفری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6152
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مهسا محتشمی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5230
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
رضا موسیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4992
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مهرانا بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5703
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
کیمیا مرادی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6007
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
امیر رشیدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5453
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
هانیه علی پور باغی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5112
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
آیناز سپهری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5355
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
غزل فرهنگی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6144
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمد مهدی کشاورز
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5960
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
علی برزویی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6394
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
یاسین نظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5266
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
محمد جواد درویش نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5875
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
عاطفه احمدزاده راد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4980
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
بهناز مهدوی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5565
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
آیدا بساطی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6348
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
امیر حسین عزیزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5506
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
ابوالفضل پیشداد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5355
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
نگار رحیمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5454
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مهدی حسنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5415
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
فاطمه دوستی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4991
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمد مهدی دوستی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5822
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
هستی خیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5859
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
آذین دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5758
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مبینا رنج بر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4401
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
نوید رشنو
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5837
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر رضا قحطان جدید
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5089
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
آرین حیدری متین
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5198
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
هانیه کشوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5364
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
فاطمه محمدپور نظرآباد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5659
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
آرش طرهانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6360
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
علی خدامرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5441
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مبینا نوری فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5718
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
سید حسام حیات الغیبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4365
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سماء بارانی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4971
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
علی چنگائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5405
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
آرمیتا حاتمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6233
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
معصومه بیرانوندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6190
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
غزل پرویز زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5983
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
زینب چراغ زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5169
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
احمد فرامرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4669
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیررضا یوسفی مقدم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5813
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
احمدرضا یوسفی مقدم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5625
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
فاطمه سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4868
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
امیر محمد خادمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4799
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
تارا ملکی صادقی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5409
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
صدف مهر پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6602
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
حسین ندری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5698
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
پارسا حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5542
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
صدف رخشان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6110
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مهدی حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5664
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
مهدیه دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6602
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مریم ملکشاهیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4816
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیر محمد جوزایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6534
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد حسین سلاحورزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4538
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
ستایش عزیزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5769
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
فاطمه حیدری مقدم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5837
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کیمیا نجفی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4921
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مبینا مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6144
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محیا کاکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6514
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
زهرا کلهری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5500
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
زهره کلهری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5717
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
علی محمد تقویمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :3913
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سهیل امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4271
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
فاطمه سرداری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6240
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
سید محمد امین علوی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5977
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علیرضا احمد پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4540
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
حنانه سلیمانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4464
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
آیدا مومنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4251
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
حامد مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5077
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نگین فقیه پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4666
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محدثه عالیزاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5279
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
سهند ایمانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5511
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر حیدرپناه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4930
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
علی ملکشاهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6232
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
کورش فلاح پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6101
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مبینا رضائی ارکسی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5172
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
حسین کردعلیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5156
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علیرضا حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6240
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
آتنا انصاری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5064
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کسری آزادگان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4565
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
لیلا کریمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5209
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
حسین سیاه منصور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4610
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
امیر حسین سامانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5187
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
امیر اکبریان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5675
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
سیده زهرا موسویان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5088
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
ارشیا پازوکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6046
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
بهداد اسداللهی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5036
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمدحسین احمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4842
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
زهرا حکیمی فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5891
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد هادی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5633
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
رهام دانژه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6072
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نسیم رومیانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5232
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
حسین بابائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :4853
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
تینا رفیعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5131
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
نرگس امیدیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5830
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
امیررضا خسروی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5168
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
سیده مائده موسویان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6048
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مهسا دالوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5522
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فردین رحمانی رمضان آباد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5204
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
ریحانه اسکندری ملایری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5365
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مبینا رضا پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5619
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
نسترن عینی نرگسه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5394
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
عطا گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6142
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
یاسمن دادفر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :5944
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
رضا خوشگوار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6378
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
فاطمه خوشگوار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6290
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
رضوان خوشگوار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :6788
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
طاها زارعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24