تبريز

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر تبريز

لیست مدارس
علی شفائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6626
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سیدهادی میرجلالی مقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6259
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
رسا کاظم شایان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6680
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
تبريز_ پرفسور هشترودی
امیرحسین امانت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6894
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
هومن جسوری راد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6505
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
تبريز_ پرفسور هشترودی
عرفان علیزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5726
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
تبريز_ پرفسور هشترودی
محیا نوری امین
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6782
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نیما نیک طلب
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6617
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ماهان قیصر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5402
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
محمدعرفان حق سای خشه چی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6228
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
تبريز_ پرفسور هشترودی
شایان جمال زاده آهکی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5826
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیرحسین مهرور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6199
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
آرشام موذنیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6863
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدمهدی علی پور خاتونی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6591
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
مبین علیزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5742
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
مبینا نجف نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5419
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
مریم کاظمی گلزار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5834
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
آرمین هوشنگی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6913
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ثمین فراحی باویل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6517
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ریحانه سادات موسوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6709
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
الهه قانعی پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6234
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
سیده الهه سید النگی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6627
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
حنانه نریمان لیقوانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6289
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
علیرضا سهرابی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7173
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آسیه شورابی زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6188
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
یگانه قنبری الوندی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6476
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
هلنا حسامی کجاباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6019
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
نسیم ستاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6047
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
نسیم پور محمد فاضل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6314
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
حنانه نعمتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5598
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
سیدمبین محدث خلخالی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5626
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
تبريز_ پرفسور هشترودی
عسل موسوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6135
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
تینا راهری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6502
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
ثنا حاجی میر آقا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6457
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
فاطمه خلفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7191
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
محیا رهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6740
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
الینا مهردادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5876
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
ثمین پورتقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6201
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مبینا عیوض اصل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6371
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
صبا سعادت
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5474
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
فراز اصغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7014
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
زهرا سادات حسینی نظرلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6417
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
فاطمه حسین زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6219
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
یاشار ابوالحسنی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5616
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
امید بابایی اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6802
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی دیبائی بناب
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6805
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آیلین علیپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7156
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
زهرا مبصری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6643
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
مسعود قاسمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6310
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
تبريز_ قدس
مبین سیف الهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7012
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ارکان احمدزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6593
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
تبريز_ پرفسور هشترودی
فراز تقوی وند
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6954
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
علی مقدم طاهری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6389
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
تبريز_ مباشر اصل
امیرمحمد عدل پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6619
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
کوثر کلانتراسفنگره
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6023
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
اسما خوش بختلر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6532
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
محمد رضا ساعی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7090
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
صدف اعتمادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6032
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
هستی یاسر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6215
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
ثمین رضایی کجابادی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6658
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
تبريز_ 13آبان
عرفان کامران پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6667
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
آیلین دستکار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6321
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
امیرحسین رحیمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6836
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
سارینا امیر پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6621
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
حدیثه جعفرزاده پایدار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6180
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
امیرحسین تقی زاده محمودی لقب
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7053
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
سروین قربانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6389
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
مبینا محمودی کجاباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5789
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
تبريز_ 13 آبان
فاطمه ساعتی عصر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6780
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
آرمین عبدالهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6617
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
حامد علیزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6670
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
فراز پناهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6508
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ارحام فتحی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6054
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
یاشار برهانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6643
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
آیسا رحمانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6485
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
صدرا نادرجلال
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6255
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
تبريز_ کمال ناحیه 4
ماهان حیدری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6904
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
داریوش مردانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7305
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آرمین نشاطیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7151
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
ثنا آقاجانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6896
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
امید فرج نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5567
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ قدس
عطاله غفوریان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7146
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تبريز_ پرفسور هشترودی
علی نجاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6733
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودي ناحيه 3
امیررضا رضائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7007
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
آیدین عزت پور اقدم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6717
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
هستی آوری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6069
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
علی ناصری آذری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6856
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
رادمان اروج زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6735
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
تبريز_ پرفسور هشترودی
صبا آذرمی عربشاه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5959
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
مهدی امیری پارسا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6803
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی غفاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5924
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
تبريز_ قدس
گلسا محمودیان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6954
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 1
مهدی نامی استیار
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6083
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
محیا رضائی نقدهی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6578
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
زهرا دلیرناصر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6256
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
زهرا پروایی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6698
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
میرمحمد حسینی موسوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6301
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
آروین علایی فرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6707
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
ثنا ولیلوئی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6250
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
آیناز ولایتی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6363
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
صدرا محجل فرشباف
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6341
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
مهدی اکرمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6800
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
رامیلا بارانلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6523
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
بیتا محقق
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6757
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
منا حسین زاده ترامونی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5872
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
محمد محمودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6849
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیررضا حقی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7039
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی راجی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6860
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
آرمان راه نو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6413
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
فرزام انصاری سردرودی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6780
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
تبريز_ علامه اميني ناحيه 3
زینب کریمی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6712
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
مهدی بری غازانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6640
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
تبريز_ مباشر اصل
محمدحسن مسیبی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6152
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
ثمین رابط
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6477
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
بابک رنجبران
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6495
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
امیررضا طالب پور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5891
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
امیررضا رشیدی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6754
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
انیس صلاح جو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6652
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 5
مهدی جلیل پورصوفی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6886
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدمهدی رمضانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6192
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
الیار اسدزاده ینگجه
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6527
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
یسنا احمدی فرد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6475
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
شیوا سادات رضوی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6184
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
صدرا جلال جباری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :7112
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
کیمیا اجتماعی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6466
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
تبريز_ معراج
مهدی طاهر
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6684
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
امیررضا محمدپور
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6597
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
ایلیا شادی طالشمکائیل
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6493
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
پارسا نشری بخشایش
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5865
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
مهدی اکبری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6217
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
ائلیار کردکتول
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6405
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودی
اصلان همازاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6154
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
سنا فراخورمیاردان
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6237
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
تبريز_ الزهرا
سانای مبسم
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6700
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
امین نظرزاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6625
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
تبريز_ كمال ناحيه 4
کوروش منصوری زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6611
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
تبريز_ علامه طباطبائي ناحيه 1
نیوشا اسکندری نژاد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6759
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ایلیا مددی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6348
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
تبريز_ کمال
فاطمه رسولی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6571
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ایلیا راسخی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6468
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
تبريز_ شهيد فهميده
پوریا رنج کار ایران
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5676
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
تبريز_ پرفسور هشترودی
پرنیا نوحه خوانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6254
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
تبريز_ طلعت
سیدمحمدصدرا طباطبائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6403
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
محمدرضا یاری کجاباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6036
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
تبريز_ کمال
مهدی اصغری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6952
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
مهدی بهاری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6227
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهريار ناحيه5
سحر غلام زاده ساری بگلو
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6966
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
تبريز_ طلعت
حنانه عباس زاده
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6585
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
تبريز_ فاطميه
ثنا علی پوری کامران
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6925
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 4
مانی رحیمی پور آذر نیائی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6076
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
تبريز_ پروفسور هشترودی
محدثه طربناک کجاباد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :4968
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
آریا حداد
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6656
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تبريز_ شهيد مدني ناحيه 4
الهه محمودی کمانج علیا
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6764
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
ندا دبیری
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :6703
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
آرش برناسی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5551
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
تبريز_ قدس
مبینا قدیم خانی
ششم دبستان - تبريز
میانگین تراز کانونی :5978
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
تبريز_ طلعت
صفحه 1 از 4 1 2 3 4 >