کنکور 98

بجنورد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر بجنورد

لیست مدارس
معطرسادات لنگری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6928
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیدحیدر حاتمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5704
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
آیلین برجسته دلفروز
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5881
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مریم اکبرزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6096
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
علی یزدی زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5851
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
ارشک پیران اسدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5998
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
فاطمه مقصودی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6558
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
مهشید مهنانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6012
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا پاکدل
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6208
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نازنین خان زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6341
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
محمد بادامی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6628
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سارا رمضانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6837
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا فولادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5681
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
شایان سلیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5898
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
زهرا آزمون
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6381
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
محمد نامور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6401
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
یاسمن قربانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6401
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیرانوش جعفری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6884
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
رضوان قره چلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6183
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سارا جاهدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6227
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نیکا نقابی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6106
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
ثمین محجوب فر
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6239
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نجمه ربانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6407
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
شقایق جان پرور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6526
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
عرفان درتومی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6324
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیررضا نیستانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6263
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدعلی علوی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6415
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
زهرا حقانی دشتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6313
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سمیه کوهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6375
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نگار سورگی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6741
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مهدیه ماهوند
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6059
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پریسا نیستانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6368
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پرند صدری فرد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6268
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
یاسمین احمدیان تیتکانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6473
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مهرداد شرافتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6369
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
روژان آزادبیگی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6240
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه ایمانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6568
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ترنم پاکزاد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6378
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سوگند ابراهیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6568
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبینا ربانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6392
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیده مبینا میرفخرایی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6215
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
کیانا تیمورمنش
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6458
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نگار قراچورلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6469
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مائده نظری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6653
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سیده گیتا ملکشی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5854
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سارا شاهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6401
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
تانیا رباطی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6836
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه فیروزه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6517
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
امیرحسین امانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6188
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمد ابراهیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6510
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمدامین رمضانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6664
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرعلی نودهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6652
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدمحمدجواد پورنقی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5765
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سیدمحمدعرفان پورنقی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6028
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
عرفان کلاتهء
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5804
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
یگانه توکلی زاده طرقی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5999
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نرگس شیردل
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6192
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نیکی کشمیری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6086
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
شهریار حسن پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6700
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
محمد بادلی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6657
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیررضا تقی زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6868
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
آرین معشوق
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6359
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
ریحانه رمضانیان باجگیران
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6156
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبینا روحی زاده کیکانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6430
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سعیده باقرنژاد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6114
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا قدیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5827
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
کیانا کاظمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5960
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سپینود لنگری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6355
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پری ناز کریمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6215
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا نودهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6450
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه ایمانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5331
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نیما احمدی مقدم
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6507
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
امیرحسین حاجی محمدی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6347
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
یاسمین اکبری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6497
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سینا حسین نیا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5663
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
سپنتا شمسی میمندی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6167
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
معصومه حضرتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6609
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا رحیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5721
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فاطمه الهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5337
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
زهرا رختیانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5985
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
فائزه صفری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5878
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه غلامی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6008
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
سوگند وحدانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5269
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سهیل قربانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6191
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
ایلیا مطلب زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5741
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
حمید عیسی زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6263
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
گلناز نودهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5733
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
هیوا جلالی بجنوردی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6467
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
اهورا مطلب زاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6387
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
نیایش فلاح
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5207
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
محمد جعفری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6167
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فائزه گریوانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5997
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
امید پرتانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5518
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
ایمان پدرامی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5479
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
شیما محمدی راد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6351
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
ثمین یوسفی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6375
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
محمدمتین امیری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5471
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
بجنورد_ شهيد بهشتي
فاطمه گلستانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6286
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
بهداد اسداله زاده تنسوان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6617
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
امیرعلی صالح آبادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6136
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
پارسا آشتیانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6115
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
امیرحسین حجی پورمشهد طرقی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5981
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
امیرعباس سعادتی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5545
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
امیرمحمد عبدل آبادی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6582
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
کسری صفدری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6220
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
نیما جمالی مطلق
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6325
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
سیدامیرحسین لنگری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5982
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
علی اکبر فتحی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5589
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
محمدمهدی نبی پور
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6563
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
حسین سرحدی شکرانلو
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5547
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
جواد غلامی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5391
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
محمد قهرمانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5347
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
کیانوش رحیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6002
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
سعید امیری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6209
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
محمدحسین میرزائی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5885
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
مهدی ربانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5909
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
صادق آباریان
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6196
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
مبین یزدانی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6160
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
محمد حیدری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5970
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
علی تیمورزاده
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6155
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
محمدجواد علی نیا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5450
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
سیدجاوید پاک مهر
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5500
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
شایان ملاشاهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6873
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
عرفان کوهی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه سعدی
فاطمه رحیمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5894
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نادیا قاسمی فرد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5841
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیده فاطمه هاشمی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6071
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نرگس شاکری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6105
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
آرمیتا ساروجه
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6165
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
سیده غزل آزمون
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6026
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نیوشا پاکزاد
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6125
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
نازنین مهرجردی
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :6255
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ماهور شکیبا
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5554
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه
زینب باقری
ششم دبستان - بجنورد
میانگین تراز کانونی :5972
 
تيزهوشان
بجنورد_ حافظیه