بروجرد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر بروجرد

لیست مدارس
فرهاد صارمی فرد
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5469
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرحسین برخورداری
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5019
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
بروجرد_ باقرالعلوم
سروش یگانه
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5138
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
محمد هاشمی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :5470
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
هلیا نوبخت
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6527
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان
محمد رضا مرادی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :6167
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
امیرحسین حسن زاده
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4959
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
سینا کتیراچی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4789
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بروجرد_ شهید بهشتی
میترا عزیزی روزبهانی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی :4780
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
بروجرد_ فرزانگان