کنکور 98

ميانه

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر ميانه

لیست مدارس
محمدحسین رادبوی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6134
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
اهورا عبدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6694
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
امیررضا شوقی ماوی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6242
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سرمد مسعودی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6664
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
آناهیتا دینی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6906
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
معین رستمی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6794
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سید سینا محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6126
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
یاسمن زهرا نجفی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6156
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
سیما ستاری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6449
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
امیررضا انگوتی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6807
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
ساناز قرشی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6128
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
محدثه حسنی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5915
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
صدف قره داغی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6389
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
اسرا احدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6258
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
پریا دولتی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5933
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
ثمین طالبی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6609
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
ابوالفضل واحدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5847
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
عرفان جعفری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6583
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
مانی موسوی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6843
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سارا قره داغی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6754
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
ابوالفضل انگوتی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5398
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
شیما فرتاش
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6095
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
فاطمه غفارنژاد
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6488
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
فائزه محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5715
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
محمدرضا حمزه
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5879
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
مهدی اصغری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5352
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
میلاد قربانپور
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6428
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سید احسان حجازی شیشوان
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6810
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
آریان شاهمرادی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6941
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
نیما امیدی فرد
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6960
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
طاها میرزامحمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5967
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
آراد میرزامحمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6026
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
رزا آرام
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6550
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
رضا کریمی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6383
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سارا امدادیان
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6085
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
علی عزتخانی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5901
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
روشنک قاسمی اقدم
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6085
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
آناهیتا قاسمی اقدم
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6866
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
حسین جاوید
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5944
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
سودا پویان
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6149
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
فاطمه هاشمی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6647
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
عسل عونی ینگجه
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6194
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
زهرا انگوتی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5750
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
آیلین قربانی امیر آبادی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5855
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
محدثه مسافر
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6000
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
سماء بی ازار
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5077
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
محمدرضا محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6701
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
ثنا قره داغی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5304
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
محمد علی متین فر
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6691
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
فاطمه محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6468
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
مبین سلطانی زنگبار
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5721
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
آیناز نوری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6682
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
نیکا کریمی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6685
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
ریحانه خوئی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5785
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
کیارش گروسی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6230
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
سما یگانه دوست میانجی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6596
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
رویا علی پور
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6057
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
فاطمه شیرازی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5010
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
پوریا مولایی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5851
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
امیر مهدی مرسلی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6237
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
علی بیرامی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5990
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
مهدی منصوری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6071
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
محیا احمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5953
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
یلدا جعفری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5719
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
امیرحسین گروسی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6526
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
الچین خدابنده
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5670
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
آرال کیانی ماوی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5848
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
علیرضا کاغذ کنانی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5313
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
نازنین اصغرزاده
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6606
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
انیس ملکی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5399
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
مهسا مهدیخانی سلیمانلو
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5869
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
حسن رسول زاده
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6106
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
عاطفه لطفی ماوی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5493
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
آزیتا محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5580
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
فاطمه ولائی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5860
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
فاطمه سادات شهیدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5132
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
فاطمه ملائی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5972
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
سودا باقری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5803
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
مجید مشایخی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6157
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
شراره محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5046
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
رسپنا رضایی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6621
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
فاطمه فرجی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5999
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
هانیه محمدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6097
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
الهه حنیفه
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5558
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
علی ماهیار
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6131
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
زهرا علیزاده
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5884
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
هانیه حسینی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5332
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
امین کریمی ترکمانی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5520
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
آریا جولایی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5749
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
نرگس چلنگری
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6654
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
آیسودا میرزائی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5842
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
آتنا جمشیدی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6785
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
محمدامین ملکی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :5845
 
نمونه دولتي
ميانه_ استاد شهریار
آناهیتا ملکی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6654
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
فاطمه فتحی
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6499
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان
سودا صدیقی ممان
ششم دبستان - ميانه
میانگین تراز کانونی :6815
 
نمونه دولتي
ميانه_ آزادگان