سيرجان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97

لیست مدارس
محمد امین صفی جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5924
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
آرشام رضوانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4798
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
آیدا اسدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5609
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرمهدی کوچک زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6180
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
مصطفی محمدی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6067
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
ریحانه نورمندی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5672
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمد جواد آمیغی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5066
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سارا آزادمنش
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5486
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مینا حاج ابراهیمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5397
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ابوالفضل پرواز
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5305
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
ابوالفضل شول
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5343
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مهدیه مظفرپورسیاهکوهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4378
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نرجس هاشمی پور افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4824
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیررضا حیدرپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5514
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی مرتضوی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5545
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زهرا هنری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6587
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه محمدی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5542
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
یزدان انصاری نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6091
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
سارا اسدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6136
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سجاد رضوانی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6074
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فریبا مرادپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5196
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمد نصرت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5256
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه شاه حیدری پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5989
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فاطمه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6108
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
صوفیا پورکیانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4965
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مرضیه مجیدی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6624
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مینا بیداد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5451
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
پوریا بیاتی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4919
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فائزه قاسمی نژاد رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5392
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
آرمین افسری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5643
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
عارف شریف آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5195
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدامین جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4829
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حجت محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5998
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
طناز محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4749
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
حدیث دانشور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6115
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
هستی آتش افروز
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5634
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرمحمد رمضان زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4861
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
آرین فاتحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5943
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
شایان حاج محمدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5950
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
نگار شهبا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5848
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
یزدان قاسمی نژاد رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5902
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
آنیتا اسطوری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6198
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سیدمحمدامین رضوی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5490
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
زینب ایرانمنش پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5841
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علی محمد خراسانی اسماعیلی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4605
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
احسان محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5832
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین اسدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5243
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
احد پورالماسی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5547
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
ساحل جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6592
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
الهه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5737
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
هانیه سالاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5841
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سیدحسین موسوی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5909
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین رفیع پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5268
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سیدامیرهادی مهدویان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6128
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرمهدی شیپوری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6053
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی بازدار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5350
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
رویا صالحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5695
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرطاها صفا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6200
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرمحمد رضائی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4237
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدمعین صفی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5965
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی زارعی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5276
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
مریم جمشیدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4860
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ریحانه شول
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6047
 
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مینا کریمی گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4146
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علی عرب قهستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5801
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه شهبا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5611
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سارا مصطفی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5281
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهلا بارانی فخرآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5150
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
آیسا فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5599
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
حدیث برجی هویشانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4784
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زهرا شیبانی تذرجی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4262
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نیلوفر قاسمی نژاد رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4931
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علیرضا زاهدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5154
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
سحر صفی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6357
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمدسعید فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5503
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علی رضائی لری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4599
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
خاطره کاظمی ارشلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5333
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
کوثر صفی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5980
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
متین خراسانی اسماعیلی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5752
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدمهدی قلندری کر
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5274
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
الهام علی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4642
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ماریا طلابیگی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6799
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سارا رضائی راد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4454
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمدمهدی مددی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5076
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
یاسمن السادات رضوی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :4955
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمدمهدی آئین
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5997
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
عارفه عباسلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24