شهرضا

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر شهرضا

لیست مدارس
فاطمه محمدزاده
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی :5933
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
اصفهان_ زندی زاده
امیرحسین فردوسیان
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6637
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای