ايلام

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96 شهر ايلام

لیست مدارس
امیرحسین محمدی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6162
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه
مها کاظمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6898
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
فاطیما سلیمانی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6424
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
محمدعرفان قبادی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6610
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
نگار حاتمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6735
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
امیررضا چشمه چاهی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6846
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
ايلام_ شیخ کلینی
محمدرضا چشمه چاهی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6910
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
ايلام_ شیخ کلینی
امیررضا رنجبری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6550
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
ايلام_ ستارگان زاگرس
آیدا شوکتی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5852
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
ستایش پورنوروز
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6685
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان
داریا مرادی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6290
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
ايلام_ دانش
محمد حسین عباسی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6414
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
نازنین نوری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6080
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
سارینا فاطمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6365
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
ابوالفضل صادقی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6553
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه
مارال پیمان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6610
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
روژینا حسنی جلیلیان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5877
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
زهرا ناصریان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6881
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
آذین میری پناه
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6342
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
هانا رنجبر
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5545
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
فاطمه فیض الهی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6787
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
فرناز کهزادی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5968
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
سجاد نقدی نیاء
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5846
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ايلام_ ستارگان زاگرس
مبین کیهانی زاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6484
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ايلام_ ستارگان زاگرس
محمد مهدی سراج
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5331
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه
حانیه روشنی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6747
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
ساناز اروانه
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6119
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
محیا محمدی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6247
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
محمد عابد شمس اللهی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5697
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ايلام_ دانش
علی رضا میری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5770
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ايلام_ ستارگان زاگرس
محیا علی اکبری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6184
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
مارال غریب
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6362
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
زهرا رحیمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5947
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
نرگس مهدی زاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6401
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
ثمین مهدی زاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6615
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
ادیب انوری پور
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6101
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
بهنوش داوری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6727
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
ستایش کوخا
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6042
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
محنا ریحانی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5962
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
مهوش حاتمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6594
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
فاطمه جمشیدی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6849
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
یلدا بیرامی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5941
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
آناهیتا خردمند
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5890
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
نگار سلیمانی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :4601
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
کوثر حمیدیان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6732
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
ستایش نوری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6160
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
ام البنین روشنی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5950
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
شادی درویشی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6294
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
محدثه قبادی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6248
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ايلام_ مرضیه
مهدیس رضازاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6273
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
ايلام_ فرزانگان1
ابوالفضل مهم تبار
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5861
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
محمدپارسا رحمتی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5391
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
ايلام_ دانش
محمد حسن جباریان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :4553
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
ايلام_ شهيد بهشتي
محمدنوید محمودی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5748
 
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه
سینا احسان زاده
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :6268
 
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه
رضا قدمی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5965
 
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه
محمدرضا جوزیان
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5564
 
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه
امیرحسین احمدی
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5185
 
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه
اریس نثاری
ششم دبستان - ايلام
میانگین تراز کانونی :5919
 
تيزهوشان
ايلام_ جوادالائمه