رامسر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر رامسر

لیست مدارس
امیرعلی پورعلی گنجگاه
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4623
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرحسین شعبانیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5341
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سیمین سلیمانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6329
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
مهکامه علی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6142
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
میلاد شکر کردی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5501
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرمحمد ذبیحی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5197
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
محمدامین احرار
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5887
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
فرانک امینپاک
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5828
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
پارسیا رضی کاظمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6010
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
مطهره خیل کردی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5616
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
تینا شعبانیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6204
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
آیدا قاسمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4763
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
سیدامیرعلی معافی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6089
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
مائده رجائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5587
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدحسین سلملیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5953
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سیدمحمدحسین میرابوطالبی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5647
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیررضا شاهمرادشفیعی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :6166
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
سینا حلاجیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5309
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
محمد سعید قلی لمتری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5647
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
زهرا اکراسریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5450
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
فاطمه قلی زاده
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5687
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مطهره عمرانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5040
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مهرشاد وکیل نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4774
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آرش بحری مهربنی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5514
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
حمید جنت رستمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4859
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
دانیال جباری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5330
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرسجاد جنت فریدونی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4050
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
زهرا کیهانیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5741
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
صبا نجدی گلسفیدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4782
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
هدیه پیشقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5421
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
عرفان گلیجار مقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5059
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
علی لطیفی نصیرمحله
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5066
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آیدا برهانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4559
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدصالح یگانه چاکلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5290
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
علی رودبارچوپانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5365
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
علیرضا ناظریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5302
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیررضا فتوکیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4209
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرحسین صنوبرلیماکشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5588
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
فاطمه کیائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4579
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
زهرا کرداحمدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5113
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سیدمجتبی فرشادمهر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4584
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امین امینی فر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4815
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
تانیا پهلوان یلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4338
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا سرائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5378
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
هانی خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4203
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
رضا رضائی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5437
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
آیدین غفوری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4172
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
عرفان امینی نیا
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4398
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
حسام الدین صنوبرلیماکشی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :5342
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرعلی دیلمی معزی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4150
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی
امیرعلی ایل قنبری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی :4453
 
نمونه دولتي
رامسر_ لاریجانی