تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97 شهر تبريز

لیست مدارس
زهرا فتح اللهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6704
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زهرا منافی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7167
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سویل ترابی نبیل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6551
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مریم اسلامی فرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6985
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آیسان رزاق نژاد حکم آبادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6577
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
تینا صادقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6696
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
یسنا صابرقراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6787
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیرعلی کاظمیان اسفنجانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7335
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ماهک سلمانی فرزانه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7061
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیلار هاشمی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6672
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
نازنین محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6649
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ثنا فرجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6760
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
زهرا شفاعت قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6893
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سینا ترابی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7098
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد میلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6823
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آریانا رادفر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6898
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
رضا محمود علیلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6833
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد فرهنگی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6695
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فراز آهور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7111
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مانی امیداسعدی آذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6958
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی بهشتی بیرامی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7542
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پریچهر حقیقت منش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6701
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدامین دژبان کرجان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6981
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
علی اصغر نوری کلجاهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4932
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
رضا گل بهار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7368
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیرحسین اسدی اسکندانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6983
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
صدرا خالقی باویل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7364
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر محمد کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6686
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
میثم صالحی اطهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6697
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
نیل السادات پیمان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6267
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
بیتا زمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6363
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیناز صفاری آقباش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6688
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
صدرا علیمحمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6659
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهدی همای اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6758
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
سیده سارا پور میررضا سردروی نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6653
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آتیلا چراغعلی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6687
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
ریحانه مونسی سردرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6431
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آروین اصغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6759
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شایان خلیلی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6179
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
علی پورحسن
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7058
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدمتین کرمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6904
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی برادر یاوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6604
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
احسان ابراهیمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5721
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی عطاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6976
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ترنم احمدیه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6371
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا حیدرپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7000
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سولماز سلیمانی ناولیقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6540
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
علی رادمهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6341
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عرشیا پاکباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6644
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی رحیمی اذر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5312
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
سارا صادقی چوان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7227
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
آیسل جوادپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6222
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مبینا ملائی قاضی جهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7038
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیر محمد مرتضی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6143
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پارلا حاجی خدا زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6700
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سعید نوری قزلجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6286
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدامین سلامت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7072
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اشکان فضل حمیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6620
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین زاده خامنه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6005
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
ژیار مرزنگ
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6138
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
محمدامین چینی فروش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7026
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهلا خاکپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6683
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
پانیذ خیری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6630
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی جدیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6956
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی سیفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6650
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
رضا غنی زاده اهری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7029
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
رضا عنصرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6570
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
شایان نوبهار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6960
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمدمهدی نعمت یان کلاثور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5554
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
محمد بنائی یگانه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5893
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
علیرضا رحیمیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5653
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
فاطمه سلطانی الچین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6410
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیررضا جسورقزلجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6535
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
ائلمان زینالی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6060
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین یگانه دیزج ور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6634
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدجواد پودارتچی اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7251
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
رادین نامدار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6483
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی اخوان جعفر آباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6739
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اسما مینائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7040
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
آیدین کیوانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6516
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سینا نائل قراملکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7553
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پارسا مشتقی زنوز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6633
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمحمد ناصری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7304
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی همایونی بخشایش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6048
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
رسا خبازی اسکوئی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6586
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرعلا بناگذار محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7030
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
پارسا پویافر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7355
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
پرهام تاری نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6953
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ایلیا جسوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6838
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مهدی چایچی راد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6755
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد قاسمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6962
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی رضا چمیده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6408
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آرین فرج زاده معماری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6765
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمد عیوض زاده خباز
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5520
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیر عیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6517
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
آردا علیپوران بنائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7109
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین پورمهدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7031
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا ذاکری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6264
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آیسان آتشی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6205
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
نیما نورسی میلانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5360
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
زهرا مظلومیان دینی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
عطا هادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6562
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
برهان عشایری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7041
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدصدرا فرشباف فکری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5861
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
فاطمه بابازاده آوارسی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6945
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیررضا فلاحی نژادگلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7115
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
مائده محسنی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5558
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
عرشیا مرندی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7096
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عطا نصیری قراجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6479
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ثمین تابانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6455
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سما مختاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7008
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سپیده دوستعلی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6172
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
زهرا سعیدی فر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6953
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
ثنا فیضی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5567
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
ایلیا رنجبری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6610
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
اهورا تقی زادگان کلانتری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7177
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محیا جعفری قریچه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7039
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سبا پور قاسمی وحدت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6689
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
فرشته امامی مقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6815
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
اسما سادات نبوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5233
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
مانی کامرانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7015
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی صادقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6966
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرعلی جوادپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6374
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
فاطمه عبد اله پور اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5912
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محمدمبین مهام
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5548
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیرحسین بابائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6623
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محدثه صمدی قانع
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5825
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
علی جدیری دلال زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6679
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
عسل آزادی سیر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6602
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
علی عبداله پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7077
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مبینا نصیرزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5802
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
حسین رضاپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6906
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیررضا دل پریش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7096
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیر محمد عبدی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6476
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
امیر حسین جمالی ایلخچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7279
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ایلیا وحدت خواه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6761
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مجتبی محمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6099
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آیلین نادری گرگری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6202
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
امیرحسین باقری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7310
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی احمدی حکم اباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6635
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
محمد امین مظاهر حاجی آقا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6734
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیرمحمد جوادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7286
 
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
حدیث لطفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6582
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
انیس موید نیا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6455
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
سهند تورچی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5571
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سانای پورمحمدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6570
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
سجاد صاغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5968
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
صبا یاری سهرون
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6629
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
عاطفه محمد پور درشکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6163
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
سعید وفادار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6771
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی امیدوارافشرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6289
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
علی بخت دار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6350
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
حسین سبزفروش اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7006
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
حدیث کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6580
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
پوریا خضرلوی اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6689
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیرمحمد والایی کرکان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5534
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
صفحه 1 از 2 1 2 >