شهرضا

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر شهرضا

لیست مدارس
علی محمدزاده
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6428
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
حامد رضائی
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6820
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
آرمیتا نادری
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی :6577
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان 1
سامان سینائی
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی :5659
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای