کنکور 98

رفسنجان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر رفسنجان

لیست مدارس
اشکان سالمی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :6188
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی مهدوی مرج
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5315
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فهیمه جعفرنسب ابراهیم ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5345
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
آوا گواشیری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5685
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه رضائی سرداری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5161
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه فتحعلی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4931
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
محمدشایان شعبانی حمیدابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :6408
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
امیرمهدی قائدامینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :6506
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدجواد نژادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4997
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مهرداد بنی اسدی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5537
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مصطفی حیدری همت ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5188
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
نگار بیلسته
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4634
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
زهرا زینلی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5939
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
علی شیبانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5856
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
کسری جلالی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5714
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
نازنین زهرا باغبان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4291
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سیدمتین میردهقان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5887
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
نگار احمدی گوهری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4568
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه عسکریان مرجی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4887
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مهدی دیانتی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5302
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
کیمیا چیت ساز
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5644
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
امیرحسین تقی زاده صالح اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5482
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدجواد حسن پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5388
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
رامین پورحسنی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5708
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
آناهیتا کرمی نسب
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :6334
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی کریمی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5779
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی باقری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5035
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
یاسین نظری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5398
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه ابراهیمی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4720
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مرتضی کاظمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5041
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی بافتی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5472
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
رضوان ناصرپور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4743
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سبا مهدوی علی اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5816
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مهلا علی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4240
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سیدمصطفی سادات حسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5232
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
سیده شیوا اسماعیلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5824
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
زهرا حسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5953
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
هانیه سلطانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :4326
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
عباس جعفربیگی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5284
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
صادق رادمهر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :5808
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه ملایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی :3695
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی