کنکور 98

عباس آباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر عباس آباد

لیست مدارس
مهران سیفی قلعه جق
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5604
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
وانیا رحیمی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5133
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
آرین کاکاسلطانی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5509
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
شروین بکتاش
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5655
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
کوثر موسی پسندی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :6179
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
کامیار حبیب زاده
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5404
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
سیدماهان حمزه پور
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5320
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
محمدمهدی صادقی دلیجانی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5782
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
امیرمهدی نجف پورفرشمی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5685
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
آرین آهنگریان
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :4615
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
نگار آقاداداشی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی :5935
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری