شهربابك

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
سهیل مرادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5208
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سبحان افشار
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5771
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
دریا حسانی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6569
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
محبوبه پورفتحیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6353
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
امیرمحمد بهزادی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6240
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
حامد خالقیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5449
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
ابوالفضل تقی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6358
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
فاطمه امیری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5377
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
علی نعمت الهی موسی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5048
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهسا شهابی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5921
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فائزه شمس الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5644
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
آرش پورامینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5213
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد سنجری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5418
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
میثم سنجری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5859
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علی رضا حسینی قطب آبادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5564
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علی قربانیان استبرقی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5890
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
آرمین مهی الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5604
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد صالحی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5433
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
هادی فتحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4532
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدامین اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5520
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حمیدرضا کربلائی میرزا
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4569
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدعادل زین الدینی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5024
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
کیانا ارجمندی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6859
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
الهه جعفری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6240
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
نگین محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6352
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سارا محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6547
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
ساجده محمدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5992
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
کیانا قاسمیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5918
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
الهه ریاحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5160
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
محیا اسدیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5252
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فرزانه جباری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6211
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه حسنی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
رویا فتحی ده شتران
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6602
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سیداحمد حسینی پور
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4492
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سیدمحمدامین پوراحمدی بابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5202
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حسین رفیعی راویز
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5803
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرمتین کافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6417
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
ابوالفضل پورمحمدی شهربابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6375
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
فرزان نقی زاده دهنو
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5701
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
امیررضا محمدی کمسرخ
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5383
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
جواد زینلی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5277
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدرضا محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4651
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سهراب اسمعیلی آبدر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4759
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حمید النچری دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5046
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدحسین امیرکافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5482
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد عیدی دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4250
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهدی بشارت
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5245
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حجت الله محمودی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5705
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
سجاد امیرکافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4741
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
معین قائینی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5985
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین یوسف نیا بابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5646
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین عبدلی مدوار
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5415
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سیدمحمدحسین یحیوی ده موسی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4029
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهران معصومی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5978
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علی استبرق نیا
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5639
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سجاد اسماعیلی فرد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4224
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمد مهدی قشمی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6011
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
محمدرضا جعفری زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4703
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
نوشین نبی زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6742
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
مریم محمود زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6344
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
عارفه کافی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4508
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه آزاد بخت
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5799
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
سپیده قائینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6404
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
عادله صالحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5186
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فائزه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4963
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
دیانا داداللهی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5128
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
ریحانه طهماسبی آبدر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6089
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه بنی اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5740
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه اسدی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5434
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
زهرا یحیویان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6471
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مریم زین الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6384
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه صالحی نژاد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5830
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فرشته محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5545
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
ریحانه زارع
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5933
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه محمودی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4859
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
نجمه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4493
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
محبوبه ریاحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5165
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه دهقانی دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4854
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مهدیه امینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6249
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه جعفرزاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5475
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
زهرا محبی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5974
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
معصومه محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4550
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
امیرحسین غیاثی فتح آباد
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4491
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین مدواری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4521
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علیرضا کریم زاده ندیکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4347
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
اشکان محمدی کمسرخ
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5439
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرمهدی بدری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6172
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
امین رمضانی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :6249
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سعید قاسمیان مقدم
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4629
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علیرضا ابراهیمی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5434
 
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
زهرا ملک قاسمی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4324
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه خدادادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4446
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه امینی فر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5551
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
یاسمن برزگری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4746
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مریم مهدوی ندیکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5196
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
اعظم فاتحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4599
 
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه امینی بابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :5377
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
فاطمه سالاری
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی :4984
 
نمونه دولتي
شهربابك_ شهید اسلامی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24