تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر تبريز

لیست مدارس
سنا افسونی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6148
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :98
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
فائزه طیبی خسروشاهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6273
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :98
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
سارا عباسی راحلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5506
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :94
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
شهراد حکمتی فرید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4829
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
کسری سهرابی نیا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5001
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :83
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
مجتبی واصلی باسمنج
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6457
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
رضا واصلی باسمنج
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5627
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
زهرا حسن پورکیهان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6480
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
سعیده اسمعیل زاده صبور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5214
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
الهام گلبرگ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5579
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
امیر حسین حسن بابایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5633
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
پوریا مشهدی علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6669
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :79
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
هادی کریمی خواجه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6679
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
محمد فایق احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5037
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
عسل تهبازرضازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6013
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
ایلیا قاسم زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5339
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
آنیتا میدیا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6145
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
امیررضا سلمان نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5969
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
تبريز_ علامه امینی
علی آذرمی انزجان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
عارف پاشاپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5827
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
هدیه عباسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6651
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مهدی ابراهیمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4973
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
زهرا خادم آذریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5252
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
مهراد سلطانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6193
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
دانیال ارشاد منش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6249
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
هانی سرباززاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5226
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
فاطمه صابر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5642
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
پارسا نادر شرق
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6241
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
تبريز_ علامه امینی
علی پرویزی اقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5993
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
محمد اللهیاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6100
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
مهدی زندگانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6535
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
مهدی نوروزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5550
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
زهرا منافیان خلجان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5001
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
سینا نصرتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5255
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
عارف شبری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6099
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
هژیر صابر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6131
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرش کامران مهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5659
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
علی وحدت
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6538
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آیدا فرهنگی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5425
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
پوریا رفعتی فر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5599
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
صبا سلیمانی بلمیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5426
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
سیدایمان جبرئیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6724
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
مبین علی اکبری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6097
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
اشکان کیافرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6782
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی ناموران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6029
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیر نجفی هشترودی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5996
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
فرشید فدائی بستان آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6298
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علیسان جانسوز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5614
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سید دانیال اسبقی گاوگانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5513
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی عطاپور فرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5858
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
رادمان عبادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5361
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
رسا محمدیان پور طالاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5543
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهدی لطفی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5824
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
یاشار نجاتی کورایم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5619
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
رامتین نشاط ور قلعه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5662
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عرفان حیدرآبادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5396
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی سلیمانی منیع
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5967
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیر بابازاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6283
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
فراز ریخته گر نظامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5775
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهدی بهنام
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5745
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مبین رسول پور فرزین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5772
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سینا اکبرزاده لاله
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5536
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سحر خازن
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6638
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
میرفرزاد حبیبی محمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5624
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
ملیکا قاسمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6441
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آرش قاسم اردبیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4724
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محمدرضا هدائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4776
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
علی دانشپور بخشایش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5526
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی سمساری بناب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5633
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
راحم ایمانی دیزجیکان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5109
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی سبزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5675
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سینا بنی نصرت
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5640
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مجید مظهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5276
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محمد رضا نریمانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4929
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
عرفان مشارکش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5429
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیرحسین ملیکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5088
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
هادی موسی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5436
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهیار نعمتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5040
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مبین خاکیان نعمت آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5152
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
ایمان صفری پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5566
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی حاتمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5608
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
ایلیا ربانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5141
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهرداد بابازاده ناصری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4856
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
هادی تجاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5651
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آرمان عباسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5552
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
پارسا شاکری باویل علیایی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6326
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
علی افخمی آغمیونی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6470
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیر حسین فاطمی رضوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4847
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
متین کریمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5086
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیرحسیم میثمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5750
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی طالعی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5697
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
حسام جلیلی نوساله
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5738
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی ساکن نهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4742
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
طاها پورحسنی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4876
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیرمحمد مصطفی پور هریس
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4806
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیر یزدانی زنوز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5461
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علیسان فاضلی حق
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
وحید فرجی بهتاش
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5250
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
دانیال تقوی مدام
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6000
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مسعود عبداللهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5438
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
عرفان اسماعیلی دیکلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6241
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
حانیه حق گویان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6114
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
صبا احمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5506
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
رقیه نعمتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5936
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
علیرضا شهنواز دولت آباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5838
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
امیرحسین امانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5257
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آیلین صبحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6144
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
فاطمه صمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6667
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
امین عزیز انباری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4969
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
علی طلعتی سابق
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5512
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمد توکل
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6732
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
علی بوذری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6043
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سپهر خمسه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5766
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
ائل یاد علی پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5645
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
محمدامین قاسم زاده تبریزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6473
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
آرمان علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6473
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهدی قیامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6156
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
محمد مولائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5712
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
رضا حبیبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4817
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
علی امیر کلاهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5131
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
علی انوری کله خانه
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5237
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
صدرا تشخیص آبادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5555
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
آیدا حسین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6223
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
هانیه رمضانی ذوالبین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6697
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تبريز_ شهید مسافری
علی دواتی کاظمی راد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5878
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سینا عزیزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5986
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
محمد قربانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5784
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ علامه امینی
مهدی راعی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6887
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
اریا خاصه تراش ورزقان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6089
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهرشاد راه نورد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5145
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
کیانا غفوریان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6216
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
سهیل صفاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5361
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
عرفان علیزاده بزازی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5197
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سویل مقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5936
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
فاطمه سیدموسوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5293
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تبريز_ فخريه
سیده ثنا حسینی لر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5268
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
ثمین علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6198
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
ثنا دروگر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6468
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیدین صفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5363
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
مهدی عهدی اقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6105
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
تبريز_ سعدی
فرانک پورابراهیم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5442
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
تبريز_ سردار ملي
احسان جهانی غازانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6181
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
تبريز_ سعدي
علی موسائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4880
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امیررضا نیک پیران
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5202
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
کیان بیازیت
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :4793
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
مریم مینائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6164
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
سینا علی نژاد شهابی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6280
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
تبريز_ طالقاني
علی قاسمی شهیدلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5591
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
امین پایداره
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5966
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
سعید رنجبر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6270
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
تبريز_ امير المومنين
سینا بلوری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6317
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
محمد مهیار اذری امقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5125
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
علیرضا محمدپور بلویردی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5224
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه 5
کامیاب تابانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :6169
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
حامد یعقوبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5085
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
سما رضازاده میرعلیو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی :5713
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
تبريز_ باقر العلوم
صفحه 1 از 3 1 2 3 >